Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Katalóg knižnice Katedry etiky

 

Sign. Autor Názov Mesto Vydavateľstvo Rok vydania skrinka Stav
1 RICOEUR, Paul Filosofie vůle I, Fenomenologie svobody Praha : OIKOYMENH, 2001 1. (hore)  
2 HABÁŇ, M. Přirozená ethika Olomouc Dominikánska edice Krystal 1944 1. (hore)  
3 JOUVENEL, Bertrand de Etika přerozdělování Praha : OBČANSKÝ INSTITUT, 1998 1. (hore)  
4 BAUMAN, Zygmunt Modernita a holocaust Praha : SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ, 2003 1. (hore) vypožič.
5 SOLOVJOV, Vladimír Ospravedlnění dobra Olomouc : Aletti, 2002 1. (hore)  
6 SOLOVJOV, Vladimír Čtení o boholidství Velehrad-Roma : Refugium, 2000 1. (hore)  
7 SOLOVJOV, Vladimír Kritika abstraktních principů Olomouc : Aletti, 2003 1. (hore)  
8 ANZENBACHER, Arno Křesťanská sociální etika. Úvod a principy Paderborn : CDK, 2004 1. (hore)  
9 CHOURAQUI, André Les Dix Commandements Aujourd´hui Paris : Robert Laffont, 2000 1. (hore)  
10 SHELER, Max Můj filosofický pohled na svět Praha : Vyšehrad, 2003 1. (hore)  
11 RIDEAU, Émile Myšlení Teilharda de Chardin Řím : Křesťanská akademie, 2001 1. (hore)  
12 PŘÍKASKÝ, Jiljí V. Učebnice základů etiky Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000 1. (hore)  
13 TEOLOGIE TĚLA Katecheze Jana Pavla II. o lidské lásce podle Božího plánu Praha : PAULÍNKY, 2005 1. (hore)  
14 ROTTER, Hans Osoba a etika. K základům morální teologie Brno : CDK, 1997 1. (hore)  
15 ACTA PHILOSOPHICA TYRNAVIENSIA 15 Významné koncepty slobody v dejinách a v súčasnej dobe Trnava : KF FF TU, 2008 1. (hore)  
16 ACTA MORALIA TYRNAVIENSIA II Autonómia a autenticita v kontexte morálnej filozofie Trnava : KE FF TU, 2007 1. (hore)  
17 ACTA PHILOSOPHICA TYRNAVIENSIA 14 Človek - Kultúra - Mystika Trnava : KF FF TU, 2008 1. (hore)  
18 SPINOZA, Benedictus de Etika    Praha : dybbuk, 2004 1. (hore)  
19 ARISTOTELÉS Človek a pŕíroda Praha : Svoboda, 1984 1. (hore)  
20 FLOSS, Pavel Architekti křesťanského středověkého vědění Praha : Vyšehrad, 2004 1. (hore)  
21 BROWN, Peter Autorita a posvátné. Aspekty christianizace římského světa Brno : CDK, 1999 1. (hore)  
22 SOKOL, J. (ed.) Mistr Eckhart a středověká mystika Praha Vyšehrad 2013 1. (hore)  
23 SOLOVJOV, Vladimír Filosofické základy komplexního vědění Olomouc : Refugium, 2001 1. (hore)  
24 ROTTER, Hans Důstojnost lidského života Praha : Vyšehrad, 1999 1. (hore) vypožič.
25 FURGER, Franz Etika seberealizace, osobních vztahů a politiky Praha : Acadenia, 2003 1. (hore)  
26 AUGUSTINUS, Aurelius Říman - člověk - světec Praha : Vyšehrad, 2000 1. (hore)  
27 WINCH, Peter Idea sociální vědy a její vztah k filosofii Brno : CDK, 2004 1. (hore)  
28 SEN, Amartya Etika a ekonomie Praha : Vyšehrad, 2002 1. (hore)  
29 BECK, U. Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně Praha Sociologické nakladatelství 2011 1. (hore)  
30 PIPES, Richard Dejiny ruské revoluce Praha  ARGO 2017 1. (hore)  
31 ARISTOTELÉS Metafyzika Praha : Petr Rezek, 2003 1. (hore)  
32 BARBOOVÁ, Francesca Rivetti Základy filozofickej antropológie Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška 2008 1. (stred)  
33 GAUCHET, Marcel Odkouzlení světa. Dějiny náboženství jako věci veřejné Brno : CDK, 2004 1. (stred)  
34 HUSSERL, Edmund Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Úvod do fenomenologické filozofie Praha : Acadenia, 1996 1. (stred)  
