Skočiť na hlavný obsah

prof. Dr. Josef Dolista, ThD., PhD.

Člen Vedeckej rady, Universita Jana Ámose Komenského, Praha

Člen Vedeckej rady, Karlova univerzita, Praha

Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

Člen redakčnej rady časopisu Teologická reflexe, Evangelická teologická fakulta, UK, Praha

Člen redakčnej rady časopisu ČAS, vydává Masarykovo demokratické hnutí

Člen redakčnej rady časopisu Homiletisch – Liturgisches Korrespondentzblatt – Neue Folge

Člen redakčnej rady časopisu Humanum, Varšava, Poľsko

Člen redakčnej rady časopisu Historická sociologie, Praha, Česká republika

Člen redakčnej a vedeckej rady časopisu European Journal of Transformation Studies, Tbilisi, Georgia

Člen redakčnej rady časopisu Teologia młodych. Wydzial teologiczny, Universytet Ślaski, Katowice

Člen redakčnej rady časopisu Europe our House

Člen redakčnej rady časopisu EJTS

 

prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.

Členka komisie pre obhajobu PhD. prác, Teologická fakulta, Trnavská Univerzita, Bratislava

Členka komisie pre obhajobu PhD. prác, Filozofická fakulta, Trnavská Univerzita

Členka Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská Univerzita

Členka Akademického senátu Filozofickej fakulty, Trnavská Univerzita

Členka výboru Slovenského filozofického združenia (1. podpredseda)

 

prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

Člen Vedeckej rady, Trnavská univerzita

Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta UCM, Trnava

Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice

Člen Akademického senátu, Trnavská univerzita

Člen Odborovej komisie v doktorandskom študijnom programe Systematická filozofia, Filozofická fakulta TU

Člen edičnej rady Schola Philosophica

Člen redakčnej rady časopisu Kaygi, Turecko

Člen Slovenského filozofického združenia pri SAV

 

doc. Ing. Ľuboš Rojka, PhD.

Sekretár Stredoeurópskej spoločnosti pre filozofiu náboženstva (Central European Society for Philosophy of Religion).

Koordinátor Slovenskej sekcie Spoločnosti pre kresťansky orientovanú filozofiu.

 

doc. Dr. theol. Alžbeta Dufferová, PhD.

Členka predsedníctva združenia Vereinigung für Katholiche Sozialethik in Mitteleuropa C/O Institut für Sozialethik an der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Wien, Rakúsko (druhá zástupkyňa predsedníčky Prof. Ingeborg Gabriel)

Koordinátorka CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) – Stredoeurópskeho výmenného programu so schválenou sieťou AT 702 (od r. 2012) so zapojenou Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity.

Členka Akademického senátu Filozofickej fakulty TU v Trnave

Členka SKOF Spoločnosti pre kresťansky orientovanú filozofiu v Českej a Slovenskej republike

Členka Slovenského filozofického združenia pri SAV

Členka Odborovej komisie Katedry etiky a morálnej filozofie

 

doc. RNDr. Mgr. Reginald Adrián Slavkovský, PhD.

Predseda redakčného kolégia internetového časopisu pre humanitné vedy Ostium

Člen Slovenského filozofického združenia pri SAV

Člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého recenzovaného internetového časopisu Spirituality Studies, vydavateľ: The Society for Spirituality Studies, Košice

 

PhDr. Peter Rusnák, PhD.

Člen Akademického senátu Trnavskej univerzity

člen Central European Philosophy of Education Society – CEUPES

člen komisie pre tvorbu etického kódexu Trnavskej univerzity

člen Rady pre kvalitu Filozofickej fakulty TU v Trnave

člen redakčnej rady časopisu Acta Moralia Tyrnaviensia

 

Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD.

Členka redakčnej rady časopisu Medicínska etika a bioetika (ISSN 1335-0560)

členka redakčnej rady časopisu Acta Moralia Tyrnaviensia

Členka a hovorkyňa za SR na Portáli Collaboratory on Advance Dirrectives (Portal VVAA) Andalusian School of Public Health, Granada – SPAIN; dostupné na: http://www.voluntadesanticipadas.com/

 

Mgr. et Mgr. Michal Zvarík, PhD.

Člen redakčnej rady časopisu pre humanitné vedy Ostium

Člen redakčnej rady časopisu The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology, Frankfurt am Main, Nemecko

Člen Slovenského filozofického združenia pri SAV

 

Mgr. Jana Trajtelová, PhD.

Hlavný redaktor The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology, Frankfurt am M., Nemecko

Členka Slovenského filozofického združenia pri SAV

 

doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD.

