Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Prof. Hrehová a Dr. Rusnák prednášali na Prešovskej univerzite v Prešove

Pedagógovia katedry etiky FF TU v Trnave prof. ThDr. Helena Hrehová, PhD. a PhDr. Peter Rusnák, PhD. boli pozvaní prednášať na medzinárodnej vedeckej konferencii konanej v dňoch 7. až 8. decembra 2017 Katedrou systematickej teológie a Katedrou filozofie a religionistiky GTF Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti 80. výročia násilnej smrti ruského fyzika, matematika, filozofa, teológa a pravoslávneho kňaza Pavla Alexandroviča Florenského (1882-1937) pod názvom Duchovné dedičstvo otca Pavla Florenského a jeho aktuálnosť. Domáci aj zahraniční hostia z univerzít v Ríme a v Sankt-Petersburgu sa vo svojich prednáškach venovali otázkam kritickej reflexie diela Pavla Florenského, jeho osudu disidenta a nepriateľa sovietskeho režimu, okolnostiam jeho násilnej smrti, otázkam evanjelizácie, ale predovšetkým téme hľadania pravdy, ktorá otvára cestu k duchovnej slobode. Profesorka Hrehová vystúpila s prednáškou: Hľadanie múdrosti ako cesta k slobode ducha v živote a v diele P. A. Florenského a Dr. Rusnák s prednáškou: Otázka techniky: Martin Heideger a Pavol Florenský. Konferencia bola súčasťou vedeckého projektu, ktorý podporila Kongregácia pre východné cirkvi.

Text: Dr. P. Rusnák
Fotografie: archív katedry