35 PESCHKE, Karl-Heinz Křesťanská etika Praha : Vyšehrad, 2004 1. (stred) vypožič.
36 SLAVKOVSKÝ, R. A. (Ed.) Ostium. Časopis pre humanitné vedy 2/2015 Pusté Úľany Schola Philosophica 2015 1. (stred)  
37 GALLAGHER, Michael Paul Křesťanství a moderní kultura Velehrad-Roma : Refugium, 2004 1. (stred)  
38 AUGUSTÍN, Sv. Vyznania Bratislava : Lúč, 1997 1. (stred)  
39 EKOLOGICKÁ KRÍZA. PRÍLEŽITOSŤ A(LEBO) POHROMA? Zborník zo sympózia Zvolen : KSV FEE TU, 2008 1. (stred)  
40 AKVINSKÝ, Tomáš O lásce. Výběr otázek z Teologické sumy Praha : Krystal OP, 2005 1. (stred)  
41 OSOBNOSTNÁ ETIKA A ETICKÁ VÝCHOVA Monografia štúdií Katedry etiky a katechetiky Nitra : UKF FF, 2004 1. (stred)  
42 KOHÁK, Erazim Zorným úhlem filosofa. Vybrané články a přednášky z let 1992-2002 Rychnov nad Kněžnou : Ježek, 2004 1. (stred)  
43 PAYNE, Jan Odkud zlo? O nezkrotnosti čili slabosti lidské vůle Praha : Triton, 2005 1. (stred)  
44 PLÚTARCHOS O politické činnosti Praha Arista and Baset 2014 1. (stred)  
45 VOPĚNKA, Petr Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci Praha : Práh, 2003 1. (stred)  
46 KOHÁK, Erazim Svoboda, svědomí, soužití Praha : Slon, 2004 1. (stred)  
47 VOLEK, Emil Znak - funkce - hodnota Praha : Paseka, 2004 1. (stred)  
48 LOZANO, N. Návrat staršieho brata Bratislava Familiaris 1996 1. (stred)  
49 TAMPIEROVÁ, Helena Thomas More - státník a Teolog Brno : L. Marek, 2002 1. (stred)  
50 BUCHANAN, Patrick J. Smrt Západu. Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci Praha : Mladá fronta, 2004 1. (stred)  
51 ŠTATÚT TU V TRNAVE - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2008 1. (stred)  
52 MUNK, Michal a kol. Tvorba, správa a analýza e-kurzov Nitra : UKF, 2008 1. (stred)  
53 OBDRŽÁLEK, Zdenek/POLÁK, Jozef Aktuálne otázky školského manažmentu Nitra : UKF PF, 2007 1. (stred)  
54 KORIM, Vojtech a kol. Premeny etickej výchovy v európskom kontexte Banská Bystrica : UMB, PF 2008 1. (stred)  
55 ZAHRÁDKA, Miroslav Ruská literatura XIX. století v kontextu evropských literatur (Osobnosti a dialog literatur) Praha : Periplum, 2005 1. (stred)  
56 SEIDL, H. Bytí a vědomí. Gnoseologie a metafyzika v klasické a moderní tradici Praha Vyšehrad 2005 1. (stred)  
57 KULKA, Tomáš Umění a falzum. Monismus a dualismus v estetice Praha : Acadenia, 2004 1. (stred)  
58 REALE, Giovanni Platón. Pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných nauk Praha : OIKOYMENH, 2005 1. (stred)  
59 SOKOL, Jan Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů Praha : Vyšehrad, 2004 1. (stred)  
60 ZAHRÁDKA, Miroslav Ruská literatura XX. Století (Literární fproudy a osobnosti) Olomouc : Periplum, 2003 1. (stred)  
61 RUPNIK, Marko Ivan Až se stanou umění a život duchovními (teologie umění) Velehrad-Roma : Refugium, 1997 1. (stred)  
62 ROUSSEAU, Jean-Jacques Sny samotářského chodce Praha : K+D Svoboda 2002 1. (stred)  
63 BAXANDALL, Michael Stíny a světlo. Umění a vizuální zkušenost Brno : Barrister & Principal, 2003 1. (stred)  
64 ISRAËL, Gérard Dieu est-il laique? Fin des intégrismes Paris : Calman-Lévy, 2005 1. (stred)  
65 SCHOPENHAUER, Arthur Životná múdrosť I. Bratislava : Nestor, 2000 1. (stred)  
66 SCHOPENHAUER, Arthur Životná múdrosť II. Bratislava : Nestor, 2000 1. (stred)  
67 BUBER, Martin Já a Ty Praha : Kalich, 2005 1. (stred)  
68 RAN, Radosť a nádej Spoločensko-duchovná revue Bratislava : ÚSKI, 2002 1. (stred)  
69 LOSSKIJ, Nikolaj Onufrijevič O mystickej intuícii Poprad : Mornár a syn, 2004 1. (stred)  
70 PLAŠIENKOVÁ, Zlatica/SZOTEK, Barbara Filozofia z poľskej a slovenskej tvorby, z twórczości słowackiej i polskiej Bratislava - Katovice, Katowice-Bratysł FFUK a IFUŚ, 2007 1. (stred)  
71 MICHNOWSKI, Lesław Społeczeństwo przyszłości a trwały rozwój Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2007 1. (stred)  
72 HANSEN, Weronika/WALESZCZYŃSKI, Andrzej Current Moral Problems Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, 2008 1. (stred)  
73 HANSEN, Weronika/WALESZCZYŃSKI, Andrzej Current Moral Problems Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, 2008 1. (stred)  
74 HANSEN, Weronika/WALESZCZYŃSKI, Andrzej Current Moral Problems Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, 2008 1. (dole)  
75 MOŃ, Ryszard/WIECZOREK, Krzysztof Jeden za drugiego - Levinas filozofem więzi społecznej Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, 2008 1. (dole)  
76 KOBYLIŃSKI, Andrzej/MOŃ, Ryszard The Dilemmas of Modern Ethics Warszawa : UKSW, 2008 1. (dole)  
77 SOUKUP, Václav Dějiny antropologie (Encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie) Praha : UK, Karolinum, 2005 1. (dole)  
78 ARISTOTELÉS Rétorika - Poetika Praha : Rezek, 1999 1. (dole)  
79 SPAEMANN, Robert/LÖW, Reinhard Účelnost jako filosofický problém. Dějiny a znovuobjevení teleologického myšlení Praha : OIKOYMENH, 2004 1. (dole)  
80 AMÉRY, Jean Bez viny a bez trestu Praha : Mladá fronta, 1999 1. (dole)  
81 ARISTOTELÉS Athénská ústava Prague : Arista a Baset, 2004 1. (dole)  
82 ARISTOTELÉS Politika I Praha : OIKOYMENH, 1999 1. (dole)  
