Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie
16.3.2017

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že vedenie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave rozhodlo o predĺžení termínu podávania prihlášok na bakalársky (1.), magisterský (2.) a doktorandský (3.) stupeň štúdia a to do 31. 3. 2017.

16.3.2017

V dňoch 10.-11. marca 2017 sa v priestoroch Filozofickej fakulty TU v Trnave uskutočnil 3. ročník medzinárodnej študentskej filozofickej konferencie Hereditas. Hereditas (teda dedičstvo) je na Slovensku jedinou filozofickou konferenciou svojho druhu, ktorá umožňuje účasť bakalárskym a magisterským študentom filozofie. Novinkou tohto ročníka bolo otvorenie konferencie aj pre tretí stupeň štúdia a teda aj bohaté zastúpenie doktorandov. Opäť sme mali tú česť privítať na pôde našej fakulty slovenských, ale aj zahraničných študentov, tentoraz z Prahy, Olomouca, Pardubíc, Ostravy, Banskej Bystrice, Košíc, Bratislavy a oboch trnavských univerzít. Cieľom konferencie je ponúknuť študentom príležitosť verejne predstaviť výskum svojej práce prostredníctvom konferenčného príspevku a obhájiť svoje argumenty vo verejnej diskusii. Konferencia nebola tematicky obmedzená, čo vytvorilo priestor pre bohatú diverzitu filozoficky relevantných tém. Publikum sa mohlo tešiť na príspevky z oblasti dejín filozofie, analytickej filozofie, fenomenológie, logiky, etiky či sociálnej filozofie s interdisciplinárnym presahom. Hereditas však nie je iba o vedeckej práci, ale aj o zoznamovaní študentov a budovaní a utužovaní dobrých vzťahov medzi univerzitami, k čomu dopomohli neformálne stretnutia a uvoľnené diskusie mimo univerzitných priestorov. 

15.3.2017

Veľká ozdoba Uhorska. Aj tak nazývali Mateja Bela. Vďaka jeho rozsiahlemu dielu sa nám zachovali informácie o našich dejinách. Jedným z Belových výrazných textov je Historicko-zemepisný poznatok o súvekom Uhorsku, ktorý v skratke nazývame aj Notíciami. Časť z týchto Notícií prekladajú aj na Katedre klasických jazykov na Filzofickej fakulte Trnavskej univerzity. Martin Jurčo oslovil prekladateľku Eriku Juríkovú. 

13.3.2017

Dňa 1. marca 2017 sa na Filozofickej fakulte TU v Trnave uskutočnil  7. ročník doktorandskej vedeckej konferencie Doctorandorum dies 2017. Vedenie Filozofickej fakulty TU tak opäť ponúklo doktorandom dennej i externej formy priestor na vzájomnú prezentáciu dosiahnutých výsledkov výskumu.  Vedeckú konferenciu otvorila prodekanka pre vedu, výskum a edičnú činnosť doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. Prednáškový blok otvoril prof. Mgr. Peter Halama, PhD. so svojou prednáškou "Veda na križovatke? Súvislosti replikačnej krízy v sociálnych (a iných) vedách". Následne vystúpila Mgr. Beáta Košťálová zo SAIA, n. o, ktorá prítomných informovala o štipendiách na výskumné pobyty v zahraničí. Ďalej na podujatí vystúpili samotní študenti doktorandského štúdia, a to troch akreditovaných študijných programov:  Slovenské dejiny, Klasická archeológia a Sociálna psychológia. Tento rok na podujatí aktívne vystúpil aj zahraničný hosť Robert Mieczkowski, MA z Univerzity kardinála Štefana Višinského vo Varšave. Vďaka disciplinovanej pripravenosti účastníkov sa celá vedecká konferencia niesla v duchu podnetnej diskusie, ktorá sa prirodzene rozvinula po odznení každého príspevku. Záverom chceme poďakovať všetkým, ktorí organizačne, ale aj svojou účasťou podporili toto príjemné vedecké podujatie.

9.3.2017

Pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 7. marca 2017 bola na pôde Kúpeľov Bojnice predstavená platforma SSS21 - Slovak Smart Spa for 21 century. Cieľom platformy je zvyšovanie kvality života odliečených onkologických pacientov