Člen redakčnej rady časopisu pre humanitné vedy Ostium

Člen redakčnej rady časopisu The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology, Frankfurt am Main, Nemecko

Hlavný redaktor ročenky Studia Capuccinorum Boziniensia

Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

Člen Edičnej rady vydavateľstva Typi universitas Tyrnaviensis

Člen Slovenského filozofického združenia pri SAV

 

prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

Členka Akreditačnej komisie pre humanitné a spoločenské vedy č. 2 pri Ministerstve školstva

Členka Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

Členka Vedeckej rady Rady Naukovej Kwartalnika recenzovaného, Varšava, Poľsko

Predsedníčka Odborovej komisie v odbore Etika a morálna filozofia

Členka Odborovej komisie v odbore Systematická filozofia na FF KU v Ružomberku

Predsedníčka a členka redakčnej rady periodika Acta Moralia Tyrnaviensia

Členka ÚSKI – Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

 

prof. Dr. Ivan Balta

Člen A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, Maďarská akadémia vied, Budapešť

Člen Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság, Maďarská spoločnosť vedy a umenia v Chorvátsku, Záhreb Člen Hrvatskog društva za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini u Sarajevu (Societas Croatica pro scientiis et artibus, Sarajevo)

Člen Matice hrvatske

Člen Zväzu Slovakov (Saveza Slovaka) v Chorvátsku

Predseda Udruge povjesničara Slavonije i Baranje

člen Zavoda za baranjsku povjesnicu

člen Društva historičara Tuzlanskog kantona

člen Muzejskog vijeća Ministarstva kulture Republike Hrvatske

Člen redakčnej rady časopisu Život i škola, Filozofická fakulta, Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek

Člen redakčnej rady časopisu Povijesni zbornik – Odbor pre históriu Filozofická fakulta, Sveučilište

J. J. Strossmayera, Osijek

Člen redakčnej rady časopisu Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, Statny archiv Osijek

Člen redakčnej rady časopisu Povećalo – Zavod pre baransku historiu a Archiv Belja

Člen redakčnej rady časopisu Saznanja – Filozoficka fakulta Tuzla a Spolok historikov Tuzlanskeho kantonu (Bosna a Hercegovina)

Člen redakčnej rady časopisu Истраживања – Одсек за историју Филозофског факултета у Новом Саду (Србија)

 

prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.

Členka Komisie pre dobu medenú a dobu bronzovú (PBF) pri UNESCO, Frankfurt a. M., SRN

Členka Nemeckého archeologického ústavu (DAI)

Členka Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

Členka Odborovej komisie PhD štúdia v odbore klasická archeológia, TU

Členka redakčnej rady zborníka Anodos

Členka Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV

 

prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.

členka Rei Cretariae Romanae Fautores (RCRF), Bibliografická komisia

členka komisie SAIA pre výber zahraničných uchádzačov, Národný štipendijný program

Členka vedeckej rady TU a FF TU

Členka odborovej komisie PhD štúdia v odbore archeológia, UKF Nitra

Členka odborovej komisie PhD štúdia v odbore klasická archeológia, TU

Členka redakčnej rady periodika Carnuntum Jahrbuch, Rakúsko, ÖAW

Členka redakčnej rady periodika IANSA, ČR

Členka redakčnej rady zborníka Anodos

Členka Akreditačnej komisie – Pracovnej skupiny OV č. 03 – historické vedy a etnológia

Členka Komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu pri MK SR – Subkomisie pre archeologický výskum

Členka Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV

Členka – korešpondentka Maďarskej archeologickej a umeleckohistorickej spoločnosti

doc. PhDr. Vladimír Varsik, PhD.

Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

Člen Odborovej komisie PhD štúdia v odbore klasická archeológia, TU

Člen Redakčnej rady zborníka Anodos

Člen Redakčnej rady Studia Archaeologica Suebica

 

prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.

Členka Vedeckej rady Slovenského historického ústavu v Ríme – Bratislava

Členka Slovenskej historickej spoločnosti SAV

Členka Historického odboru Matice slovenskej (členka výboru Historického odboru MS )

Členka Vedeckej rady, Trnavská univerzita

Predsedníčka Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

Členka Archívnej vedeckej rady

Členka redakčnej rady periodika Studia Historica Tyrnaviensia

Členka redakčnej rady periodika Historický zborník

Členka redakčnej rady Povijestni zborník, Filozofičeski fakultet Osijek, Croatia

 

prof. PhDr. Pavol Petruf, CSc.

