Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Životné jubileum profesora Jozefa Šimončiča

V pondelok, 18. júna  sa  dožil významného životného jubilea deväťdesiatich rokov prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc., slovenský archivár, historik a univerzitný profesor. Pán profesor J. Šimončič patrí k zakladateľskej generácii pedagógov Trnavskej univerzity, na ktorej po jej znovuobnovení v roku 1992 pôsobil ako interný pedagóg na Katedre histórie. Popri pedagogickom pôsobení na pôde univerzity pán profesor J. Šimončič zorganizoval aj niekoľko vedeckých konferencií a rozvíjal svoju bohatú publikačnú činnosť, v ktorej ťažiskovými témami sú dejiny Trnavy a Trnavskej univerzity. Pri príležitosti životného jubilea sa dňa 19. júna v Trnave uskutočnilo kolokvium Pocta profesorovi Jozefovi Šimončičovi, ktoré zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Ústav dejín Trnavskej univerzity, Tyrnavia – Spolok trnavských historikov SHS pri SAV v Bratislave, Štátny archív v Trnave a mesto Trnava. K blahoželaniam sa pripája i Vedenie Filozofickej fakulty, ktoré mu pri tejto príležitosti udelilo Ďakovný list, ako i jej pedagógovia a študenti. Všetko najlepšie a veľa zdravia a radosti, pán profesor!

Ad multos annos!

Text: doc. Z. Lopatková
Fotot: doc. E. Hrnčiarik a PhDr. L. Pavlíková