Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vyšla nová publikácia: Nunc adbibe puro pectore verba. 25 rokov humanitných odborov na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Ladislav Tkáčik - Erika Juríková (eds.)
Nunc adbibe puro pectore verba. 25 rokov humanitných odborov na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Publikácia pripravená pedagógmi humanitných odborov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 25. výročia jej obnovenia. Texty venované dejinám humanitných katedier – Katedre dejín a teórie umenia, Katedre etiky a morálnej filozofie, Katedre filozofie a Katedre klasických jazykov – predchádza kritická štúdia Ladislava Tkáčika o zmysle humanitných vied a ich nelichotivej situácii na dnešných univerzitách a v spoločnosti. Ako titul knihy poslúžil editorom priliehavý Horáciov verš: „Pokým si mladý, do čistej mysle vštepuj si múdrosť, vznešeným veciam sa venuj.“ Tento verš možno na humanitných katedrách čítať s každým začínajúcim ročníkom. Je totiž skratkou celého univerzitného étosu a v tomto prípade vyjadruje vďačnosť za prežitých 25 rokov v spoločenstveuniversitas magistrorum et scholarium venujúc sa universitas litterarum i prianie smerujúce k otvorenej a nádejnej budúcnosti.


Vydavateľ: Filozofická fakulta TU / Schola Philosophica
Rok vydania: 2017
Jazyk: slovenský
Počet strán: 120
ISBN: 978-80-568-0051-5
Viach informácií: http://ff.truni.sk/Nunc%20adbibe%20puro%20pectore%20verba