Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Na FF sa stretlo viac ako 70 archeológov z 13 krajín

Priestory Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa v dňoch 6.-8.10.2017 stali dejiskom konania medzinárodnej vedeckej konferencie: Staroveké komunity a ich elity od doby bronzovej po neskorú antiku, so zreteľom na oblasti strednej Európy, Stredomoria a Čiernomoria. Vystúpilo na nej viac ako 70 bádateľov z trinástich krajín (Bulharska, Českej republiky, Grécka, Macedónska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovinska, Turecka, Talianska, Veľkej Británie a Slovenska). Počas otvorenia konferencie sa účasníkom prihovorili vzácni hostia Prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD (dekan Filozofickej fakulty, Trnavská univerzita), Mgr. Tibor Pekarčík (zástupca primátora, Mesto Trnava), PhDr. Margaréta Musilová (predsedníčka, Slovenská Archeologická Spoločnosť) a prof. Klára Kuzmová, CSc (vedúca, Katedra klasickej archeológie). Keďže sa konferencia konala pri príležitosti 20. výročia vzniku Katedry klasickej archeológie FF TU v Trnave, hneď v úvode prehovorila k účastníkom pani prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., ktorá stála pri jej založení. Počas troch dní prezentovali výsledky svojho bádania domáci i zahraniční archeológovia, historici a filológovia. Spomedzi mnohých možno spomenúť prof. G. R. Tsetskhladze (Linacre College, Oxford, GB), prof. M. ŞAHİN (vedúci kat. archeológie Uludağ University v Burse, TR), doc. P. Pavúk (riaditeľ ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Praze, CZ), Dr. O. Láng (riaditeľka Aquincum Museum, Budapešť, HU), a i. Možnosť predstaviť svoje výsledky dostali aj interní a externí doktorandi z katedry klasickej archeológie TU.  

Záštitu nad konferenciou prebral rektor Trnavskej univerzity prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  a JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta Trnava. Za podporu ďakujeme Trnavskej univerzite, Mestu Trnava, Slovenskej Archeologickej Spoločnosti, OZ Pro Archaeologia Classica a BETA Analytic Inc.

 

O konferencii napísali: https://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/na-trnavskej-univerzite-sa-stretlo-70-ar/37511-clanok.html

Pripravila: Mgr. M. Daňová, PhD.