Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Stanovisko vedenia FF TU k bagatelizovaniu prípadu nadobudnutia vysokoškolského titulu súčasného predsedu NR SR

Vedenie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa stotožňuje s obsahom vyhlásení vysokých škôl odsudzujúcich bagatelizovanie prípadu nadobudnutia vysokoškolského titulu predsedu NR SR Andreja Danka.

Filozofická fakulta sa hlási k tradíciám historickej Trnavskej univerzity, k princípom humanizmu a zásadám univerzitného vzdelávania, ktoré znamenajú aj odovzdávať študentom rešpekt voči slušnosti, kultúrnosti a poctivému prístupu k študijným povinnostiam. Záleží nám na zachovaní dôveryhodnosti univerzitného vzdelávania na Slovensku a ďalších možnostiach rozvíjania tvorivého a intelektuálneho potenciálu mladých ľudí. Preto spôsob nadobudnutia vysokoškolského titulu súčasného predsedu NR SR pokladáme za nezlučiteľný s ideou univerzity ako inštitúcie. Množiace sa prípady takýchto konaní vysielajú demoralizujúci signál študentom a prispievajú k vyvolávaniu stavu, keď sa spoločnosť čoraz viac pozerá na vzdelávací systém v SR, jeho autority a inštitúcie s nedôverou a odcudzením ako na potemkinovskú dedinu, ktorá je financovaná z verejných zdrojov. 

Z uvedených dôvodov nemôžeme k danému prípadu mlčať. Sme presvedčení, že je najvyšší čas, aby aj predstavitelia vysokých škôl a ďalších vzdelávacích a vedeckých inštitúcií uplatnili svoju autoritu, zastavili pokles kvality a bránili povesť vzdelávacieho systému Slovenskej republiky.