Skočiť na hlavný obsah
E-mail
erika.jurikova@truni.sk

Špecializácia:

Pedagóg na funkčnom mieste docenta pre odbor klasické jazyky. Zameriava sa na písomníctvo latinského stredoveku a novolatinské písomníctvo uhorskej proveniencie s akcentom na produkciu historickej Trnavskej univerzity. Ďalším smerom záujmu je tradícia antiky v novších historických obdobiach a odraz grécko-latinskej vzdelanosti v súvekej písomnej produkcii. Publikačné aktivity smerujú tiež k propagácii antiky a grécko-latinskej kultúry a literatúry u odbornej i laickej verejnosti.

 

1993 – 1997 magisterské štúdium: klasické jazyky, Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra klasických jazykov

 

1997 – 2006 doktorandské štúdium: slovenské dejiny, Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra histórie

 

1997 – 2014 odborná asistentka na Katedre klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

 

2008 – 2013 prodekanka pre študijné a sociálne veci, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

 

2014 – doteraz funkčné miesto docenta klasických jazykov

 

2014 – doteraz garantka bakalárskeho štúdia klasických jazykov

 

2014 – doteraz vedúca Katedry klasických jazykov,  Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

 

2014 – doteraz úradná a súdna prekladateľka pre latinský jazyk menovaná ministrom spravodlivosti

 

Vedecko-výskumná činnosť

 


Členstvo

členka The Renaissance Society of America

 

členka Slovenskej jednoty klasických filológov

 

 

 

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce (výber)

 

AAA  Erika Juríková : Columba laureata : panegyrické tlače z produkcie trnavskej univerzitnej tlačiarne ; [recenzenti: Zuzana Kákošová, Miriam Poriezová, Daniel Škoviera]. - [1. vyd.]. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. - 199 s. - ISBN 978-83-7490-750-7.

 

ABA  Daniel Škoviera, Erika Juríková : Barocke Buchproduktion im Raum Trnava (Jesuitenliteratur). In: : Barock. - Graz : Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 2015. - ISBN 978-3-201-01995-8. - S. 539-591.. - Spôsob

 

ABD Juríková, Erika : Historická knižnica Arcibiskupského gymnázia v Trnave. In: Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017. - ISBN 978-80-554-1331-0. s. 138-163.

 

ABC  Nikoleta Hubinská, Erika Juríková : Inaugurácia Trnavskej univerzity podľa spisu Ortus et progressus (1725). In: : Vivat, crescat, floreat Universitas Tyrnaviensis!. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. - ISBN 978-83-7490-726-2. - S. 82-94; [1 AH].

 

ABC  Erika Juríková : Oslava historickej Trnavskej univerzity v diele jezuitu Antona Majláta venovanom panovníčke Márii Terézii. In: : Vivat, crescat, floreat Universitas Tyrnaviensis!. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. - ISBN 978-83-7490-726-2. - S. 95-110.

 

ACA Newerkla, Stefan Michael – Juríková, Erika : Tschechische und slowakische Grammatik kontrastiv : 67 Übungen für deutschsprachige Studierende dieser Sprachen. 1. vyd. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2018. - 144 s.

 

ADE  Erika Juríková : Matthias Bel and Trnava : An Analysis of Latin Written Sources ; [preklad Zdenka Buntová]. In: : Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. - ISSN 0044-5975. - 49, [2] (2009), 241-248.

 

ADE  Erika Juríková : Dva pramene k dejinám pezinských kapucínov v 17. a 18. storočí. In: Baranjsko slovo. - ISSN 1846-5889. - Svezak 11-12-13-13 (2013), s. 17-23.

ADE  Erika Juríková : Matej Bel o Trnave.In: : Avriga. - ISBN 80-85917-95-5. - ISSN 1211-3379. - XLIV, č. 1-2 (2002), s. 25-33.

