Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informačné stretnutie Vedenia fakulty FF TU so všetkými študentmi FF TU

P o z v á n k a

Dovoľujem si Vás pozvať na informačné stretnutie Vedenia fakulty FF TU
so všetkými študentmi FF TU, ktoré sa bude konať

v stredu 24.02.2021 o 12.00 hod.

online formou v MS Teams s nasledovným programom:

1) Informácia o realizácii výučby v letnom semestri akademického roka 2020/2021

Pre účasť na online pracovnom stretnutí je potrebné pred konaním stretnutia kliknúť na tento link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae9df207573454c1da2ac2a817eef9b9f...


S pozdravom

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, v.r.
dekan FF TU