Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Filozofická fakulta TU v Trnave

S dejinami najstaršieho slobodného kráľovského mesta  na území Slovenska sú úzko späté  dejiny Trnavskej univerzity, ktorá bola v období rokov 1635-1777 významnou súčasťou stredoeurópskeho univerzitného vzdelávania. V dôvodovej správe k návrhu zákona, ktorým Slovenská národná rada v roku 1992 obnovila činnosť Trnavskej univerzity, sa poukazuje na odkaz na historickú univerzitu, pričom sa zdôrazňuje význam  tohto "klenotu slovenského národa pre súčasné úsilie o obrodu jeho duchovnej slobody, kultúry a humanizmu". Filozofická fakulta bola konštitutívnou fakultou historickej Trnavskej univerzity. Pôsobilo na nej mnoho učencov, ktorí obohatili  a ovplyvňovali svojimi názormi a postojmi európske myslenie.        

Naša fakulta je jednou z dvoch konštitutívnych fakúlt i obnovenej univerzity, ktorá sa hlási k akademickým tradíciám svojej predchodkyne, uznáva humanistické princípy a rešpekt k ľudskej dôstojnosti. Filozofická fakulta poskytuje široké a ucelené vzdelávanie v spoločenských, behaviorálnych, historických a humanitných vedách a patrí medzi najvýznamnejšie humanitne orientované pracoviská na Slovensku. Sme fakultou modernou s kvalitnými a živými kontaktmi v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu s mnohými partnerskými inštitúciami v zahraničí rozvíjajúcou a podporujúcou mobility pedagógov i študentov.

Trnavská univerzita a jej fakulty  majú vytvorený vnútorný systém kvality a snažia sa o jeho efektívne uplatnenie v praxi, čo umožňuje  absolventom úspešne nachádzať svoje uplatnenie aj v medzinárodnom kontexte. V roku 2014 bola univerzite udelená prestížna značka diplomov ECTS Label a DS Label a v roku 2016  získala v kategórii organizácii verejného sektora Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu. Základnou podmienkou poskytovania kvalitného vysokoškolského vzdelávania sú kvalitní vysokoškolskí pedagógovia a vedci, ktorí sú schopní uvažovať a spolupodieľať sa na rozhodovaní o témach dôležitých pre jednotlivca, rodinu, národ i pre celé ľudstvo. Filozofická fakulta je aktívnou súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a európskeho výskumného priestoru, podporuje slobodu vzdelávania a vedeckého bádania, pôsobí na nej veľa výnimočných osobností rešpektovaných v pedagogickom a vedeckom prostredí na Slovensku ako aj v zahraničí. K zatraktívneniu štúdia na niektorých katedrách prispieva i hosťovanie uznávaných zahraničných expertov.

Štúdium na Filozofickej fakulte prebieha kreditovým spôsobom štúdia vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Jej katedry predstavujú koncentráciu zdrojov vedy a vzdelávania, ako aj profesionálnej odbornosti. Slová v znaku našej fakulty "Ab igne ignem" (oheň z ohňa) sú pre nás predovšetkým výzvou odovzdávať mladej generácii skúsenosti, hodnoty, silu slušnosti, ľudskosti a kultúrnosti, rozvíjať a využívať tvorivý a intelektuálny potenciál talentovaných ľudí, ktorým záleží na budúcnosti našej spoločnosti.