Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Vyšiel nový zborník: Doctorandorum dies 2018

Dňa 14. marca 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty TU v Trnave uskutočnil už 8. ročník vedeckej konferencie Doctorandorum dies 2018.

Tradícia doktorandských dní má svoje pevné miesto aj na svetových univerzitách a najmä v dnešných časoch je nesmierne dôležité aj na našej Filozofickej fakulte prezentovať spoločenské a humanitné vedy. Univerzita je univerzitou aj vďaka kvalitnému doktorandskému štúdiu, ktoré je nenahraditeľné a nevyhnutné pre ďalší vedecký rast každej univerzity. Konferenciu otvorila doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. prodekanka pre vedu, výskum a edičnú činnosť. Po jej úvodných slovách vystúpila prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. s príspevkom Morálka a vedecká metodológia z pohľadu etiky v kontexte humanitných vied a univerzitného vzdelávania vystúpila. Následne prezentovali výsledky svojej vedeckej práce študenti doktorandského štúdia piatich akreditovaných študijných programov, a to dejiny a teória umenia a architektúry, etika, klasická archeológia, psychológia a slovenské dejiny. 

Príspevky z konferencie boli po recenznom konaní publikované v predloženom zborníku, ktorý si môžete stiahnuť TU.