Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Dejiny archívnictva

Autor: 
Marta Dobrotková
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Rok vydania: 
2014
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
87
Anotácia: 

Archívnictvo patrí medzi spoločenské disciplíny so silnou pozíciou a poslaním v štátnej správe a samospráve, kultúre, vede i v informačných systémoch spoločnosti. Vyplýva to z povahy a náplne archívnych dokumentov, ako aj činnosti samotného archivára. Archívne dokumenty sú nielen sumárom stámiliónov pôvodných, unikátnych a autentických informácií o dejinách Slovenska a na jeho území žijúcich národov a národností a to od 11. storočia, ale majú právnu hodnovernosť a právny účinok. V prevažnej miere ide o dokumenty úradnej povahy, čiže ide o diplomatický materiál, ktorý vznikal z úradnej, ekonomickej a inej činnosti svojich pôvodcov. Archívne dokumenty sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva a bohatstva.

---
V prípade záujmu kontaktujte mailom autorku.