Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Portrét v toku dejín

Autor: 
Ingrid Halászová - Erik Hrnčiarik (eds.)
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
Rok vydania: 
2018
Jazyk: 
slovenský, anglický
Počet strán: 
94
ISBN: 
978-80-568-0102-4
Anotácia: 

Spoločnou tému interdisciplinárne koncipovaného vedeckého zborníka Portrét v toku dejín. Štúdie k teoretickým, historickým a socio-kultúrnym aspektom dejín portrétu, je portrét ako žáner reflektovaný tak v rámci klasickej archeológie i dejín výtvarného umenia, respektíve ho všeobecne môžeme považovať za dôležitý fenomén spätý s dejinami vizuálnej kultúry.

Už ako názov zborníka prezrádza, jednotlivé texty svojím časovým horizontom preklenujú naozaj dlhé obdobie od zrodu európskeho portrétu v gréckej antike zhruba do konca raného novoveku. Zvláštnu pozornosť venujú príkladom z dvoch kľúčových období, ktoré pre individuálny portrét vlastne predstavovali vrchol jeho kultúrnej a spoločenskej popularity: na jednej to bola éra rímskej antiky a potom najmä renesancia žánru v 16. storočí, ktorá na obnovených antických základoch položila novú tradíciu európskeho portrétu prakticky až do 19. storočia. Až s nástupom moderných techník a technológií obrazovej reprodukcie, akými boli objav dagerotypie a fotografie, sa význam, charakter a najmä funkcie „klasického“ (človekom, mentálne-hapticky vytvoreného diela) nenávratne zmenili.

Do budúcna bude zaujímavé pokračovať v tu načatom diele a predstaviť „osudy portrétneho žánru“ až prakticky do súčasnosti. Je totiž celkom evidentné, že portrét  sa v nedávnej minulosti stal relevantným predmetom skúmania aj pre ďalšie  vedné odbory: napríklad vo filozofii, psychológii, či dokonca medicíne, nerátajúc samotné moderné, postmoderné a súčasné umenie s jeho avantgardnými a multimediálnymi reflexiami portrétneho žánru. Aj my ako zostavovatelia tohto zborníka budeme veľmi radi, keď sa nám túto časovú os podarí v budúcnosti opäť interdisciplinárne (v naznačených vedných odboroch a oblastiach výskumu) preklenúť až do súčasnosti podobným monotematickým zborníkom.