Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Katedra psychológie súčasťou platformy SSS21

Pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 7. marca 2017 bola na pôde Kúpeľov Bojnice predstavená platforma SSS21 - Slovak Smart Spa for 21 century.  Cieľom platformy je zvyšovanie kvality života odliečených onkologických pacientov (cancer survivors) pomocou inovatívnych postupov, založených na multidisciplinárnej a transdisciplinárnej spolupráci podnikateľského sektora s akademickou sférou. Členmi platformy sú Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trnavská univerzita v Trnave, Žilinská univerzita v Žiline, Biomedicínske centrum SAV, Kúpele Bojnice a Nadácia Výskum rakoviny.

Prvou spoločnou aktivitou novovzniknutej platformy ´Slovak Smart Spa for 21th century´ bolo minisympózium, na ktorom lídri vedeckých tímov z univerzít a Slovenskej akadémie vied predstavili možnosti transdisciplinárnej spolupráce. 

 

Výskumný tím z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity bude v rámci pripravovaného výskumného projektu komplexnej onkologickej rehabilitácie zabezpečovať psychologickú intervenciu, psychodiagnostiku a skúmať analýzu efektu logoterapeutickej intervencie na zmeny psychologických, fyziologických a zdravotných ukazovateľov.