Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Bc. štúdium

Štúdium sociológie je zamerané na porozumenie javom v spoločenskom priestore, ktorý obklopuje každého človeka. Umožňuje v širšom kontexte a v súvislostiach pochopenie správania a konania ľudí, odkrývať skryté sociálne javy a problémy, porozumieť sociálnym procesom a spoločenským zmenám v dlhodobom vývoji spoločností, kultúr a civilizácii, ale snaží sa i o pochopenie mechanizmov, ktoré riadia sociálny život.

Bakalárske štúdium je zamerané na kultiváciu analytických a praktických zručností, zvládnutie rozličných metód a techník výskumu, získavanie a analýzu dát, štatistické spracovanie kvantitatívnych informácií a interpretáciu získaných poznatkov. Bakalár sociológie získava rozsiahly vhľad do klasických i moderných sociálnych teórií a historického vývoja sociolégického myslenia, ale aj množstvo znalostí z rozličných špecializovaných subdisciplín, ktoré sú venované problémom migrácie, etnicity, sociálnej politike a praktickým sociálnym problémom, príčinám a dôvodom sociálnych nerovností, kultúre, výchove a vzdelávaniu, ekonomickým, politickým a náboženským súvislostiam spoločenských javov a mnohým ďalším.

Absolvent bakalárskeho stupňa sociológie by mal byť pripravený uskutočniť a podieľať sa na výskume, zvládať expertné činnosti, dosiahnúť vysokú mieru sociálnej komunikácie a kritického myslenia. Získané znalosti, poznatky a zručnosti týkajúce sa práce s informáciami a dátami, teoretické, interpretačné, komunikačné a analytické schopnosti ho predurčujú, okrem pokračovania v akademickej, pedagogickej a výskumnej sociologickej praxi, aj k práci v oblasti poradenstva, expertného riadenia, manažmentu, práci v dobrovoľníctve a v neziskovom sektore, v žurnalistike, diplomacii, vo verejnej a štátnej správe alebo službe, v politike či v marketingu, PR a v reklame apod.