Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho pre nášho pedagóga doc. L. Tkáčika

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Pezinku bola kapucínovi a vysokoškolskému pedagógovi Filozofickej fakulty doc. Ladislavovi Tkáčikovi udelená pri príležitosti 370. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Pezinku „Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho“ za „mimoriadne knižné dielo, akým je publikácia Priestor, miesto, kláštor“. Uvedená cena sa udeľuje občanom, ktorí „sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o jeho reprezentáciu a dobré meno v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu“. Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutočnilo v stredu 14. júna 2017 vo veľkej sále Domu kultúry v Pezinku. — Kniha „Priestor, miesto, kláštor“ sprvu analyzuje a interpretuje fenomenologické prístupy k architektúre a bývaniu, následne skúma a analyzuje historické súvislosti vzniku kapucínskej historickej architektúry a staviteľstva a v závere skúma konkrétny priestor – kapucínsky kláštor v Pezinku, kde sa kapucíni usídlili v roku 1674 – prvý kláštor kapucínov založený v Uhorsku. Slovami autora: „Človek je tak, že býva, či natoľko, nakoľko býva. Bývanie je totiž základným ľudským bytostným rysom. Žiaľ, bytnosť bývania nám zostáva skrytá, zastretá a zabudnutá natoľko, nakoľko náš pohľad lipne výlučne na geometrických, utilitárnych či estetických možnostiach zastavaného priestoru. Bytnosť vecí sa často ani nedostane k slovu. Je teda na mieste spytovať sa na to či, ako a do akej miery architektúra, aj kapucínska architektúra a historický kláštor v Pezinku ako konkrétny priestor a miesto opatrujú existenciálne súvislosti ľudského života.“ Kniha sa snaží zodpovedať práve túto univerzálne ľudskú a zásadnú otázku.

doc. Erika Juríková