Člen redakčnej rady časopisu História, Bratislava

Člen redakčnej rady Historického časopisu, Bratislava

Člen Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (SKVH) (historické vedy a archeológia)

Člen česko-slovensko-francúzskej komisie historikov

Člen redakčnej rady periodika Studia historica Tyrnaviensia, Trnava

Člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity

Člen Atestačnej komisie Historického ústavu SAV

Člen Slovenskej historickej spoločnosti pri Historickom ústave SAV

 

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

Člen Slovenskej historickej spoločnosti pri Historickom ústave SAV

Člen Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti

Člen výboru SGHS, Martin

Člen Historického odboru Matice slovenskej

Člen Spišského dejepisného spolku, Levoča

Člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Člen Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Člen Vedeckej rady Historického múzea Slovenského národného múzea, Bratislava

Člen Vedeckej rady Slovenského národného múzea, Bratislava

Člen Vedeckej rady Považského múzea, Žilina

Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

Člen redakčnej rady periodika Studia historica Tyrnaviensia, Trnava

Člen redakčnej rady periodika Studia archaeologica Slovaca mediaevalia, Bratislava

Člen redakčnej rady periodika Genealogicko-heraldický hlas. Časopis Slovenskej genealogicko-heraldickej spol.

Člen redakčnej rady periodika Vlastivedný zborník Považia

Člen redakčnej rady periodika Spravodaj považského múzea v Žiline

Člen Commision Internationale pour l’Histoire des Villes (International Commission for the History of Towns/Internationale Kommision für Städtegeschichte), Luxembourg

Člen redakčnej rady periodika Slovak studies, Bratislava, Rím

Člen Spoločnosti slovenských archivárov

Člen Pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu č. 3 – historické vedy a etnológia

 

prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc.

Členka slovenskej komisie CIHEC (Commission Internationale d’Histoire Ecclesiastique Compareé)

Členka Stálej názvoslovnej komisie pri Úrade geodézie, kartografie a katastra SR

Predsedníčka Sekcie pre cirkevné dejiny pri Slovenskej historickej spoločnosti

Členka stálej názvoslovnej subkomisie Terminologickej komisie Ministerstva vnútra SR

Členka Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

 

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

Členka Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV

Členka Slovenskej komory psychológov

Členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

Členka Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP)

Členka a riaditeľka Slovenského inštitútu logoterapie (SILOE)

Členka Slovenského inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE)

Členka redakčnej rady zahraničného časopisu Zeszyty Naukowe SWPR: Seria Pedagogiczna

Členka redakčnej rady medzinárodného časopisu Health Psychology Report

Členka a predsedníčka Komisie pre rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v odbore Psychológia

Členka Odborovej komisie pre dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác v odbore Sociálna psychológia

Členka redakčnej rady SILOE

 

doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.

Členka redakčnej rady periodika Studia historica Tyrnaviensia

 

doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.

Člen redakčnej rady periodika Studia historica Tyrnaviensia

Člen historického odboru Matice slovenskej

 

Mgr. Martin Garek, PhD.

Člen redakčnej rady periodika Studia historica Tyrnaviensia

 

PhDr. Peter Žitný, PhD.

Predseda Akademického senátu Filozofickej fakulty TU v Trnave

Člen Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV

Člen Akademického senátu Filozofickej fakulty TU v Trnave

Člen Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave

 

Mgr. Mário Schwarz, PhD.

Člen Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV

Registrovaný člen v Slovenskej komore psychológov

Člen Network Slovakia

Člen medzinárodnej poroty Študentskej vedeckej konferencie

 

Mgr. Mária Kozelková, PhD.

Členka medzinárodnej pracovnej skupiny Montessori terapie pri Akadémii vývinovej rehabilitácie so sídlom v Mníchove, Nemecko

 

Mgr. Iveta Schusterová, PhD.

Predsedníčka komisie pre atestácie učiteľov v odbore psychológia (menovanie dekrétom MŠ SR)

Členka grémia koordinátorov Victim Support Slovakia

 

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

Korešpondenčný člen Board of Assessment, European Federation of Psychological Associations, Brusel, Belgicko

Člen European Association of Personality Psychology

Člen International Association for Psychology of Religion

Člen Rady Psychologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, ČR

Člen redakčnej rady medzinárodného karentovaného časopisu Studia Psychologica, Bratislava, Slovensko

Člen redakčnej rady medzinárodného časopisu Psychologie a její kontexty, Ostrava, ČR

Člen Vedeckej rady Ústavu experimentálnej psychológie SAV, Bratislava

Člen vedeckej rady Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Trnava

Člen vedeckej rady Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Bratislava

 

doc. PhDr. Jaromír Feber, CSc.

Člen redakčnej rady časopisu Annales Scientia Politica, FF PU v Prešove

Člen redakčnej rady periodika Acta Moralia Tyrnaviensia

Člen Odborovej komisie v odbore Etika a morálna filozofia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Trnava

 

PhDr. Marián Špajdel, PhD.

Člen medzinárodnej spoločnosti Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris

Člen Spoločnosť pre vyššie funkcie mozgu pri Slovenskej lekárskej spoločnosti

Člen redakčnej rady časopisu Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration

Člen Slovenskej psychologickej spoločnosti

 

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.

Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

Člen Vedeckej rady, Trnavská univerzita

Člen Rady pre históriu pri KBS

Člen redakcie časopisu Viera a život

Člen redakcie časopisu Pamäť národa Ústavu pamäti národa

Člen Canadian Association of Slavists

Člen Inštitútu Dr. Karl Kummera (Institut für Sozialreform)

 

doc. Dr. Lucjan Miś

Viceprezident International Consortium for Social Development, European Branch, od roku 2007

Člen Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Poľsko

Člen International Consortium for Social Development

Člen Society for the Study of Social Problems, USA

Člen American sociological Association, USA

Výkonný redaktor Zeszyty Pracy Socjalnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

doc. PhDr. Ivan Chorvát, PhD.

Člen Slovenskej sociologickej spoločnosti

Člen redakčnej rady časopisu Sociológia – Slovak Sociological Review

Člen edičnej rady časopisu Sociální studia (vydáva Fakulta sociálních studií FSS MU v Brne, ČR)

Člen redakčnej rady časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu (vydáva Ekonomická fakulta UMB)

Člen Atestačnej komisie Sociologického ústavu SAV

 

doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Členka redakčnej rady periodika Sambucus. Práce z klasicke filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky

Členka redakčnej rady časopisu Universitas Tyrnaviensis

Zahraničná evaluátorka Akademie vied Českej republiky

 

Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.

Členka redakčnej rady časopisu Social Sciences, Science Publishing Group, New York, US

Členka redakčnej rady časopisu International Journal of Philosophy, Science Publishing Group, New York, US

Členka redakčnej rady časopisu Humanities and Social Sciences, Science Publishing Group, New York, US

 

Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.

Členka redakčnej rady periodika Sambucus. Práce z klasicke filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky

 

Mgr. Katarína Karabová, PhD.

Členka redakčnej rady periodika Sambucus. Práce z klasicke filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky

 

Mgr. Jozef Kordoš, PhD.

Člen redakčnej rady periodika Sambucus. Práce z klasicke filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky

 

Mgr. Lenka Fišerová

Členka redakčnej rady periodika Sambucus. Práce z klasicke filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky

 

prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.

Člen vedeckého kolégia SAV pre humanitné vedy

Člen vedeckej rady Ústavu dejín umenia SAV

Člen vedeckej rady Vysokej školy výtvarných umení

Člen vedeckej rady Trnavskej univerzity

Člen vedeckej rady Filozofickej fakulty TU

Predseda odborovej komisie pre odbor architektonická tvorba na VŠVU

 Predseda odborovej komisie pre odbor teória dejiny výtvarných umení a architektúry na FFTU

Člen odborovej komisie pre odbor teória a dejiny výtvarného umenia a architektúry FASTU

Člen odborovej komisie pre odbor teória a dejiny výtvarného umenia a architektúry VŠVU

Predseda komisie č. 4 pre kultúru a umenia KEGA

Člen predsedníctva KEGA

 

prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Člen – korešpondent, Maďarská archeologická a umeleckohistorická spoločnosť v Budapešti

Člen AICA – Association internationale des critiques d’art

Člen ICOM – International Council of Museums

Člen komisie VEGA č. 12 pre estetiku, vedy o umení a jazykovedu

Člen vedeckého kolégia SAV pre estetiku a vedy o umení

Člen redakčného kruhu časopisu Ars, časopis Ústavu dejín umenia SAV

Člen redakčnej rady časopisu Arts, Švajčiarsko

Člen redakčnej rady časopisu Artium Questiones, Poľsko

Člen redakčnej rady Bulletinu Národní Galerie v Praze

Člen redakčnej rady časopisu Profil

Člen Vedeckej rady FF UK v Bratislave

Člen Vedeckej rady FF TU v Trnave

Člen Umeleckej rady VŠVU v Bratislave

Člen Rady Centra výskumu VŠVU v Bratislave

Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore 2.1.18 dejiny a teória výtvarného umenia a ar­chitektúry, Trnavská univerzita, Trnava

Člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore 2.1.18 dejiny a teória výtvarného umenia a ar­chitektúry, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

 

doc. PhDr. Erika Brtáňová, PhD.

Členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty TU

Členka Vedeckej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV

Členka Redakčnej rady Slovenskej literatúry

Tajomníčka Slovenského komitétu slavistov

Členka Programovej edičnej rady Knižnice slovenskej literatúry (Ústav slov. literatúry SAV – Kalligram)

 

doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.

Porota Ceny Rudolfa Eitelbergera 2015, o. s. Za krásnou Olomouc, 3. – 4. 9. a 3. 10. 2015, Olomouc

Porota na výber novej budovy ČSOB v Hradci Králové, 27. novembra a 17. decembra 2015, Praha