Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Dejiny Premonštrátskeho kláštora sv. Jána Krstiteľa v Jasove v stredoveku

Autor: 
Júlia Kotrusová
Vydavateľstvo: 
Typi Universitatis Tyrnaviensis
Rok vydania: 
2017
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
166
ISBN: 
78-80-568-0049-2
Anotácia: 

Monografia sa zaoberá stredovekými dejinami kláštora sv. Jána Krstiteľa, ktorý patrí medzi najstaršie premonštrátske kláštory na Slovensku. V práci sú predstavené počiatky premonštrátskej rehole v Jasove a okolnosti založenia kláštora, ktoré objasňujú vizitácie kanonikov. Pozornosť je venovaná aj vlastným dejinám konventu a jeho personálnemu obsadeniu, kde autorka uvádza chronologicky všetky zaznamenané mená kanonikov. Táto kapitola je v prílohe práce doplnená aj o prehľad prepoštov kláštora. Najrozsiahlejšiu časť monografie tvoria majetkové pomery kláštor v stredoveku. Územie, ktorým kláštor disponoval presahovalo územie troch uhorských žúp. Z majetkov kláštora je najväčšia pozornosť venovaná jeho centrálnemu  majetku, obci Jasov.  Obrovské územie, ktoré patrilo k základnému majetku prepoštstva bolo mnohokrát napádané susednými zemepánmi, ktorým patrí posledná kapitola práce. Medzi najväčších zemepánov prepoštstva v jeho okolí patrili Turnianske hradné panstvo, mestečko Moldava a banské mestečká Gelnica a Smolník.

Cena: 
9 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.