Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Čas a spôsob navrhovania kandidátov do AS FF TU

Oznam
k voľbám do Akademického senátu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 

Harmonogram priebehu volieb

Čas a spôsob navrhovania kandidátov

Formulár písomného návrhu kandidáta pre voľby do AS FF TU si môžete vyzdvihnúť aj odovzdať u predsedníčky volebnej komisie Mgr. Zuzany Dzurňákovej, PhD. na Katedre dejín a teórie umenia /5.posch.,č.dv. 508/. Návrhy kandidátov s podpisom navrhovaného kandidáta je potrebné predložiť najneskôr do 23.11.2017 a to do 12:00 hod. volebnej komisii na Katedre dejín a teórie umenia. Volebná komisia pripraví návrh kandidátnej listiny a zverejní v tej istý deň na výveske AS FF TU.

Termín konania volieb

4., 5. a 6. decembra 2017 /pondelok až streda/
v čase 10.00 – 14.00 hod

 Miesto konania volieb

 Voľby do zamestnaneckej časti AS FF TU sa uskutočnia na sekretariáte dekanátu Filozofickej fakulty TU /1.posch./ v budove Trnavskej univerzity /Hornopotočná 23/.

 Voľby do študentskej časti AS FF TU sa uskutočnia vo vestibule hlavnej budovy Trnavskej univerzity /Hornopotočná 23/.

                              

Mgr. Zuzana Dzurňáková, PhD. (predsedníčka volebnej komisie)

 

 

Zdroj: 
Akademický senát FF