Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dies doctotalis 2015

5. Doktorandský deň Filozofickej fakulty TU
11. marec 2015 · 8:10 · miestnosť 3P1


Harmonogram prezentácií

Júlia Ďurčová · 8:20 – 8:40
Adrián Lančarič · 8:40 – 9:00
Tomáš Kolon · 9:00 – 9:20
Tomáš Petráško · 9:20 – 9:40
Richard E. Pročka · 9:40 – 10:00
Lucia Miklošková · 10:00 – 10:20
Michaela Rušinová · 10:20 – 10:40
Marek Krcha · 10:40 – 11:00
Juraj Dragašek · 11:00 – 11:20
Branislav Čaniga · 11:20 – 11:40
Iveta Petríková · 11:40 – 12:00
Kristián Bozay · 12:00 – 12:20
Jana Štrbková · 12:20 – 12:40
Lucia Martinčeková · 12: 40 – 13:00

Diskusia a záver · 13:00 – 13:20


Témy
Júlia Ďurčová: Vzťahy Jasovského prepoštstva a Turnianskeho hradného panstva v 15. storočí
Adrián Lančarič: Povinnosti poddaných na panstve Ostrý Kameň pred zavedením urbárskej regulácie Márie Terézie
Tomáš Kolon: Sídliskový horizont III a IV v naddunajskom Barbariku z pohľadu keramickej produkcie (vybrané problémy)
Tomáš Petráško: Rímske pracovné nástroje vo svetle ikonografie
Richard E. Pročka: Špecifiká ikonografického programu obrazového cyklu sv. Antona Pustovníka v Dravciach
Lucia Miklošková: Problematika (a)symetrie v diele Romana Ondáka
Michaela Rušinová: Problematika existencie non-konceptuálneho obsahu percepčnej skúsenosti
Marek Krcha: Dôvera a nedôvera v dobro v človeku v dielach vybraných západných a východných filozofov.
Juraj Dragašek: Miesto a úloha filozofie v myslení Jána Husa
Branislav Čaniga: Duša a introspektívny pohľad Aurelia Augustina
Iveta Petríková: Morálno- etická reflexia fenoménu medicínsky asistovanej reprodukcie.
Kristián Bozay: Hodnotový rozmer identity človeka postmoderny
Jana Štrbková: Význam otcovskej angažovanosti v ranom veku dieťaťa
Lucia Martinčeková: Proces prežívania zármutku u matiek po strate dieťaťa