Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Prvá prednáška z cyklu FORUM TYRNAVIENSE 2018

Počas celého letného semestra pripravili na Katedre klasickej archeológie FF TU cyklus prednášok FORUM TYRNAVIENSE 2018. Jeho cieľom je  ponúknuť študentom možnosť vypočuť si prednášky a diskutovať s odborníkmi – potencionálnymi zamestnávateľmi – zo súkromného sektora, múzeí a ostatných vedeckých inštitúcií.

Prvá z nich sa uskutočnila 22. februára 2018. Pozvanie prijala Ing. arch. Jana Minaroviech zo "Studio 727", ktorá sa okrem iného podieľa na príprave virtuálnych rekonštrukcií archeologických lokalít. Témou jej prednášky bol: Proces rekonštrukcie stavieb z doby rímskej, pohľad architektky na aktuálnu problematiku z územia Slovenska. Prítomným študentom, ale aj odbornej verejnosti predstavila zvyšky stavieb odkryté počas archeologických výskumov pri rekonštrukcii Bratislavského hradu a terénnych úprav v jeho okolí. Na ich príklade potom demonštrovala proces 3D rekonštrukcie stavieb a podmienky potrebné pre takúto aktivitu. Diskusia po nej pripomenula potrebu interdisciplinárnej spolupráce počas archeologického výskumu po jeho ukončení.

Ďalšie prednášky sa uskutočnia na pôde FF TU v marci a apríli. Cyklus podporila aj Slovenská Archeologická Spoločnosť pri SAV a OZ Pro Archaeologia Classica.

Text: Mgr. Miroslava Daňová, PhD.
Foto: doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik