Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Životné jubileum profesora Jozefa Šimončiča

V pondelok, 18. júna  sa  dožil významného životného jubilea deväťdesiatich rokov prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc., slovenský archivár, historik a univerzitný profesor. Pán profesor J. Šimončič patrí k zakladateľskej generácii pedagógov Trnavskej univerzity, na ktorej po jej znovuobnovení v roku 1992 pôsobil ako interný pedagóg na Katedre histórie. Popri pedagogickom pôsobení na pôde univerzity pán profesor J. Šimončič zorganizoval aj niekoľko vedeckých konferencií a rozvíjal svoju bohatú publikačnú činnosť, v ktorej ťažiskovými témami sú dejiny Trnavy a Trnavskej univerzity. Pri príležitosti životného jubilea sa dňa 19. júna v Trnave uskutočnilo kolokvium Pocta profesorovi Jozefovi Šimončičovi, ktoré zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Ústav dejín Trnavskej univerzity, Tyrnavia – Spolok trnavských historikov SHS pri SAV v Bratislave, Štátny archív v Trnave a mesto Trnava. K blahoželaniam sa pripája i Vedenie Filozofickej fakulty, ktoré mu pri tejto príležitosti udelilo Ďakovný list, ako i jej pedagógovia a študenti. Všetko najlepšie a veľa zdravia a radosti, pán profesor!

Ad multos annos!

Text: doc. Z. Lopatková
Fotot: doc. E. Hrnčiarik a PhDr. L. Pavlíková