Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Výsledky volieb do AS FF TU

Vyhlásenie volieb
do zamestnaneckej a študentskej časti
Akademického senátu Filozofickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave 

Vyhlasujem voľby do zamestnaneckej ako aj do študentskej časti AS FF TU a to v zmysle zásad volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v termíne 4., 5. a 6. decembra 2017 v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod.

Voľby do zamestnaneckej časti sa budú konať na sekretariáte dekanátu (1. poschodie) a do študentskej časti vo vestibule pred vrátnicou Filozofickej fakulty TU, t.j. v hlavnej budove Trnavskej univerzity na Hornopotočnej 23 v Trnave.

 PhDr. Peter Žitný, PhD.,v.r. (predseda AS FF TU)

Trnava 2. november 2017

Prílohy:
1. Vyhlásenie volieb do AS FF TU v Trnave
2. Oznam k voľbám do AS FF TU v Trnave
3. Čas a spôsob navrhovania kandidátov
4. Zoznam členov zamestnaneckej časti akademickej obce 
5. Zoznam členov študentskej časti akademickej obce 
6. Zoznam kandidátov do AS FF TU za zamestnaneckú časť 
7. Zoznam kandidátov do AS FF TU za študentskú časť 
8. Výsledky volieb do AS FF TU