Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

8. ročník vedeckej konferencie Doctorandorum dies 2018.

Dňa 14. marca 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty TU v Trnave uskutočnil už 8. ročník vedeckej konferencie Doctorandorum dies 2018.

Tradícia doktorandských dní má svoje pevné miesto aj na svetových univerzitách a najmä v dnešných časoch je nesmierne dôležité aj na našej Filozofickej fakulte prezentovať spoločenské a humanitné vedy. Univerzita je univerzitou aj vďaka kvalitnému doktorandskému štúdiu, ktoré je nenahraditeľné a nevyhnutné pre ďalší vedecký rast každej univerzity. Konferenciu otvorila doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. prodekanka pre vedu, výskum a edičnú činnosť. Po je úvodných slovách vystúpila prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. s príspevkom Morálka a vedecká metodológia z pohľadu etiky v kontexte humanitných vied a univerzitného vzdelávania vystúpila. Následne prezentovali výsledky svojej vedeckej práce študenti doktorandského štúdia piatich akreditovaných študijných programov, a to dejiny a teória umenia a architektúry, etika, klasická archeológia, psychológia a slovenské dejiny. Konferencia ponúkla doktorandom nielen možnosť oboznámiť sa so svojimi výskumnými témami, ale tiež získať spätnú väzbu od zúčastnených študentov, spolužiakov a vyučujúcich. Konferenčné prostredie pomohlo prehĺbiť komunikáciu medzi poslucháčmi rozmanitých vedných odborov, ale aj istému stmeleniu najmladšej generácie vedeckej komunity. Doktorandi mali jedinečnú príležitosť konfrontovať sa s vedeckými autoritami, prijímať podnety zvonku, neuzatvárať sa len do svojho lokálneho okruhu či dokonca len vlastného vedeckého pracoviska, a aj na základe toho posúvať svoj výskum ďalej. A z tohto hľadiska mala konferencia naozaj zmysel. Aj malá vzorka dizertačných výskumov z rôznych prostredí preukázala úroveň, smerovanie či predmet záujmu doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte TU v Trnave.

Pevne veríme, že spoločne s doktorandmi, mladými vedeckými pracovníkmi z rôznych študijných odborov sme prispeli k rozšíreniu diskusie a stavu výskumu v aktuálnych témach a k snahe pozdvihnúť dôležitosť a význam sociálnych, humanitných a historických vied v širšom spoločenskom kontexte.

 

Text: Z. Lopatková, M. Dědová, E. Hrnčiarik
Foto: E. Hrnčiarik