Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Kontakt Katedry etiky

Kontakty na našu katedru

Pracovisko katedry:

Katedra etiky

Filozofická fakulta TU

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

+421 33 5939303

etika@truni.sk

 

Odkazy na sociálne siete:

Facebook - Facebooková stránka Katedry etiky 

 

 

Študíjny poradca, kreditový koordinátor a CEEPUS konzultant:

Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD.        -   katarina.maria.vadikova@truni.sk

Stránky CEEPUSu

 

 

Knižnica katedry Etiky:

Katalóg knižnice 

Kontaktná osoba:    Mgr. Michal Gánovský

                               michal.ganovsky@tvu.sk

 

 

 

Kontakty na členov katedry:

prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.                -   jaromir.feber@truni.sk

doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.                  -  peter.rusnak@truni.sk

doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.                -  eva.orbanova@truni.sk

Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD.               -  katarina.maria.vadikova@truni.sk