Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Vyšla nová publikácia: Nunc adbibe puro pectore verba. 25 rokov humanitných odborov na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Ladislav Tkáčik - Erika Juríková (eds.)
Nunc adbibe puro pectore verba. 25 rokov humanitných odborov na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Publikácia pripravená pedagógmi humanitných odborov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 25. výročia jej obnovenia. Texty venované dejinám humanitných katedier – Katedre dejín a teórie umenia, Katedre etiky a morálnej filozofie, Katedre filozofie a Katedre klasických jazykov – predchádza kritická štúdia Ladislava Tkáčika o zmysle humanitných vied a ich nelichotivej situácii na dnešných univerzitách a v spoločnosti. Ako titul knihy poslúžil editorom priliehavý Horáciov verš: „Pokým si mladý, do čistej mysle vštepuj si múdrosť, vznešeným veciam sa venuj.“ Tento verš možno na humanitných katedrách čítať s každým začínajúcim ročníkom. Je totiž skratkou celého univerzitného étosu a v tomto prípade vyjadruje vďačnosť za prežitých 25 rokov v spoločenstveuniversitas magistrorum et scholarium venujúc sa universitas litterarum i prianie smerujúce k otvorenej a nádejnej budúcnosti.


Vydavateľ: Filozofická fakulta TU / Schola Philosophica
Rok vydania: 2017
Jazyk: slovenský
Počet strán: 120
ISBN: 978-80-568-0051-5
Viach informácií: http://ff.truni.sk/Nunc%20adbibe%20puro%20pectore%20verba