Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Magisterské štúdium


Študent počas štúdia magisterského stupňa prehlbuje svoje poznatky z latinského jazyka na úroveň synchrónneho a diachrónneho charakteru, taktiež si prehlbuje poznatky z politických a kultúrnych dejín antického Grécka a Ríma a okrem toho z reálií grécko-rímskej civilizácie a jej recepcie v Európe. Špecifikom trnavského študijného programu je zameranie na novolatinské písomníctvo, predovšetkým na literárnu produkciu s úzkymi vzťahmi k územiu dnešného Slovenska, a to ako v období renesancie, tak i v obdobiach neskorších (predovšetkým barok).

Absolvent magisterského stupňa je schopný pracovať samostatne alebo v kolektíve vo vedeckovýskumnej oblasti a v mimoškolských zariadeniach rozličného typu (vzdelávacie akadémie, redakcie, knižnice, archívy, cestovné kancelárie, galérie, múzeá a pod.). Štúdium na magisterskom stupni sa špecializuje najmä na zvládnutie gramatiky jazyka a na preklad a výklad diel predpísaných antických autorov (Titus Livius, Tacitus, Cicero; Propertius, Tibullus, Horatius) . Medzi priority patrí výskum literárnych tradícií antiky v novších historických obdobiach (humanizmus, barok), a to najmä so zreteľom na výskum latinskej spisby z produkcie prvej Trnavskej univerzity.

Teoretické vedomosti absolventa
- systematické poznatky synchrónneho a diachrónneho charakteru o latinskom jazyku,
- systematické poznatky synchrónneho a diachrónneho charakteru o gréckom jazyku,
- systematické poznatky o funkčných štýloch v konfrontácii s materinským jazykom,
- prehĺbené poznatky o politických a kultúrnych dejinách antického Grécka a Ríma,
- poznatky o reáliách grécko-rímskej civilizácie a jej recepcii v Európe, medievalistika a neolatinistika

Praktické schopnosti a zručnosti absolventa
- praktické ovládanie gréckeho a latinského jazyka písmom,
- tvorivé aplikovanie poznatkov v praxi,
- sebavzdelávacie návyky a vedeckopoznávacie potreby,
- techniky samostatnej vedeckej práce.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa

- pracovať efektívne ako jednotlivec i ako člen vedeckého kolektívu,
- akceptovať potrebu sústavného profesionálneho rozvoja a celoživotného vzdelávania,
- udržiavať kontakt s najnovšími vývinovými trendmi vo svojom odbore.


Predpokladané uplatnenie absolventa
- vedeckovýskumná oblasť
- mimoškolské zariadenia rozličného typu (vzdelávacie akadémie, redakcie, knižnice, archívy, cestovné kancelárie, galérie, múzeá a pod.)


Štruktúra študijného programu
dejiny a vývin latinského jazyka
dejiny a recepcia grécko-rímskej kultúry a civilizácie
teória a dejiny rímskej literatúry
teória a dejiny gréckej literatúry
medievalistika a neolatinistika
základy vedeckej práce a diplomová práca

Súčasťou štúdia podľa magisterského študijného programu je aj diplomová práca, ktorej obhajoba patrí medzi štátne skúšky. Diplomovou prácou študenti preukazujú schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy (a umenia) a tvorivo ich uplatňovať a používať. Rozsah diplomovej práce je minimálne 55 normotvorných strán textu formátu A4. Diplomová práca sa považuje za predmet a je hodnotená počtom 20 kreditov. Témy diplomových prác vypisuje a zverejňuje vedúci katedry. Študent si môže (okrem vypísaných tém) i sám navrhnúť tému svojej diplomovej práce. Študent najneskôr na konci štvrtého semestra odovzdá na katedre písomnú prihlášku s názvom diplomovej práce a súhlasom vedúceho/konzultanta diplomovej práce. Diplomová práca musí spĺňať príslušné formálne kritériá stanovené platnou štátnou normou. Termín odovzdávania diplomových prác určuje dekan v harmonograme štúdia. Študent sa môže zúčastniť štátnej skúšky iba ak obháji diplomovú prácu.