 

 

Príspevky v databázových časopisoch

 

ADN Juríková, Erika – Tkáčik, Ladislav : z Canfieldu a jeho Regula perfectionis = Benedict of Canfield and his Regula perfectionis.In: Kultúrne dejiny. - ISSN 1338-2209. - Roč. 9, č. 2 (2018), s. 238-260.

 

ADN Juríková, Erika – Pasminková, Silvia : Podstata priateľstva podľa cisterciána Aelreda z Rievaulx = The Essence of Friendship by Cistercian Aelred of Rievaulx. In: Kultúrne dejiny. - ISSN 1338-2209. - Roč. 9, č. 1 (2018), s. 54-65.

 

ADN  Miriam Poriezová, Erika Juríková : Periodical as an information medium in book distribution. In: : Human Affairs. - ISSN 1210-3055. - Vol. 23, Nr. 3 (2013), s. 373-381.

 

ADN  Erika Juríková : Významné pramene k dejinám jezuitského školstva v Bratislave.
In: : Kultúrne dejiny. - ISSN 1338-2209. - Roč. 7, č. 2 (2016), s. 295-301.

 

Príspevky v recenzovaných časopisoch a zborníkoch

AEC  Erika Juríková : Matthias Bel a Trnavská univerzita. In: Latina v církevním a světském školství. - Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. - Kabinet pro klasická studia, 2009. - ISBN 978-80-254-4080-3. - S. 161-178.

AEC  Erika Juríková : Universitatula nostra pulcherrima est. In: : Decus Sapientiae. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická univerzita Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. - ISBN 978-83-7490-446-9. - S. 234-241

 

AEC  Erika Juríková : Skalica a Skaličania v dvoch barokových textoch. In: Sambucus 8. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. - ISBN 978-83-7490-532-9. - S. 146-155.

 

AEC  Erika Juríková : Institutum omnium divinissimum! : ťažkosti Mateja Bela pri jeho vedeckých snahách v Uhorsku. In: [editori: Daniel Škoviera, Nicol Sipekiová] : Sambucus 9. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. - ISBN 978-83-7490-689-0. - S. 179-188; [0,5 AH]..

 

AEC  Michaela Kajanová, Erika Juríková, Nicol Sipekiová : Portrét Františka Forgáča v diele historika Samuela Timona.
In: [editori: Daniel Škoviera, Nicol Sipekiová] : Sambucus 9. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. - ISBN 978-83-7490-689-0. - S. 131-156; [1,3 AH

 

AEC  Erika Juríková : Správa o stave apoštolskej misie v Uhorskom kráľovstve z roku 1675. In: Studia Capuccinorum Boziniensia I. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-708-8. - S. 79-86.

 

AEC  Erika Juríková, Stefan Michael Newerkla : Stopy slovenčiny v latinskej všeslovanskej gramatike Maximiliána Václava Šimka. In: : Sambucus 10. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-851-1. - S. 154-168.. –

 

AEC  Erika Juríková, Marta Dobrotková : História domus ako prameň : na príklade kroniky pezinského kapucínskeho kláštora. In: : Studia Capuccinorum Boziniensia II. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016. - ISBN 978-83-7490-860-3. - S. 76-87.

 

AEC  Ľubica Ilievová, Erika Juríková : Pôsobenie Milosrdných sestier Svätého kríža v chirurgickej operačnej sále Trnavskej nemocnice v kontexte dejín ošetrovateľstva. In: Studia Capuccinorum Boziniensia II. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016. - ISBN 978-83-7490-860-3. - S. 88-99.

 

AEC  Erika Juríková, Ladislav Tkáčik : Rovnaké no predsa rôzne : komparatívna analýza kroník kapucínskych kláštorov. In: Studia Capuccinorum Boziniensia II. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016. - ISBN 978-83-7490-960-0. - S. 25-35. 

 

AED  Erika Juríková : Pôsobenie Rehole kazateľov a panien svätého Dominika v Trnave podľa Notície Mateja Bela v konfrontácii s historickou skutočnosťou. In: Sambucus. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2005. - ISBN 80-8082-045-7. - S. 101-121. 

