Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dejiny filozofie

prof. ThDr. Josef Dolista, ThD. PhD.
1. Pochopení Ruska v pojetí T. G. Masaryka. Filozofické konceptuální rozdílnosti Ruska a Evropy.
2. Fenomén kultury v díle Jana Patočky.
3. Téma po vzájomnej dohode

prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.
1. Teoretické a metodologické metamorfózy skúmania ľudskej mysle v dejinách filozofie
2. Téma po vzájomnej dohode

prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.
1. Otázka krásy v škótskom osvietenstve
2. Kant a problém súdnosti
3. Premeny pojmu vedenie v dejinách filozofie
4. Téma po vzájomnej dohode

doc. RNDr. Mgr. Reginald Adrián Slavkovský OP, PhD.
1. Popieranie „ja“ alebo deegoizácia kultúry. Diskusie o „ja“ v starovekej indickej filozofii a v súčasnom myslení
2. Vývoj chápania vzťahu času a večnosti v dejinách filozofie
3. Koncepcie rozvoja človeka v dielach východných filozofov
4. Téma po dohode s doktorandom

doc. PhLic., Ing. Ľuboš Rojka SJ, PhD.
1. Peter F. Strawson a jeho antropológia
2. John R. Searle a jeho vysvetlenie subjektívnej intencionálnej skúsenosti
3. Téma po vzájomnej dohode

doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD.
1. Ranné myslenie E. Levinasa
2. Fenomenológia architektúry v 20. storočí
3. „Slabá“ filozofická teológia J. D. Caputa
4. Téma po vzájomnej dohode