83 CARDAL, Roman Bůh ve světle filosofie Praha : Krystal OP, 2001 1. (dole)  
84 AUMONT, Jacques Obraz Praha : Akademie múzických umění 2005 1. (dole)  
85 SCHOPENHAUER, Arthur Svět jako vůle a představa II. Pelhřimov : Nová tiskárna, 1998 1. (dole)  
86 MALTHAUSER, Zdeněk Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie Praha : Filosofia, 2006 1. (dole)  
87 DELEUZE, G. - GUATTARI, F. Tisíc plošín Praha Herrmann & synové 2010 1. (dole)  
88 AUGUSTYN, Józef Bolesť krivdy radosť odpustenia Trnava : Dobrá kniha, 2005 1. (dole)  
89 VYŠESLAVCEV, Boris Etika proměněného erotu Olomouc : Aletti, 2005 1. (dole)  
90 KROPOTKIN, Petr Anarchistická etika Olomouc : Votobia, 2000 1. (dole)  
91 AUBENQUE, Pierre Rozumnost podle Aristotela Praha : OIKOYMENH, 2002 1. (dole)  
92 CHAPMAN, Richard A. (ed.) Etika ve veřejné služě pro nové tisíciletí Praha : Slon, 2003 1. (dole)  
93 BŮŽEK, Antonín/MICHALÍK, Jan Informatorium (nejen) o právech dítěte so zřetelem k otázkám výchova a vzdělání Olomouc : Universita Palackého, 2000 1. (dole)  
94 PETRARCA, Francesco Mé tajemství o tajném střetu mých myšlenek Praha : OIKOYMENH, 2004 1. (dole)  
95 AREIPAGITA, Dionysios Listy, O mystické theologii Praha : OIKOYMENH, 2005 1. (dole)  
96 BERĎAJEV, Nikolaj Filosofie svobody 2. Původ zla a smysl Dějin Olomouc : Votobia, 2000 1. (dole)  
97 MORIN, Edgar Láska, poezie, moudrost Praha : Atlantis, 2000 1. (dole)  
98 ALEXANDRIJSKÝ, Klement Stromata I Praha : OIKOYMENH, 2004 1. (dole)  
100 WELLMER, Albrecht K dialektice moderny a postmoderny. Kritika rozumu po Adornovi Praha : Dauphin, 2004 1. (dole)  
101 BERGER, Peter I./LUCKMANN, Thomas Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění Praha : CDK, 1999 1. (dole)  
102 FAY, Brian Současná filosofie sociálních věd. Multikulturní přístup Praha : Slon, 2002 1. (dole)  
103 DURKHEIM, Émile Spoločenská dělba práce Praha : CDK, 2004 1. (dole)  
104 LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm Theodicea. Pojednání o dobrotě Boha, svobodě člověka a původu zla Praha : OIKOYMENH, 2004 1. (dole)  
105 JASPERS, Karl Šifry Transcendence Praha : Vyšehrad, 2000 1. (dole) vypožič.
106 CLÉMENT, Olivier Tělo pro smrt a pro slávu Velehrad-Roma : Refugium, 2004 1. (dole)  
107 SUŠA, O., HRUBEC, M. a kol. Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka Praha Sociologické nakladatelství 2017 1. (dole)  
108 ECO, Umberto Päť úvah o morálke Bratislava : Kalligram, 2004 1. (dole) vypožič.
109 PŘIBÁŇ, Jiří Hranice práva a tolerance. Úvahy o liberálnosti a právním státě v postmoderní situaci Praha : Slon, 1997 1. (dole)  
110 BUBER, Martin Temnota Boží Praha : Vyšehrad, 2002 1. (dole)  
111 FOBEL, Pavel a kol. Racionalita v aplikovaných etikách Banská Bystrica : Kniháreň, 2004 1. (dole)  
112 PAULÍK, Karel Asertivita v jadnání s lidmi. Studijní opora pro distanční vzdělávání Ostrava : OU FF, 2005 1. (dole)  
113 ZAPLETAL, Bedřich Pojmy ze sociologie Ostrava : OU PdF, 2003 1. (dole)  
114 TEPLÝ, Libor a kol. ORDO AMORIS ANEB ČERVOTOČ VE STROMĚ POZNÁNÍ - FOTEP, 2005 1. (dole)  
115 THOMPSON, John B. Média a modernita. Sociální teorie médií Praha : Univerzita Karlova, Karolinum, 2004 1. (dole)  
116 ARISTOTELÉS O duši Praha : Rezek, 1996 2. (hore)  
117 ARISTOTELÉS Magna moralia Praha : Rezek, 2005 2. (hore)  
118 FLORENSKIJ, Pavel Sloup a opora pravdy Velehrad-Roma : Refugium, 2003 2. (hore)  
119 HAYEK, F. A. Právo, zákonodárství a svoboda Praha : Acadenia, 1991 2. (hore)  
120 SŁOMSKI, Wojciech Człowiek w kulturze Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów, 2007 2. (hore)  
121 TRESMONTANT, Claude Otázky naší doby. Filozoficko-teologický slovník Brno : Barrister & Principal, 2004 2. (hore)  
122 KOHÁK, Erazim Zelená svatozář Praha : Slon, 2002 2. (hore)  
123 VRIES, Josef de Základní pojmy scholastiky Praha : Rezek, 1998 2. (hore)  
124 IVÁNKA, Endre von Plato christianus Praha : OIKOYMENH, 2003 2. (hore)  
125 SCHOPENHAUER, Arthur Svět jako vůle a představa I. Pelhřimov : Nová tiskárna, 1997 2. (hore)  
126 ACTA PHILOSOPHICA TYRNAVIENSIA 15 Významné koncepty slobody v dejinách a v súčasnej dobe Trnava : KF FF TU, 2008 2. (hore)  
127 TISCHNER, Józef Ako žiť? Uvedenie do kresťanskej etiky Trnava : Dobrá kniha, 2005 2. (hore)  
128 SMOLÍK, Josef Křesťanství bez antijudaismu Praha : OIKOYMENH, 2002 2. (hore)  
129 SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph Filozofia umenia Bratislava : Kalligram, 2007 2. (hore)  
130 BRÖSTL, A. Frontisterion Bratislava Kalligram 2009 2. (hore)  
131 DELEUZE, G.  Spinoza. Praktická filosofie Praha OIKOYMENH 2016 2. (hore)  
132 RÁBIK, Vladimír Mestská kniha príjmov Trnava : FF TU, 2006 2. (hore)  
133 BENDLOVÁ, Peluška Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela Praha : Acadenia, 2003 2. (hore)  
134 BAKOŠ, E. O. Sám kráčam k výšinám. Bohatier horských symfónií Bratislava Duo D Print 2000 2. (hore)  
135 BARTOŠ, Hynek Očima lékaře. Studie k počátkům řeckého myšlení o lidské prřirozenosti z hlediska rozlišení duše-tělo Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2006 2. (hore)  
