Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Týždeň vedy a techniky sa blíži míľovými krokmi. Katedra filozofie Filozofickej fakulty srdečne pozýva všetkých záujemcov na prednášku doc. Zdeňka Vojtíška s názvom Náboženství v postmodernitě.

6.11.2020

Vypočujte si podcast, ktorý pre Rádio Expres nahral Dr. Peter Labanc z kat. histórie FF TU. 

1.10.2020

Začiatok výučby zimného semestra v akademickom roku 2020/2021 je 21. 09. 2020. Študenti denného štúdia sa riadia rozvrhom zverejneným na stránke fakulty. Externí študenti si začiatok výučby sledujú na webovej stránke príslušnej katedry. 

18.9.2020

- Výuka v akademickom roku 2020/2021 začína 21.9.2020.
- Oznam o zápise povinne voliteľných a výberových predmetov sa nachádza na stránke fakulty.
- Rozvrh je zverejnený na stránke fakulty.

18.9.2020

Dňa 8.9.2020 sa vedúci Katedry psychológie doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD., spolu s garantami štúdia prof. Mgr. Petrom Halamom, PhD. a doc. PhDr. Vladimírom Dočkalom, CSc. zúčastnili pracovného stretnutia na Ministerstve zdravotníctva SR. Stretnutie otvoril štátny tajomník ministerstva zdravotníctva MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA.

13.9.2020