Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Prvý ročník študentskej vedeckej konferencie Societas & Humanitas I.

V utorok 30.4. sa na Filozofickej fakulte TU v miestnosti 3P1 konal prvý ročník študentskej vedeckej konferencie Societas & Humanitas I. Účastníkmi konferencie boli vybrané poslucháčky a poslucháči behaviorálnych odborov bakalárskeho a magisterského stupňa denného štúdia. V rámci konferencie vystúpilo so svojimi príspevkami 13 študentov psychológie, sociológie a politológie, ktorí odprezentovali svoje výskumné zámery a v niektorých prípadoch už aj výsledky realizovaného výskumu.  Primárnym cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností študentov behaviorálnych odborov, ktorý by mal poslucháčom pomôcť pri formovaní a vypracovávaní výskumných zámerov do budúcnosti. Paralelným zámerom organizátorov podujatia, bolo založiť tradíciu konania podobných odborných stretnutí poslucháčov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci danej oblasti výskumu, ktorá by mala potenciál vytvoriť širší priestor pre výskumnú, interdisciplinárne orientovanú spoluprácu študentov a jednotlivých katedier na Filozofickej fakulte TU. Podujatie zastrešili a svojou prítomnosťou podporili vedecko-pedagogickí pracovníci z katedier psychológie, sociológie a politológie. Konferencia sa zo strany študentov stretla so záujmom, pričom diskusie po jednotlivých prezentáciách sa niesli v intelektuálne podnetnej a pracovne uvoľnenej atmosfére, ktorá pomáhala poslucháčom prekonávať prvotný stres. Za tím organizátorov by som chcel oceniť nie len snahu jednotlivých účastníkov konferencie v rámci svojich prezentácií prehľadne sprostredkovať auditóriu špecifiká jednotlivých skúmaných problémov ale aj vysokú komunikačnú úroveň študentov, ktorá je prísľubom pre rozvoj jednotlivých pracovísk. Očakávaným výstupom so študentskej konferencie by mal byť recenzovaný elektronický zborník študentských prác, ktorý dúfame podporí záujem poslucháčov Filozofickej fakulty TU aktívne sa zúčastňovať na podobných podujatiach.

Text a foto: Mgr. Marcel Martinkovič, PhD., PhDr. Mária Dědová, PhD.