136 GUARDINI, Romano Dobro, svědomí a soustřeďování Praha : Vyšehrad, 1999 2. (hore) vypožič.
137 KÖGLER, Hans-Herbert Kultura, kritika, dialog Praha : Filosofia, 2005 2. (hore)  
138 ČAPEK, Jakub Jednání a situace Praha : OIKOYMENH, 2007 2. (hore) vypožič.
139 WEISCHEDEL, Wilhelm Skeptická etika Praha : OIKOYMENH, 1999 2. (hore)  
140 BOER, Pim den Stručné dějiny Evropy. Idea Evropy a její proměny Blansko : Barrister & Principal, 2003 2. (hore)  
141 GAVENDA, Marián a kol. Jazyk ako platforma komunikácie a tolerancie Ružomberok : FF KU, 2006 2. (hore)  
142 DAVIDSON, Donald Subjektivita, intersubjektivita, objektivita Praha : Filosofia, 2004 2. (hore)  
143 MEMORIA TYRNAVIAE 2 Filozofická fakulta v kontinuite dejín Trnavskej univerzity. Zborník príspevkov Trnava : FFTU, 2004 2. (hore)  
144 DOLISTA, Josef Křesťanská víra a racionalita. Teologický přístup České Budějovice : Jihočeská universita 2004 2. (hore)  
145 LUKACS, John Demokracia a populizmus. Strach a nenávisť Bratislava : Kalligram, 2006 2. (hore)  
146 VINTR, J. Ostrovské rukopisy Olomouc Refugium Velehrad-Roma 2014 2. (hore)  
147 IGGERS, G. G. Dějepisectví ve 20. století Praha NLN 2002 2. (hore)  
148 MÍČKO, Miroslav Umění nebo život Praha : Acadenia, 2004 2. (hore)  
149 RAPHAEL, D. D. Adam Smith Praha : Odeon, Argo, 1995 2. (hore) vypožič.
150 GIDDENS, Anthony Dusledky modernity Praha : Slon, 2003 2. (hore) vypožič.
151 Jan Pavel II. Paměť a identita Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 2. (hore)  
152 BAUMAN, Zygmunt Svoboda Praha : Argo 2003 2. (hore) vypožič.
153 GOODY, Jack Proměny rodiny v evropské historii Praha : NLN, 2006 2. (hore)  
154 GRANDOVÁ, Sue Ozvěny zla. Klinický a sociálně-kulturní pohled Praha : Triton, 2000 2. (hore)  
155 PECK, M. Scott Svět, který čeká na zrození. Návrat k civilizovanosti Praha : Argo 2003 2. (hore)  
156 HREHOVÁ, Helena Morálna filozofia Jacquesa Maritaina. Reflexie o etike a morálke Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce 2011 2. (stred)  
157 SOFIA Časopis Filozofov Slovanských Krajín Nr. 2/2002 Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002 2. (stred)  
158 SOFIA Časopis Filozofov Slovanských Krajín Nr. 1/2001 Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002 2. (stred)  
159 BILASOVÁ, V.- BALOGOVÁ, B.- PLATKOVÁ OLEJÁROVÁ, G. Etika a profesia. Sociologický výskum profesijnej etiky v podmienkach Slovenska Prešov Filozofická fakulta PU v Prešove 2014 2. (stred)  
160 MATHAUSER, Zdeněk Estetika racionálního zření Praha : Univerzita Karlova, Karolinum, 1999 2. (stred)  
161 GBÚROVÁ, Marcela Voľby 2006 v štátoch V4 Prešov : Prešovská univerzita, 2006 2. (stred)  
162 HREHOVÁ, Helena Rozvážnosť a voľba podľa sv. Tomáša Akvinského Trnava : FF TU, 2006 2. (stred)  
163 HREHOVÁ, Helena Rozvážnosť a voľba podľa sv. Tomáša Akvinského Trnava : FF TU, 2006 2. (stred)  
164 FUKUYAMA, Francis Veľký rozvrat. Ľudská prirodzenosť a opätovné nastolenie spoločenského poriadku Bratislava : Agora, 2005 2. (stred)  
165 HREHOVÁ, Helena Rozvážnosť a voľba podľa sv. Tomáša Akvinského Trnava : FF TU, 2006 2. (stred)  
166 FLORJA, B.N. Církevní rozkol a slovanský svět Červený Kostelec Pavel Mervart 2014 2. (stred)  
167 ALFEJEV, I. Kristus - vítéz nad podsvétím. Téma sestoupení do pekel ve východokřesťanské tradici Červený Kostelec Pavel Mervart 2013 2. (stred)  
168 DOLISTA, Josef - SAPÍK, Miroslav Studie z bioetiky. Etika v biomedicíně a biotechnice České Budějovice : Jihočeská universita 2006 2. (stred)  
169 LE GOFF, Jacques - TRUONG, Nicolas Tělo ve středověké kultuře Praha : Vyšehrad, 2006 2. (stred)  
170 AMSTRONGOVÁ, Karen Krátká historie mýtu Praha : Argo 2006 2. (stred)  
171 HUŠEK, Vít Symbol ve filosofii Paula Ricoeura Svitavy : Trinitas 2003 2. (stred)  
172 SZESTOW, Lew Sola fide. Tylko przez wiarę Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995 2. (stred)  
