Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Ocenenie J. Grácovi, emeritnému profesorovi Katedry psychológie

Pri príležitosti výročia vydania encykliky pápeža, svätého Jána Pavla II., Fides et ratio (Viera a rozum) udelila Konferencia biskupov Slovenska, dňa 19. septembra 2019 ocenenie vedcovi, psychológovi a vysokoškolskému pedagógovi Katedry psychológie Filozofickej fakulty TU v Trnave prof. PhDr. Jánovi Grácovi, CSc., DrSc. Ocenenie za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou mu odovzdal predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Mons. František Rábek, spolu s bratislavským arcibiskupom metropolitom a predsedom KBS Mons. Stanislavom Zvolenským a košickým arcibiskupom metropolitom Mons. Bernardom Boberom. Podujatie sa začalo svätou omšouv Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave a následne pokračovalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Laudatio k oceneniu predniesla doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD. V prejave poukázala na výnimočnosť osobnosti prof. PhDr. Jána Gráca, CSc., DrSc.  a jeho prínos do vedecko – pedagogickej činnosti v oblasti psychológie. „Vo vedeckom bádaní je autorom 14 výskumných úloh ako zodpovedný riešiteľ. Tieto bádania uskutočňoval na Výskumnom ústave pedagogickom, potom na FFUK a najviac na Trnavskej univerzite. Vo výbere volil netradičné, originálne témy, nikdy nestrácal z horizontu celého človeka včleneného do prostredia života s jeho vlastným ontologickým, hodnotovým a morálnym základom. Výstupy z výskumných prác boli publikované v zborníkoch Acta psychologica Tyrnaviensia, vydávané Trnavskou univerzitou v Trnave. Jeho publikačná činnosť je evidovaná v Národnom biografickom ústave SNK v Martine, k roku 2018 eviduje 21 knižných monografii (z toho 4 v spoluautorstve), 33 štúdijných textov, skrípt a vysokoškolských učebníc (z toho 21 v spoluautorstve), 167 štúdií a 205 odborných článkov.“ Laureát sa po prevzatí ocenenia prihovoril prítomným s prednáškou.

Slávnostného podujatia sa zúčastnili viacerí významní hostia poslanec Národnej rady SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., emeritný rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dekan prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., ako aj ďalší predstavitelia akademickej, spoločenskej a náboženskej obce, priatelia oceneného a verejnosť.

Konferencia biskupov Slovenska udelila tento rok už desiatykrát ocenenie Fides et ratio, čím chce vyjadriť poďakovanie vedcom, ktorý napriek značným politicko-ideologickým tlakom zostali verný svojej viere, hodnotám i mravom. V mene vedenia FF TU v Trnave, ako i spolupracovníkov Katedry psychológie FF TU chceme vyjadriť úprimné poďakovanie prof. PhDr. Jánovi Grácovi, CSc., DrSc. za poctivosť, svedomitosť a obetavú prácu vykonávanú štvrťstoročie na Trnavskej univerzite (1994-2019). Ďakujeme za hlbokú múdrosť, rozvahu i hodnotovú stabilitu, ktorú sme počas rokov mali česť poznať. Srdečne blahoželáme k oceneniu a prajeme pevné zdravie a Božie požehnanie do ďalších rokov.

Okrem prof. PhDr. Jána Gráca, CSc., DrSc., bol ocenený doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc., pracovník Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene.

Text: Mária Dědová
Foto: Peter Zimen
Viac info: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190919044