Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre študentov

Študijné oddelenie - kontakt

Zlata Cisárová, e-mail: zlata.cisarova@truni.sk
Mgr. Kristína Bujňáková, e-mail: kristina.bujnakova@truni.sk
Ing. Miroslava Bošnáková, e-mail: miroslava.bosnakova@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 387

Stránkové hodiny pre študentov:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
-------------

 


Centrum prvého kontaktu

Jana Bachratá, e-mail: jana.bachrata@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 374

Emília Babicová, e-mail: emilia.babicova@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 361

Aktuality

Vedecké interdisciplinárne národné kolokvium Tekutá zodpovednosť na Slovensku - správa

Vážená odborná verejnosť,

pred časom sme Vás srdečne pozvali prihlásiť sa do diskusie vedeckého interdisciplinárneho národného kolokvia Tekutá zodpovednosť na Slovensku, ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2019 v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Ďakujeme všetkým, ktorí reagovali na naše pozvanie a zaslali nám svoje prihlášky.

Pozvánka na stretnutie s doc. PhDr. Joannou Mysonou Byrskou, PhD. - správa

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci siete Etika a politika v Európskom kontexte, prostredníctvom programu Európskych vysokoškolských mobilít CEEPUS, pozýva dňa 2.10.2019 na stretnutie s doc. Joannou Mysonou Byrskou, PhD. z Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove (Poľsko), na tému: vzťah axiológie a konzumerizmu, so špeciálnym zameraním na identifikáciu prítomných porúch tohto vzťahu a vyvodenie etických dôsledkov pre súčasnú spoločnosť.

Tri prednášky o časovom vedomí

Katedra filozofie pozýva na tri prednášky profesora Oleksiya Polunina o časovom vedomí. Oleksiy Polunin pôsobí na Katedre psychológie Kyjevskej národnej obchodno-ekonomickej university v Kyjeve a v súčasnosti je na vedeckovýskumnom pobyte na Katedre filozofie Filozofickej fakulty FF TU v Trnave. Prednášky odznejú v angličtine.

Zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 2019/2020

1. Dodatočný zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS sa uskutoční nasledovne:

    Príprava predmetov: 23. 09. 2019 (od 8:00) - 24. 09. 2019 (do 7:59) (zverejnené pedagógom)

    Prihlasovanie sa na predmety: 24. 09. 2019 (od 8:00) - 25. 09. 2019 (do 7:59) (prístupné študentom)

    Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 25. 09. 2019 (od 8:00) - 26. 09. 2019 (do 7:59) (zverejnené pedagógom)

    Zverejnenie výsledkov: 26. 09. 2019 (od 8:00) - 27. 09. 2019 (do 7:59) (prístupné študentom)

Informácia o možnosti získať štipendium v Rakúsku

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:
- Štipendiá Akcie pre diplomantov,
- Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
- Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov.

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:
- Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2019

Slávnostné udeľovanie plakiet Slovenskej historickej spoločnosti

Dňa 27. septembra 2019 o 10.30 hod. sa v aule Pazmaneum na Trnavskej univerzite v Trnave (Univerzitné námestie č. 1) uskutoční slávnostné udeľovanie plakiet Slovenskej historickej spoločnosti. Pri tejto príležitosti na našej akademickej pôde budú ocenené také významné osobnosti, ako Dr. h. c. mult. prof. Richard Marsina. DrSc., prof. PhDr. Jozef Šimončič. CSc. či prof. Étienne Boisserier. Súčasťou slávnostného programu bude aj prezentácia najnovších publikácií z dejín, vydaných Trnavskou univerzitou v Trnave.

Zimná škola európskych politík a ekonómie na Univerzite v Tübingene (Nemecko)

Do pozornosti študentom politológie dávame informáciu o možnosti prihlásiť sa na zimnú školu európskych politík a ekonómie na Univerzite v Tübingene (Nemecko). Je to spoplatnený kurz, poskytuje však možnosť intenzívneho štúdia na jednej z najstarších univerzít v Nemecku.

Bližšie informácie:
https://uni-tuebingen.de/international/studierende-aus-dem-ausland/somme...