173 BUBER, Martin Gog i Magog. Kronika chasydzka Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 2. (stred)  
174 BURROW, J. W. Krize rozumu. Evropské myšlení 1848-1914 Brno : CDK, 2003 2. (stred)  
175 ROBINSON, Dave - GARRATT, Chris Seznamte se... Etika Praha : Portál, 2004 2. (stred)  
176 KUSÁ, Zuzana - DŽAMBAZOVIČ, Roman Chudoba v slovenskej spoločnosti a vzťah slovenskej spoločnosti k chudobe Bratislava : UNESCO MOST 2006 2. (stred)  
177 SARFANSKI, Rüdiger Koľko globalizácie unesie človek? Bratislava : Kalligram, 2006 2. (stred)  
178 LÁŠEK, Jan Blahoslav a kol. Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska Praha : Pavel Mervart, 2005 2. (stred)  
179 THOMPSON, Mel Přehled etiky Praha : Portál, 1999 2. (stred)  
180 DUNS SCOTUS, Ján Teológia ako praktická veda. Prologus et liber primus Bratislava : Serafín, 2005 2. (stred)  
181 SCHELER, Max Müj filosofický pohled na svět Praha : Vyšehrad, 2003 2. (stred)  
182 NAGL-DOCEKAL, Herta Feministická filozofie. Výsledky, problémy, perspektivy Praha : Slon, 2007 2. (stred)  
183 VATTIMO, G. Transparentní společnost Praha  Rubato 2011 2. (stred)  
184 WEBER, Max Metodologie, sociologie a politika Praha : OIKOYMENH, 1998 2. (stred)  
185 HREHOVÁ, Helena Transformácia ľudskej identity v strednej Európe po roku 1990 Trnava : FF TU, 2010 2. (stred)  
186 HREHOVÁ, Helena Etická rozprava o cnosti a dobrokráse. Aretologicko-filokalistické reminiscencie Trnava : FF TU, 2009 2. (stred) vypožič.
187 BYOCK, Ira Dobré umírání. Možnosti pokojného konce života Praha : Vyšehrad, 2005 2. (stred)  
188 RUSNÁK, Peter Pravda, veda, symbol. Úvod do myslenia P. A. Florenského Trnava : FF TU, 2008 2. (stred)  
189 REZEK, Petr Spravedlnost jako zdatnost Praha : Pomfil, 1996 2. (stred) vypožič.
190 ARSEŇJEV, Nikolaj Oheň lásky (příspěvek k teologii mystiky) Olomouc : Refugium, 2005 2. (stred)  
191 BAUMAN, Zygmunt Úvahy o postmoderní době Praha : Slon, 2002 2. (stred)  
192 MEŇ, Protojerej Alexander Ruská náboženská filozofia Bratislava : Kalligram, 2005 2. (stred)  
193 FREUD, Sigmund Za princípom slasti Bratislava : Kalligram, 2005 2. (stred)  
194 THEODÓRÉTOS Z KYRRU Historia Religiosa. Bohumilá historie mnichů syrských Praha : Pietas Benedictina, 2005 2. (stred)  
195 MARITAIN, Jacques Láska a přátelství Praha : Krystal OP, 2005 2. (stred)  
196 KŘIVOHLAVÝ, Jaro O šťastném manželství Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 2. (stred)  
197 DVOŘÁK, T. Kapitoly z dějin a teorie médií Praha Akademie výtvarných umění v Praze 2010 2. (stred)  
198 BUBER, Martin Temnota Boží Praha : Vyšehrad, 2002 2. (stred)  
199 RYŠKOVÁ, M. - MIKULICOVÁ, M. (Eds.) Myšlení o transcendenci Červený Kostelec Pavel Mervart 2013 2. (stred)  
200 FONS TYRNAVIENSIS Z osláv 15. výročia obnovenej Trnavskej univerzity Trnava : Ústav dejín Trnavskej univerzity 2008 2. (stred)  
201 REKTORI TRNAVSKEJ UNIVERZITY, RECTORS OF TRNAVA UNIVERSITY 1635-1777 / 1992-2008 - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009 2. (stred)  
202 MOŽNÝ, Ivo Rodina a společnost Praha : Slon, 2006 2. (stred)  
203 CAPPELLO, Glori Luigi Stefanini. Dalle opere e dal carteggio del suo archivio Treviso : Libri della Fondazione Luigi Stefanini,  2006 2. (stred)  
204 WELLNESS JAKO ODBORNOST Sborník sdělení z mezinárodní konference "Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů" konané 10. 12. 2009 Praha : VŠTVS Palestra, 2010 2. (stred)  
205 WELLNESS JAKO ODBORNOST Sborník sdělení z mezinárodní konference "Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů" konané 10. 12. 2009 Praha : VŠTVS Palestra, 2010 2. (stred)  
206 BAUMAN, Zygmunt Individualizovaná spoločnost Praha : Mladá fronta, 2004 2. (dole)  
207 RENÖCKL, H. - DUFFEROVÁ, A. - RAMMER, A. (Hg) Rudern auf stürmischer See. Sozialethische Perspektiven in Mitteleuropa Wien - Würzburg :  Echter Verlag, 2006 2. (dole)  
