Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Aktivity katedry

Jakub Marek: Co je vlastně filosofická antropologie?

Pozývame vás na prednášku Jakuba Mareka, vedúceho Katedry filozofie na Fakulte humanitních studiií Univerzity Karlovej v Prahe. Prednášku budeme vysielať cez MS Teams. Prednáška sa koná v rámci projektu VEGA č. 1/0174/21 "Revízia antropológie: pojem ľudského v 21. storočí".

V středoevropském regionu jsme na pojem filosofická antropologie poměrně zvyklí. Se samozřejmostí ji počítáme mezi disciplíny filosofie, byť ne vždy je úplně patrné, o jakou disciplínu do důsledku běží. Nejčastěji máme za to, že filosofická antropologie je jednoduše filosofickým výzkumem problému lidství, čili že smyslem filosofické antropologie jsou filosofické tematizace člověka. Ani zde však není jasné, zda takovým tematizacím rozumíme jako historicko-filosofickému výzkumu, či zda chápeme filosofickou antropologii jako výzkum problému lidství v kontextu současnosti.
Filosofická antropologie patří do středoevropského kontextu především kvůli vazbě na německou filosofii. Od Kantových pozdních spisů přes Feuerbachův pokus o antropologii jako vyvrcholení lidského teoretického snažení až do 20. století náleží pojem antropologie do slovníku německých filosofů. V meziválečném období se pak stává filosofická antropologie samostatným projektem, jenž spojujeme s jmény M. Schelera, H. Plessnera či A. Gehlena.
V této přednášce budeme diskutovat výše zmíněná dilemata a východiska filosofické antropologie, abychom se pokusili – na základě hodnocení minulosti – určit možnosti a postavení filosofické antropologie dnes. Především však zkusíme uvážit filosofickou antropologii jako specifický výzkum role filosofie v utváření představy o člověku. Toto pojetí filosofické antropologie, jež klade důraz na působnost filosofie a na warburgovské „přežívání“ (Nachleben) obrazů člověka, jež filosofie utváří, až do současnosti, je spojeno s školou filosofické antropologie na Fakultě humanitních studií UK. O představení a základní vymezení této variety filosofické antropologie půjde v přednášce v neposlední řadě.

Novembrové podujatia

V novembri nás čaká viacero zaujímavých podujatí:

V stredu 20. novembra nás navštívi Geoffrey Dierckxsens, ktorý sa zaoberá filozofiou Paula Ricoeura, ale aj súčasnými trendmi vo výskume enaktivizmu. Práve o tom, čo enaktivizmus znamená, bude hovoriť vo svojej prednáške Enactivism: An Introduction (13:00, miestnosť 4S4).

V stredu 27. novembra vás pozývame na prednášku amerického filozofa Jona Stewarta, významného znalca diela Sorena Kierkegaarda, ktorý bude hovoriť nielen o Heglovej filozofii (Alienation and Recognition in Hegel’s Philosophy of Religion - 13:00, miestnosť 4S4).

Hneď na ďalší deň, 21. novembra, vás pozývame do Malého Berlína na Noc filozofie: Myšlienky vrhnuté do tmy, kde budú prebiehať diskusie o indickej filozofii, o prekladaní filozofických kníh do slovenčiny a prednáška o filozofoch, ktorí chcú biotechnologicky zmeniť ľudstvo. Počas večera vám zároveň predstavíme výber zaujímavých filozofických kníh a časopisov. Podujatie organizuje časopis Ostium v spolupráci s katedrami filozofie Trnavskej univerzity a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Spolupráca s organizáciou Central and East European Society for Phenomenology (CEESP)

Katedra filozofie FF TU začala spolupracovať s organizáciou Central and East European Society for Phenomenology. CEESP sa zaoberá genealógiou fenomenológie v strednej a východnej Európe, ako aj fenomenologickou filozofiou, ktorá sa v rozvíja v tomto prostredí. Súčasťou aktivít organizácie sú každoročné konferencie a individuálne a kolektívne publikácie členov organizácie. 

Bližšie informácie o aktivitách CEESP možno nájsť na stránke http://ceesp.org/

Tri prednášky o časovom vedomí

Katedra filozofie pozýva na tri prednášky profesora Oleksiya Polunina o časovom vedomí. Oleksiy Polunin pôsobí na Katedre psychológie Kyjevskej národnej obchodno-ekonomickej university v Kyjeve a v súčasnosti je na vedeckovýskumnom pobyte na Katedre filozofie Filozofickej fakulty FF TU v Trnave. Prednášky odznejú v angličtine.

3. október 2019
12:00 – 13:50, miestnosť 4S4
What is Subjective Present Time: An Old Question and a New Answer

The lecture begins with the short historical overview of the studies on subjective present time by W. James, W. Stern, P. Fraisse, and up to the modern studies by E. Pöppel. Introductory part raises two main questions: what is subjective present time and what is duration of subjective present time? It highlights also the role of subjective present time for our thinking and planning of action. Pursuing the mentioned above two key questions author proposes the results of own studies on phenomenology of subjective present time. These studies give new answer to both old questions explaining the essence of subjective present time and dynamical nature of its duration. 

10. október 2019
12:00 – 13:50, miestnosť 4S4
Coding of Time Direction in Human Cognitive System

The question about time direction was discussed and examined in natural sciences especially in physics. It was discussed also in philosophy, for instance by H. Reichenbach and others. But time direction problem was also studied in psychology, especially in cognitive psychology, e.g. by E. van der Meer. After introduction of mathematical operations with subjective time intervals as method for examining of human time processing (Polunin, 2011) one finds also a new approach to the question of time direction. Due to the functional peculiarities of individual timing mechanism by processing the mathematical operations one is able to look on the problem of mental coding of time direction from a new perspective. The distinctive feature of such approach is that it stresses the contribution of cognitive system into coding of time direction remaining quite close to understanding of time flow in thermodynamics. Thus the lecture raises also the question about relationship between the physical and psychological models of time flow.  

17. október 2019
12:00 – 13:50, miestnosť 4S4
The Psychological Experiments and Philosophical Reflections on Time Representation by Human Mind

The lecture begins with a brief overview on intertemporal decision making and its role for modelling of human behavior. One highlights the role of mental time representation for intertemporal decision making, namely the problem of singular representation of time flow in the current models of intertemporal decision making. Author claims that a human cognitive system develops multiple representations of time flow which requires a re-consideration of the available models of intertemporal decision making. This idea is supported by the list of arguments from the different disciplines – behavioral economics, linguistics, and cultural studies. Moreover, based on the own psychological studies on the role of cognitive time-representation in decision making (Polunin, 2009 – 2016), author highlights the empirical arguments for the mind's ability to develop a multitude of different representations of time flow. In general, such multiplicity of time representations challenges the conventional singularity of mental time flow. A transition from the conventional singularity of time flow to the multiplicity of cognitive representations of time points to a kind of paradigm shift. As consequence such re-conceptualization of time may fruitfully impact on modelling of causality, on further development of the theories of explanation, and on temporal logic.