Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Rekto TU v Trnave udelil titul ,,doctor honoris causa“ prof. R. Marsinovi

Prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave, udelil titul ,,doctor honoris causa“ Dr. h. c. prof. PhDr. Richardovi Marsinovi, DrSc., významnému slovenskému historikovi a vedcovi za celoživotné dielo, nášmu vzácnemu kolegovi, ktorý zásadným spôsobom zasiahol do rozvoja historických disciplín na Slovensku. Slávnostné zasadnutie vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave rozšírené o vedecké rady jej fakúlt sa konalo nňa 15. 6. 2017 v aule Pazmaneum na Univerzitnom námestí 1 v Trnave. Na slávnostnom zasadnutí sa zúčasnili významné osobnosti univerzitného a spoločenského života, ako aj zástupcovia mnohých slovenkých vysokých škôl a vedeckých inštitúcií.