208 RENÖCKL, H. - DUFFEROVÁ, A. - RAMMER, A. (Hg) Rudern auf stürmischer See. Sozialethische Perspektiven in Mitteleuropa Wien - Würzburg :  Echter Verlag, 2006 2. (dole)  
209 OBDRŽÁLEK, Zdenek/POLÁK, Jozef Príprava školských manažérov ako kľúčový predpoklad efektivnosti školy Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008 2. (dole)  
210 JABŮREK, M. Eschatologický existencialismus Nikolaje Berďajeva Brno CDK 2013 2. (dole)  
211 PROMÉTHEUS Otevřený časopis pro spoločenské vědy, 23 Hradec Králové :  UNESCO, 2003 2. (dole)  
212 PROMÉTHEUS Otevřený časopis pro spoločenské vědy, 25 Hradec Králové :  UNESCO, 2004 2. (dole)  
213 PROMÉTHEUS Otevřený časopis pro spoločenské vědy, 25 Hradec Králové :  UNESCO, 2005 2. (dole)  
214 PROMÉTHEUS Otevřený časopis pro spoločenské vědy, 25 Hradec Králové :  UNESCO, 2005 2. (dole)  
215 PROMÉTHEUS Otevřený časopis pro spoločenské vědy, 25 Hradec Králové :  UNESCO, 2005 2. (dole)  
216 PROMÉTHEUS Otevřený časopis pro spoločenské vědy, 25 Hradec Králové :  UNESCO, 2006 2. (dole)  
217 PROMÉTHEUS Otevřený časopis pro spoločenské vědy, 25 Hradec Králové :  UNESCO, 2006 2. (dole)  
218 PROMÉTHEUS Otevřený časopis pro spoločenské vědy, 25 Hradec Králové :  UNESCO, 2003 2. (dole)  
219 VAJDA, Jan Etika Nitra : Enigma, 1995 2. (dole)  
220 HREHOVÁ, Helena Transformácia ľudskej identity v strednej Európe po roku 1990 Trnava : FF TU, 2010 2. (dole)  
221 HREHOVÁ, Helena Transformácia ľudskej identity v strednej Európe po roku 1990 Trnava : FF TU, 2010 2. (dole)  
222 HREHOVÁ, Helena Pohľad do dejín etických systémov Bratislava : Charis, 1998 2. (dole)  
223 HREHOVÁ, Helena Pohľad do dejín etických systémov Bratislava : Charis, 1998 2. (dole)  
224 HREHOVÁ, Helena Pohľad do dejín etických systémov Bratislava : Charis, 1998 2. (dole)  
225 DOSTOJEVSKIJ, F.M. Rusko a Európa ...z denníka spisovateľa Bratislava Európa 2016 2. (dole)  
226 HART, Herbert Právo, zákonodárství a svoboda Bratislava : Kalligram, 2003 2. (dole)  
227 MON, Ryszard - Kobylinksi, Andrzej Etyczne vymiary praw czlowieka Warszawa : Wydawnictvo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego 2009 2. (dole)  
228 Hejtman, Pavel - Sapík, Miroslav Výchova k evropskému Občanství v zrcadle aktuálních problému a v regionálních souvislostech Praha : Epocha, 2009 2. (dole)  
229 REMIŠOVÁ, Anna Dejiny etického myslenia v Európe a USA Bratislava : Kalligram, 2008 2. (dole)  
230 ORBANOVÁ, Eva Náboženský synkretizmus v hnutí new age Trnava : Filozofická fakulta TU 2010 2. (dole)  
231 CORETH... Filosofie 20. století Olomouc : nakladatelství Olomouc, 2006 2. (dole)  
232 LOCKE, John Dopis o toleranci Brno : Atlantis, 2000 2. (dole) vypožič.
233 The World Almanac an Book of Facts 2010 USA : The New York Times Crossword Editor, 2009 2. (dole)  
234 The World Almanac an Book of Facts 2010 USA : The New York Times Crossword Editor, 2009 2. (dole)  
235 GLUCHMAN, V.  Profesíjna etika ako etika práce a etika vzťahov Prešov FF PU, 2014 2. (dole)  
236 GLUCHMAN, Vasil (ed) K dejinám etického myslenia na Slovensku (a v Európe) Prešov : FF PU, 2010 2. (dole)  
237 GLUCHMAN, V. (ed.) Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia) Prešov FF PU, 2013 2. (dole)  
238 GLUCHMAN, Vasil (ed) Etika verejnej správy Prešov : FF PU, 2010 2. (dole)  
239 GLUCHMANOVÁ, Marta - GLUCHMAN, Vasil Učiteľská etika Prešov : FF PU, 2008 2. (dole)  
240 GLUCHMAN, V.  Etika na Slovensku (minulosť a prítomnosť) Bratislava Hajko & Hajková 2008 2. (dole)  
241 NEMČEKOVÁ, M. a kol. Etika v ošetrovateľstve Prešov : FF PU, 2008 2. (dole) vypožič.
242 MURÁNSKA, J. a kol. Hospodárska etika Prešov : FF PU, 2008 2. (dole)  
243 MALANKIEVIČOVÁ, S. Profesijná etika (v súčasných perspektívach aplikovaného diskurzu) Prešov : FF PU, 2008 2. (dole) vypožič.
