Skočiť na hlavný obsah
E-mail
janosikovad@centrum.sk
Konzultačné hodiny
štvrtok, od 08,00 do 09,30 hod.

1994 - Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava (FiF UK) (odborná psychológia)

1999 – Univerzita Komenského Bratislava (postgraduálne doktorandské štúdium,  Filozofická fakulta UK)

2002 – Slovenská postgraduálna akadémia medicíny Bratislava (SPAM)

priebežné odborné akreditované vzdelávanie v rámci Slovenskej komory psychológov, SACCME – povinné vzdelávanie zamestnancov  v zdravotníctve   

Vedecké a výskumné aktivity, riešené vedecké granty

Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách (APVV-0254-11); roky riešenia: 2012-2015 (hlavný riešiteľ: MUDr. Katarína Babinská, PhD., LF UK)

Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov (APVV-15-0085), roky riešenia: 2016-2019 (hlavný riešiteľ: MUDr. Katarína Babinská, PhD., LF UK)

„Úloha testosterónu v kognitívnych procesoch“ . FYU Lekárskej Fakulty UK Bratislava (2007 – 2009)

Probiotická štúdia (FYU LF UK Bratislava, 2012)

Štúdia Q 10 (I.interná klinika LF UK Bratislava, 2012)

Štúdia MB 12 (Farmaceutická fakulta UK Bratislava, 2012 – 2013)

Publikačná činnosť (autor a spoluautor)

Ostatníková a kol. (2010). Autizmus z pohľadu neuropsychobiológie. 1.vyd. Bratislava, Univerzita Komenského, 260 s. ISBN 978-80-223-2825-8

Murgaš a kol.(2011). Vývin mozgu a jeho poruchy. 1. vyd. Osveta Martin, 301.s

ISBN 978-80-8063-369-1

Ostatníková a kol. (2015). Máme dieťa s autizmom. Veda Bratislava, 170 s. ISBN 978-80-224-1474-6

Autorstvo a spoluautorstvo publikovaných odborných článkov (27)

Pedagogická činnosť

Klinická psychológia I., II.

Diagnostika detí a mládeže I., II

Vybraté kapitoly z klinickej psychológie

Terapeutické prístupy k vybratým psychickým poruchám

Pervazívne vývinové poruchy