Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

V nadväznosti na manuál pre vysoké školy rektor TU v Trnave prof. René Bílik stanovil základné prevádzkové podmienky Trnavskej univerzity v Trnave po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní vo forme príkazu rektora.

3.9.2020

Začiatok výučby zimného semestra v akademickom roku 2020/2021 je 21. 09. 2020. Študenti denného štúdia sa riadia rozvrhom zverejneným na stránke fakulty. Externí študenti si začiatok výučby sledujú na webovej stránke príslušnej katedry. 

18.9.2020

- Výuka v akademickom roku 2020/2021 začína 21.9.2020.
- Oznam o zápise povinne voliteľných a výberových predmetov sa nachádza na stránke fakulty.
- Rozvrh je zverejnený na stránke fakulty.

18.9.2020

Dňa 8.9.2020 sa vedúci Katedry psychológie doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD., spolu s garantami štúdia prof. Mgr. Petrom Halamom, PhD. a doc. PhDr. Vladimírom Dočkalom, CSc. zúčastnili pracovného stretnutia na Ministerstve zdravotníctva SR. Stretnutie otvoril štátny tajomník ministerstva zdravotníctva MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA.

13.9.2020

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 sú promócie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave zrušené.

2.9.2020