Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Manuál k vypracovaniu záverečných a kvalifikačných prác

Autor: 
Kinga Izsóf Jurásová - Mária Dědová
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2015
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
140
ISBN: 
978-80-8082-857-8
Anotácia: 

Publikácia vo forme vysokoškolskej učebnice kladie za cieľ ponúknuť študentom pomocný materiál k príprave záverečných/kvalifikačných prác. Síce na knižnom trhu sú dostupné viaceré podobné publikácie (napr. Gonda, 2006; Meško a kol., 2005, Zbíral, 2009) i niektoré katedry vysokých škôl disponujú vlastnými príručkami, iniciatíva študentov i pedagógov Katedry psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave podnietila prípravu tejto učebnice. Učebnica však nie je jednoznačne určená len pre študentov danej katedry, poznatky v nej uvedené majú zväčša všeobecný charakter a môžu byť hodnotnou pomôckou i pre študentov z iných študijných odborov.

Príprava učebnice nadväzuje na publikácie podobného typu, z ktorých by sme vyzdvihli študijný materiál s názvom „Dokapsy“, ktorej autorom je prof. Ján Grác. Uvedená publikácia však bola vydaná v roku 2004 a tak ako i mnohé iné manuály vo viacerých aspektoch nie je v súlade s aktuálnymi požiadavkami kladenými na autorov záverečných/kvalifikačných prác. Prudký rozvoj informačných technológií umožnil získanie väčšieho prehľadu o vedeckom smerovaní u nás i vo svete, čo postupne viedlo k zvýšeným požiadavkám na obsahovú úroveň záverečných/kvalifikačných prác. Predkladaná učebnica ponúka sumár súčasne platných zásad prípravy záverečných/kvalifikačných prác. V tomto ohľade by sme upozornili na použitie modelu IMRAD pri štruktúrovaní jadra práce, ako i možnosti využitia elektronických informačných zdrojov pri písaní.

Publikácia sa delí na sedem hlavných kapitol. Sú v nej objasnené obsahové i formálne zásady, ktorých by sa mal autor držať pri príprave záverečných/kvalifikačných prác. Podobne sú detailne popísané a príkladmi ilustrované spôsoby citovania. V porovnaní s inými podobnými publikácia sa tu venuje pozornosť i často podcenenej prípravnej fáze, zásadám prezentácie záverečných/kvalifikačných prác, ako i možnostiam ich širšieho využitia.

Učebnica môže byť nápomocným manuálom pre študentov bakalárskeho, magisterského i doktorandského stupňa štúdia, tiež pre účastníkov rigorózneho procesu. Dúfame, že učebnica bude nápomocná pre študentov v náročnom období prípravy záverečných/kvalifikačných prác, čím by sa naplnil primárny zámer autoriek.