 

AED  Erika Juríková : Osobnosť a dielo Trnavčana Jána Sambuca z pohľadu uhorského polyhistora Mateja Bela. In: Sambucus 2. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007. - ISBN 978-80-8082-164-7. - S. 176-200.

 

AED  Erika Juríková, Nicol Sipekiová : Nové prístupy k vyučovaniu klasických jazykov : tradícia versus moderné technológie. In: Tvorivosť a inovácia v európskom vysokoškolskom priestore. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-765-5. - S. 136-142.

 

AED  Erika Juríková : Problémy prekladu a interpretácie Notícií Mateja Bela.
In: : Sambucus 3. - Trnava : Filozofická univerzita Trnavskej univerzity v Trnave, 2008. - ISBN 978-80-8082-220-0. - S. 152-158.

 

AED  Erika Juríková : Belove Vedomosti vo svetle súčasných poznatkov.
In: : Sambucus. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8082-421-1. - S. 13-21.

 

AED  Nicol Sipekiová, Erika Juríková : Directorium thermale.
In: : Kniha 2009. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. - ISBN 978-80-89301-38-6. - ISSN 1336-5436. - S. 42-46.

 

AED  Erika Juríková : Elegans est urbs Tyrnavia et commoda habitatu = Latinský opis súvekej Trnavy očami Mateja Bela.
In: : Sambucus 4. - Trnava : Filozofická univerzita Trnavskej univerzity v Trnave, 2009. - ISBN 978-80-8082-221-7. - S. 135-146.

 

AED  Erika Juríková : Gemina Augustissimae domus Austriacae - panegyriky na Habsburgovcov vydané v univerzitnej tlačiarni historickej Trnavskej univerzity.
In: : Sambucus 5. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8082-346-7. - S. 128-135

 

AED  Erika Juríková : Rukopisy Mateja Bela v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne.
In: : Zborník Oravského múzea 2009 - XXVI. - Dolný Kubín : Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, [2010]. - ISBN 978-80-968880-9-2. - S. 129-135..

 

AED  Erika Juríková : Trnava v 17. storočí (1632-1679). In: Sambucus. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8082-421-1. - S. 162-180.

 

AED  Erika Juríková : Význam Trnavskej univerzity a jej knižnej produkcie pre rozvoj vzdelania a vedy na území dnešného Slovenska v 17. a 18. storočí. In: Sambucus 6. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8082-423-5. - S. 101-108.

 

AED  Erika Juríková : Hortus Belianus alebo kam pokročil výskum diela Mateja Bela na Slovensku. In: Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis I. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. - ISBN 978-80-8152-035-8. - S. 68-72..

 

AED  Lenka Fišerová, Erika Juríková : Okalianum - ojedinelá knižná zbierka na Slovensku. In:  Klasický filológ Miloslav Okál. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-223-3809-7. - S. 233-242 [0,6 AH].

 

AED  Erika Juríková : Panovníčka Mária Terézia v latinských textoch z obdobia baroka. In: : Studia Bibliographica Posoniensia. - Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-89303-44-1. - ISSN 1337-0723. - S. 80-88..

 

AED  Erika Juríková : Trnava v čase Rákociho povstania. In: Prudentissimae dominae nobis honorandae. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, 2015. - ISBN 978-80-8082-850-9. - S. 272-281 [0,62 AH

 

AED  Erika Juríková : Trnavská dizertácia z polovice 18. storočia venovaná rímskym provinciám v Panónii. In: : Historické štúdie k životnému jubileu Pavla Valachoviča. - Bratislava : Stimul, 2016. - ISBN 978-80-8127-156-4. - S. 114-121.

 

AEE  Erika Juríková : Oslavná báseň Annus saecularis Universitatis Tyrnaviensis (1735) ako príklad prepojenia antiky a súvekých reálií. In: Musarum Socius. - V Praze : Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav AV ČR, 2011. - ISBN 978-80-260-0542-1. - S. 283-293.. –

 

AEF  Erika Juríková : Peter Pazmáň na Uhorskom sneme roku 1608. In: Zborník príspevkov k slovenským dejinám. - Bratislava : Slovenský historický ústav Matice slovenskej, 1998. - ISBN 80-7090-504-2. - S. 294-297.