244 PLATKOVÁ, G. a kol. Etika v manažmente Prešov : FF PU, 2008 2. (dole)  
245 BILASOVÁ, V. a kol. Etika a medicína Prešov : FF PU, 2008 2. (dole)  
246 LIGAS, Š. (ed.) Mravná výchova v školách na Slovensku a v zahraničí. Zborník z medzinárodnej konferencie Banská Bystrica : UMB, PF 2009 2. (dole)  
247 HANSEN, Weronika/WALESZCZYŃSKI, Andrzej Current Moral Problems Warszawa : Episteme, 2008 2. (dole)  
248 HANSEN, Weronika/WALESZCZYŃSKI, Andrzej Current Moral Problems Warszawa : Episteme, 2008 2. (dole)  
249 KALISKÝ, Ján Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách Banská Bystrica : UMB, PF 2009 2. (dole)  
250 THOREAU, H.D. Občanská neposlušnost a jiné eseje Praha Paseka 2014 2. (dole)  
251 HANOBIK, František Základy filozofie Bratislava : VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, N.O. 2008 2. (dole)  
252 ELSCHEKOVÁ-MATISOVÁ, Andrea / GLIGANIČ, Marián Život na okraji Bratislava : Polygrafické centrum, 2010 2. (dole)  
253 FORMY A PERSPEKTÍVY ODOVZDáVANIA VIERY NEPOČUJÚCIM Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava 22. januára 2010 Bratislava : TF TU, 2010 2. (dole)  
254 LETZ, Ján Neotomistické metafyziky Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009 2. (dole)  
255 THEOLOGOS, 1/2010, ročník XII teologická revue, theological revue Prešov : Gréckokatolícka TF PU 2010 2. (dole)  
256 ČLOVEK, KULTÚRA, MYSTIKA Acta Philosophica Tyrnaviensia 14 Trnava : Katedra filozofie FF TU 2008 2. (dole)  
257 JAMES, William Pragmatismus. Nové jméno pro staré způsoby myšlení Brno : CDK, 2003 3. (hore)  
258 FENOMÉN KRÁSY V REFLEXII SÚČASNÉHO SLOVANSKÉHO MYSLENIA Acta Moralia Tyrnaviensia IV Trnava : Katedra etiky a morálnej filozofie FF TU 2011 3. (hore)  
259 FENOMÉN KRÁSY V REFLEXII SÚČASNÉHO SLOVANSKÉHO MYSLENIA Acta Moralia Tyrnaviensia IV Trnava : Katedra etiky a morálnej filozofie FF TU 2011 3. (hore)  
260 HREHOVÁ, Helena Morálna filozofia Jacquesa Maritaina. Reflexie o etike a morálke Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce 2011 3. (hore)  
261 MINERVA Odborný periodický sborník společenských věd. Ročník III, 2007, č. 3 České Budějovice : Jihočeská universita 2007 3. (hore)  
262 VYBÍRAL, Jan (Ed.) Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality Brno : CDK, 2008 3. (hore)  
263 O PRAWACH CZŁOWIEKA NIECO INACZEJ Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Monia a Andrzeja Kobylińskiego Warszawa : Wydawnictvo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego 2011 3. (hore)  
264 O PRAWACH CZŁOWIEKA NIECO INACZEJ Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Monia a Andrzeja Kobylińskiego Warszawa : Wydawnictvo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego 2011 3. (hore)  
265 POROZUMENIE SLOBODY Acta Philosophica Tyrnaviensia 17 Trnava : Katedra filozofie FF TU 2010 3. (hore)  
266 UNIVERZITA V SLUŽBE NOVÉHO HUMANIZMU Zborník z vedeckej konferencie. Badín 2008 Badín : Rada pre univerzity pri KBS 2008 3. (hore)  
267 FOBELOVÁ, D. (zost.) Aplikovaná etika a profesionálna prax Banská Bystrica : Uni Mateja Bela v BB, Fakulta humanitných vied, Katedra etiky a aplikovanej etiky 2011 3. (hore)  
268 HREHOVÁ, H. - MOŃ, R. - RUSNÁK, P. Fenomén krásy v slovanskom myslení Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce 2011 3. (hore)  
269 VADÍKOVÁ, K. M. Problematika svedomia v kontexte dialogického personalizmu Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce 2011 3. (hore)  
270 GLASOVÁ, K. Filozofia v praxi sociálneho pracovníka Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2008 3. (hore)  
271 PETRUCIJOVÁ, Jelena - FEBER, Jajomír Svět duchovní kultury (Filozofická analýza institucionalizovaných forem) Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedag.fakulta 2009 3. (hore)  
272 FEBER, Jaromír Náboženská filozofie S. L. Franka Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2005 3. (hore)  
273 Editori Juríková, E., Tkáčik, L. STUDIA DOCTORALIA TYRNAVIENSIA 2012 Trnava : FF TU, 2012 3. (hore)  
274 Juríková, E., Zervan, M., Tkáčik, L. (eds.) STUDIA DOCTORALIA TYRNAVIENSIA 2014 Trnava : FF TU, 2014 3. (hore)  
275 Juríková, E., Zervan, M., Tkáčik, L. (eds.) STUDIA DOCTORALIA TYRNAVIENSIA 2014 Trnava : FF TU, 2014 3. (hore)  
276 PLAŠIENKOVÁ, Zlatica/SZOTEK, Barbara Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore - tradície a súčastnosť Košice : SAV,FF UK, FF UPJ 2011 3. (hore)  
277 AGNEŚA KALINOVÁ v rozhovore s Janou Juráňovou Bratislava : Aspekt, 2012 3. (hore)  
278 VANSOVÁ, T. Slovenka doma i na cestách Bratislava : Aspekt, 2011 3. (hore)  
279 FAMILY FORUM Morciniec, Piotr (redakcja tomu) Opole: Teolog. Universytet, 2011 3. (hore)  
280 GABRIEL, I. - RENOECKL, H. Auf der Suche nach neuen Wegen Wien - Würzburg :  Echter Verlag, 2012 3. (hore)  
281 GABRIEL, I. - RENOECKL, H. Auf der Suche nach neuen Wegen Wien - Würzburg :  Echter Verlag, 2012 3. (hore)  
282 HREHOVÁ, H. Základy morálnej teológie v dejinnom kontexte I.() Brno : Masarykova univerzita 2012 3. (hore)  
283 HREHOVÁ, H. a kol. Etika a kultúra Kraków - Trnava :  Towarzystwo Slowaków, FF TU 2012 3. (hore)  
284 FEBER, J. - PETRUCIJOVÁ, J. - HAUER, T. Antropologie. Dromologie. Víra Trnava : FF TU, 2012 3. (hore)  
285 HANUŠ, J. Křesťanství a lidská práva Praha : CDK, Vyšehrad 2002 3. (hore)  
286 MOKREJŠ, A. Duchovní ráz naší doby Praha, Kroměříž : Triton, 2007 3. (hore)  
287 BARTHES, R. Mytologie Praha : Dokořán, 2004 3. (hore)  
288 HAGEGE, C. Člověk a řeč. Lingvistický příspěvek k humanitním vědám Praha : Karolinum, Nakladatelství Univerity Karlovy 1998 3. (hore)  
289 HUME, D. Dialogy o přirozeném náboženství Praha dybbuk 2013 3. (hore)  
290 BALÁK, R. Mysterium vitae Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012 3. (hore)  
291 DĚDOVÁ, M. Hodnoty a prežívanie zmyslu života u agresorov šikanovania Trnava : FF TU, 2010 3. (hore)  
292 LETZ, J. Filozofia v celostnom porozumení. Filozofia v jej pluralite, jednote a identite Trnava : FF TU, 2012 3. (hore)  
293 KUDLÁČOVÁ, B. (ed.) Topológia človeka v relácii k výchove a vdelávaniu v období postmoderny po súčasnosť Trnava : PaedF TU, 2011 3. (hore)  
