Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana

Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

  

Na základe § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa čl. 10 ods. 2 Štatútu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásil akademický senát fakulty na svojom 3. riadnom zasadnutí dňa 30. mája 2018 voľby kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na deň:

19. september 2018 o 14:00 hod. v miestnosti 3P1, Hornopotočná 23, Trnava

 Na 3. riadnom zasadnutí bola tiež senátom fakulty podľa čl. 10 a ods. 8 Štatútu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zvolená trojčlenná Volebná komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v zložení:

Predseda volebnej komisie:

PhDr. Pavol Krištof, PhD.

Člen volebnej komisie zo zamestnaneckej časti:

PhDr. Peter Guráň, PhD.

 Člen volebnej komisie zo študentskej časti:

Mgr. Veronika Kohútová

Podľa čl. 10 ods. 3 a 4 Štatútu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave má právo navrhovať najviac jedného kandidáta na funkciu dekana senát fakulty, členovia senátu fakulty, členovia akademickej obce fakulty.

Návrh kandidáta musí obsahovať: a) profesijný životopis uchádzača, b) vedecko-pedagogickú charakteristiku uchádzača, c) písomný súhlas uchádzača.

Návrh kandidáta na funkciu dekana fakulty musí byť doručený v písomnej forme predsedovi volebnej komisie najneskôr do 12. septembra 2018 do 12:00 hod. Predseda volebnej komisie následne vyhotoví zoznam kandidátov na funkciu dekana a zverejní ho na úradnej výveske fakulty.

PhDr. Peter Žitný, PhD. v. r. 
predseda AS FF TU
                                                                                                          

Zoznam kandidátov na funkciu dekana FF TU v Trnave

Výsledky volieb kandidáta na funkciu dekana FF TU