Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Výskum vo Vatikánskom tajnom archíve

 

V dňoch 19. až 26. novembra 2017 vycestovali do Vatikánu pedagógovia katedry histórie prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., a doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD., za účelom výskumu vo Vatikánskom tajnom archíve (Archivio Segreto Vaticano). Cieľom výskumu, ktorý sa zameriava na slovacikálne pramene v stredovekých aj novovekých fondoch vo Vatikánskom tajnom archíve a vo Vatikánskej knižnici, je získať historický pramenný materiál, ktorý predstaví dôležité aspekty vzťahov medzi Svätou stolicou a Uhorským kráľovstvom (osobitne územím dnešného Slovenska – Ostrihomská, Nitrianska a Jágerská diecéza), ako aj inštitúciami v krajine.

Študijný pobyt je súčasťou dlhodobého systematického výskumu slovenských dejín, ktorý katedra histórie Filozofickej fakulty TU v Trnave realizuje už od roku 2006.  Jeho výsledkom je niekoľko vydaných edícií slovacikálnych prameňov, ktoré jediné môžu predstaviť reálny obraz našej krajiny so všetkými zákonitosťami a vzťahmi.

Výskum je realizovaný na základe grantu APVV Rímska kúria a Uhorské kráľovstvo v komunikačnej interakcii v stredoveku (s osobitným zreteľom na územie dnešného Slovenska), ktorý si kladie za cieľ systematicky skúmať tieto pramene vo Vatikánskom tajnom archíve, a na ich základe chce prezentovať základné  komunikačné a funkčné vzťahy medzi Svätou stolicou, jej inštitúciami a Uhorským kráľovstvom. 

Edície slovacikálnych prameňov z Vatikánskeho tajného archívu, ktoré doteraz vyšli:

SEDLÁK, Vincent (ed.). Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332 – 1337. Slovenský historický inštitút v Ríme - Trnavská univerzita v Trnave, 2008, 236 s., ISBN 978-80-8082-186-9.

RÁBIK, Vladimír (ed.). Monumenta Vaticana Slovaciæ. Tomus II : Registra supplicationum ex actis pontificum Romanorum res gestas Slovacas illustrantia: Volumen 1 (1342-1415). Slovenský historický ústav v Ríme - Trnavská univerzita v Trnave, 2009, 341 s., ISBN 978-80-8082-302-3.

MAREK, Miloš (ed.). Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus III. Registra Vaticana ex actis Clementis papae VI. res gestas Slovacas illustrantia. Volumen 2 (1342 - 1352). Slovenský historický inštitút v Ríme - Trnavská univerzita v Trnave, 2010, 368 s., ISBN 978-80-8082-427-3.

RÁBIK, Vladimír (ed.). Monumenta Vaticana Slovaciæ. Tomus IV : Camera apostolica 1 (Libri formatarum 1425-1524). Slovenský historický ústav v Ríme - Trnavská univerzita v Trnave, 2014, 317 s., ISBN 978-80-8082-821-9.

MAREK, Miloš (ed.). Monumenta Vaticana Slovaciæ. Tomus III. Registra Vaticana ex actis Innocentii papae VI. Res gestas Slovaciae illustrantia. Volumen 3 (1352 – 1362). Slovenský historický inštitút v Ríme - Trnavská univerzita v Trnave, 2015, 320 s., ISBN 978-80-8082-822-6.

 

Text: doc. Z. Lopatková.