Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vyhlásenie volieb do AS FF TU v Trnave

Vyhlásenie volieb
do zamestnaneckej a študentskej časti
Akademického senátu Filozofickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave 

Vyhlasujem voľby do zamestnaneckej ako aj do študentskej časti AS FF TU a to v zmysle zásad volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v termíne 4., 5. a 6. decembra 2017 v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod.

Voľby do zamestnaneckej časti sa budú konať na sekretariáte dekanátu (1. poschodie) a do študentskej časti vo vestibule pred vrátnicou Filozofickej fakulty TU, t.j. v hlavnej budove Trnavskej univerzity na Hornopotočnej 23 v Trnave.

 PhDr. Peter Žitný, PhD.,v.r. (predseda AS FF TU)

Trnava 2. november 2017

Prílohy:
1. Vyhlásenie volieb do AS FF TU v Trnave
2. Oznam k voľbám do AS FF TU v Trnave
3. Čas a spôsob navrhovania kandidátov
4. Zoznam členov zamestnaneckej časti akademickej obce 
5. Zoznam členov študentskej časti akademickej obce 
6. Zoznam kandidátov do AS FF TU za zamestnaneckú časť