294 GIDDENS, A. Proměna intimity. Sexualita, láska a erotika v moderních společnostech Praha : Portál, 2012 3. (hore)  
295 FFORDE, M. Desocializácia. Kríza postmodernity Bratislava : Lúč, 2010 3. (hore) vypožič.
296 ATANÁŠ, SV. Život sv. Antonína Poustevníka Olomouc : Refugium, 2010 3. (hore)  
297 FULLER, Lon L. Morálka práva Praha : OIKOYMENH, 1998 3. (hore)  
298 KUBY, G. Globálna sexuálna revolúcia Bratislava : Lúč, 2013 3. (hore)  
299 GIRGIS, S. - ANDERSON, R. T. - GOORGE, R. P. Co je to manželstvo Ivanka pri Dunaji: Kológium Antona Neuwirtha 2013 3. (hore)  
300 MIČANINOVÁ, M. - HAJDUČEKOVÁ, I. (eds.) The Function of Metaphor in Medieval Neoplatonism Košice : Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae 44, 2014 2014 3. (hore)  
301 GLUCHMAN, V. a kol. Profesijná etika. Analýza stavu profesijnej etiky na Slovensku Prešov : Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Monografia č. 152 2012 3. (hore)  
302 GLUCHMAN, V. (ed.) Profesijná etika, minulosť a prítomnosť Prešov : FF PU, 2012 3. (hore)  
303 MORCINIEC, P. (ed.) Zniewoleni dzialaniem uzaleznienia behawioralne a rodzina Opole: Teolog. Universytet, 2013 3. (hore)  
304 Dolista-Dufferová-Feber-Hauer-Hrehová-Jemelka-Lípa-Nezník-Petrucijová-Rusnák Etika dnes.Mezi sakrálním a profánním Ostrava : Technická univerzita Ostrava 2013 3. (hore)  
305 SCHNEIDEROVÁ M. - SKŘÍŠOVSKÁ, L. Člověk, Ideje, Spoločnost. Reflexe a Obra člověka ve společenských vědách Ostrava : Technická univerzita Ostrava 2013 3. (hore)  
306 Benedikt XVI. Deus Caritas est Trnava : Spolok sv. Vojtecha 2006 3. (hore)  
307 SPUCHĽÁK, J. Služba a úloha Katolíckej cirkvi v spoločenských komunikačných prostriedkoch. Spišské podhradie : UKRCBF Bratislava 2001 3. (hore)  
308 Studia Philosophiae Christianae kwartalnik Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego 2012 3. (hore)  
309 WEILOVÁ, S. Traktát o zrušení politických strán Bratislava Premedia 2016 3. (hore) vypožič.
310 KÄFER, S. - KOVÁCS, E. Ave Tyrnavia! Opera impressa Tyrnaviae Typis academicis 1648-1777 Budapestini - Strigonii - Tyrnaviae : TU a VEDY, vydavateľstva SAV 2013 3. (hore)  
311 GLUCHMAN, V. (ed) Metodologické a metodické otázky bioetiky súčasnosti Prešov : FF PU, 2009 3. (stred)  
312 LICHTENBERG-KOKOSZKA, E. - JANIUK, E. - DZIERZANOWSKI Ciaza czy stan blogoslawiony? Krakóv :  Impuls, 2011 3. (stred)  
313 LICHTENBERG-KOKOSZKA, E. - JANIUK, E. Ciaza i narodiny Krakóv :  Impuls, 2012 3. (stred)  
314 HREHOVÁ, H. Základy morálnej teológie v dejinnom kontexte II.(19.-20.storočie a špecifické morálne témy 21. storočia) Brno : Masarykova univerzita 2014 3. (stred)  
315 ACTA PHILOSOPHICA Tyrnaviensia 17.  Porozumenie slobody Trnava : Katedra filozofie FF TU 2010 3. (stred)  
316 VOLEK, P. a kol. Problém identity osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filoofii Ružomberok : Verbum, KU v Ružomberku, 2010 3. (stred)  
317 CHABADA, M. - VOLEK, P. Podoby recepcie aristotelizmu v stredovekej filozofii Ružomberok : Verbum, KU v Ružomberku, 2011 3. (stred)  
318 ŠÚST, J. (ed.) Liberalizmus neutrality II. Vybrané politické aspekty. Ružomberok : Filozofická fakulta KU 2010 3. (stred)  
319 VADÍKOVÁ, K. M. Problematika svedomia v kontexte dialogického personalizmu Trnava : Towarzystwo Slowaków w Polsce 2011 3. (stred)  
320 MON, R. - KOBYLINSKI, A. O prawach czlowieka nieco inaczej Warszawa : Wydawnictvo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego 2011 3. (stred)  
321 HREHOVÁ, H. Základy morálnej teológie v dejinnom kontexte I.() Brno : Masarykova univerzita 2012 3. (stred)  
322 FEBER, J. - PETRUCIJOVÁ, J. - HAUER, T. Ztraceni v terrapolis. Antropologie. Dromologie. Víra Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce 2012 3. (stred)  
323 BRAUSTEINER, G. (ed.) Prekonávanie zneužívania moci v Cirkvi a v spoločnosti Kraków : Dobrá kniha, 2012 3. (stred)  
324 HREHOVÁ, H. a kol. Etika a kultúra Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce 2012 3. (stred)  
325 HREHOVÁ, H. a kol. Etika a kultúra Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce 2012 3. (stred)  
326 HREHOVÁ, H. a kol. Etika a kultúra Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce 2012 3. (stred)