Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Stanovisko Akademického senátu FF TU k medializovaným výpovediam viacerých pedagógov Katedry filozofie

Stanovisko Akademického senátu FF TU k medializovaným výpovediam viacerých pedagógov Katedry filozofie

Akademický senát Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity pozorne sleduje situáciu, ktorá je medializovaná. Konštatujeme, že na pôde Filozofickej fakulty nedochádza k porušovaniu etických princípov ani pravidiel akademického prostredia. Filozofická fakulta je plne funkčná, existujúci študenti vo všetkých stupňoch štúdia, aj noví uchádzači o štúdium, majú vytvorené podmienky pre štúdium aj pre úspešné absolvovanie štúdia na fakulte. Súčasné vedenie Filozofickej fakulty poskytuje záruku dôstojnej spolupráce so všetkými katedrami a všetkými pracovníkmi fakulty a vytvára dostatočný priestor na komunikáciu v rámci Kolégia dekana, Akademického senátu, stretnutí akademickej obce i v rámci osobných stretnutí.

V Trnave, 19. 6. 2019