Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Magisterské štúdium v odbore história

Dĺžka štúdia: 2 roky (4 semestre)

Absolventi odboru história (2. stupeň) sú pripravení pracovať ako kvalifikovaní odborní pracovníci (historici) vo vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických inštitúciách (SAV, univerzity), v kultúrno-spoločenských zariadeniach zameraných na organizačnú, propagačnú a osvetovú činnosť (agentúry, vydavateľstvá, fondy, spolky, domy kultúry), v masmédiách (publicistika, odborní redaktori v rozhlase, televízii a tlačených periodikách), ako aj v špecializovaných a odborných orgánoch štátnej správy (ochrana kultúrneho dedičstva). Absolventi 2. stupňa štúdia sú kompetentní a spôsobilí uchádzať sa o štúdium na 3. stupni.

Teoretické vedomosti

Absolventi odboru História (2. stupeň) majú rozsiahle poznatky z kľúčových etáp vývoja ľudskej spoločnosti, solídne teoreticko-metodologické znalosti, ktoré sú predpokladom pre kvalitné vykonávanie profesie historika. Vedomosti a zručnosti poslucháč rozvíja v konkrétnych rozširujúcich disciplínách zo slovenských a všeobecných dejín. V priebehu koncipovania diplomovej práce sa stávajú špecialistami na konkrétnu problematiku a pracujú na originálnom výskume.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolventi odboru História (2. stupeň) dokážu aplikovať získané faktografické a teoreticko-metodologické znalosti z historiografie pri riešení výskumného problému v historickom bádaní a výsledky výskumu publikovať v podobe vedeckého textu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolventi odboru História (2. stupeň) sú schopní:

— uplatniť sa ako kvalifikovaní odborníci v oblasti historických vied

— kooperovať ako členovia pracovného tímu

— pokračovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania

— udržiavať kontakt s najnovšími trendmi vo svojom odbore

— komunikovať na potrebnej úrovni v cudzom jazyku a presadiť sa v rámci profesie aj v zahraničí