 

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC  Erika Juríková, Nicol Sipekiová : Et bibliothecae habent sua fata.
In: : Problematika historických a vzácných knižních fondů. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven České republiky, 2009. - ISBN 978-80-7053-283-6 (VKOL). - S. 187-197.

 

AFC  Erika Juríková : Historická knižnica Arcibiskupského gymnázia v Trnave vo svetle novoobjavených archívnych dokumentov. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven České republiky, 2010. - ISBN 978-80-7053-285-0 (VKOL). - S. 199-207.

 

AFC  Erika Juríková : The Present State of Research on Matthias Bel's Life and Work in Slovakia. In: Acta Conventus Neo-Latini Budapestinensis. - Tempe : Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2010. - ISBN 978-0-86698-434-8. - S. 337-342.
Iné súvisiace práce: : Present state of research of Matej Bel’s life and work in Slovakia, 2006.

 

AFC  Erika Juríková : Lingua Latina - Lingua Franca. In: Pravne i povijesne odrednice granica srednje i jugoistočne Europe. - Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2011. - ISBN 978-953-6072-54-5. - S. 109-113.

AFC  Erika Juríková : Tyrnaviká vo Vedeckej knižnici v Olomouci. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven České republiky, 2011. - ISBN 978-80-7053-292-8 (VKOL). - S. 19-25.

 

AFC  Erika Juríková, Nicol Sipekiová : Kronika pezinského kapucínskeho kláštora z 18. storočia. In: Bibliotheca Antiqua 2012. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR, 2012. - ISBN 978-80-7053-298-0. - S. 177-182.

 

AFC  Erika Juríková : Significance of Latin book production of academic press of University of Trnava and for development of science in the territory of today´s Slovakia. In:  Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis. - Leiden : Brill Academic Publishers, Inc., 2012. - ISBN 978 90 04 23152 8. - ISSN 2212-6007. - S. 515-521.

 

AFC  Erika Juríková, Ladislav Tkáčik : Kniha ako obraz rehoľnej komunity. In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015. - ISBN 978-80-7394-542-8. - online; S. 82-93.. –

 

AFC  Erika Juríková, Miriam Poriezová : Právnická literatúra vydávaná na Trnavskej univerzite v 17. a 18. storočí. In: Bibliotheca Antiqua 2015. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR, 2015. - ISBN 978-80-7053-309-3. - S. 71-77.

 

AFC  Erika Juríková : História zámockej knižnice v Topoľčiankach a jej súčasný stav. In: Bibliotheca Antiqua 2016. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR, 2016. - ISBN 978-80-7053-315-4. - S. 66-72.

Heslá v zahraničných slovníkoch a encyklopédiách

BDA  Erika Juríková : Neo-Latin Literature - Bohemia. In: Brill´s Encyclopaedia of the Neo-Latin World. - Leiden : Brill, 2014. - ISBN 978-90-04-27102-9. - ISSN 2212-3091. - S. 1061-1064 [0,3 AH]..

BDA  Erika Juríková : Neo-Latin Literature - Slovakia.
In: : Brill´s Encyclopaedia of the Neo-Latin World. - Leiden : Brill, 2014. - ISBN 978-90-04-27102-9. - ISSN 2212-3091. - S. 1109-1112 [0,3 AH].

 

 

Účasť na riešení vedeckých grantov:

 

2018 – 2021 spoluriešiteľka projektu APVV-17-0161 Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. - 18. storočí. (Hlavná riešiteľka Mgr. Timotea Vráblová, PhD., Ústav slovenskej literatúry SAV),

 

2018 – 2020 spoluriešiteľka projektu VEGA č. 1/0688/18 Ošetrovateľská dimenzia pastoračnej charizmy Kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža na Slovensku v prvej polovici 20. storočia

 

2017 – 2019 hlavná riešiteľka projektu KEGA č. č. 016TTU-4/2017 Kultúrne a historické pozadie vzniku latinských diel slovenskej proveniencie v období baroka.

