Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Bakalárske štúdium


Na bakalárskom stupni sa štúdium zameriava predovšetkým na zvládnutie gramatiky jazyka a na preklad a výklad diel predpísaných antických autorov (Caesar, Salustius, Cicero, Ovidius, Vergilius). Postupuje sa pritom od základného, morfologického jazykového plánu (prvý rok) cez syntax (druhý rok) k vyššej jazykovej úrovni, ktorou je štylistika (tretí rok štúdia). Absolvent 1. stupňa odboru klasické jazyky vie spracovať starogrécky a latinský text v konfrontácii so svojím materinským jazykom a pohotovo reagovať na možné gramatické a syntaktické javy nachádzajúce sa v origináli.

Teoretické vedomosti absolventa
- základné poznatky v lingvistických disciplínach skúmajúcich jednotlivé roviny jazykového systému starogréckeho a latinského jazyka v konfrontácii s materinským jazykom
- základné poznatky z literárnych dejín a teórie literatúry orientované na starogrécku a rímsku literatúru
- základné poznatky z politických dejín a dejín filozofie starovekého Grécka a Ríma

Praktické schopnosti a zručnosti absolventa
- praktické ovládanie gréckeho a latinského jazyka písmom
- sebavzdelávacie návyky a vedeckopoznávacie potreby
- ovládanie cudzieho jazyka (svetového)

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa
- pracovať efektívne ako jednotlivec i ako člen vedeckého kolektívu.


Predpokladané uplatnenie absolventa
1. stupeň: Mimoškolské zariadenia rozličného typu (vzdelávacie akadémie, redakcie, knižnice, archívy, cestovné kancelárie, galérie, múzeá apod.)


Štruktúra študijného programu
morfológia a syntax latinského jazyka
morfológia a syntax gréckeho jazyka
dejiny antického sveta
štylistika latinského jazyka
teória a dejiny rímskej literatúry
teória a dejiny gréckej literatúry
dejiny antickej kultúry a civilizácie
základy jazykovedy

Súčasťou štúdia podľa bakalárskeho študijného programu je bakalárska práca, ktorej obhajoba patrí medzi štátne skúšky. Bakalárskou prácou sa overujú vedomosti, spôsobilosti a zručnosti, ktoré študent získal počas štúdia a jeho schopnosti používať ich pri riešení úloh v rámci príslušného študijného odboru. (Študenti preukazujú bakalárskou prácou schopnosť samostatne získavať a používať teoretické a praktické poznatky). Rozsah bakalárskej práce je minimálne 35 normotvorných strán textu formátu A4. Bakalárska práca sa považuje za predmet a je hodnotená 13 kreditmi. Témy bakalárskych prác vypisuje a zverejňuje vedúci katedry. Študent si môže (okrem vypísaných tém) i sám navrhnúť tému svojej bakalárskej práce. Študent najneskôr na konci štvrtého semestra odovzdá na katedre písomnú prihlášku s názvom bakalárskej práce a súhlasom vedúceho/konzultanta bakalárskej práce. Bakalárska práca musí spĺňať príslušné formálne kritériá stanovené platnou štátnou normou. Termín odovzdávania bakalárskych prác určuje dekan v harmonograme štúdia. Študent sa môže zúčastniť štátnej skúšky iba ak obháji bakalársku prácu.