 

2017 – 2019 spoluriešiteľka projektu VEGA č. 1/0836/17 Medzi literatúrou a vedou. Modernizácia aktuálneho ponímania hraníc literárnych žánrov v reprezentatívnej produkcii historickej Trnavskej univerzity (1635 – 1777)

 

2015 – 2017 spoluriešiteľka projektu KEGA 019TTU-4/2015 s názvom Kultúrno-historické aspekty vzniku trnavských tlačí 2. polovice 18. storočia

 

2013 – 2015 spoluriešiteľka projektu KEGA č. 014TTU-4/2013 s názvom Antológia z diel profesorov filozofie pôsobiacich na historickej Trnavskej univerzite (1635 - 1777)

 

2012 – 2014 hlavná riešiteľka projektu KEGA č. 028TTU-4/2012 s názvom Monumentálne historické dielo Mateja Bela a jeho využitie pre vzdelávanie

 

 

2011 – 2013 hlavná riešiteľka projektu VEGA č. 1/1007/11 s názvom Kapitoly z dejín vied o antickom staroveku (klasická filológia, medievalistika, neolatinistika, byzantológia, klasická archeológia, dejiny staroveku, numizmatika, archívnictvo, právna romanistika, cirkevné dejiny do 6. storočia, dejiny vied a antická filozofia) s akcentom na 20. storočie

 

2011 – 2014 spoluriešiteľka projektu VEGA č. 1/0577/11 Trnavské univerzitné tlače 17. a 18. storočia II.       

 

 

2008 – 2010 spoluriešiteľka projektu KEGA č. 3/6254/08 s názvom Monumentálne dielo uhorského polyhistora Mateja Bela Notitiae Hungariae novae historico-geographica I-V (Viedeň 1735 - 1742) a jeho význam

 

2006 – 2008 spoluriešiteľka projektu VEGA č. 1/3734/06 s názvom Trnavské univerzitné tlače 17. a 18. storočia

 

 

 

Účasť na európskych projektoch

 

2010 – 2013 projektový manažér, ITMS kód projektu: 26110230028 (programové obdobie 2007 – 2013), názov: Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávania

 

 

2010 – 2013 riešiteľka, ITMS kód projektu: 26110230029 (programové obdobie 2007 – 2013), názov: Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania

 

2013 – 2015 riešiteľka, ITMS kód projektu: 26110230092 (programové obdobie 2007 – 2013), názov: Podpora zlepšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave

 

 

 

Pedagogická činnosť

 

Pedagogická činnosť je zameraná na tieto hlavné okruhy:

 

1. Gramatické disciplíny latinského jazyka – morfológia a syntax pre študentov študijného programu klasické jazyky a iných mimo odborových študijných programov, ktoré používajú latinčinu ako východiskový jazyk prameňov – dejiny umenia, etika, filozofia, klasická archeológia, psychológia.

 

2. Latinská spisba stredoveku a novoveku – literárne i neliterárne pramene latinského stredovekého a novovekého písomníctvo, ich preklad, interpretácia a zaradenie do kontextu literatúry. V oblasti novolatinského písomníctva je hlavný akcent na produkcii historickej Trnavskej univerzity a jej vplyvu na vývin slovenskej literatúry a kultúry vôbec.

 

3. Latinská zdravotnícka terminológia – terminológia zameraná na zdravotnícke odbory, ako sú verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, laboratórne metódy. Odborné názvoslovie vychádza z praktických potrieb týchto odborov, ktorých absolventi sa v praxi považujú za stredný odborný personál a sú podriadení priamo lekárovi. Z toho vyplýva potreba ovládať v užšom rozsahu medicínsku terminológiu a vedieť reagovať na požiadavky lekára.

 

Zoznam vyučovaných kurzov, prednášok, seminárov:

 

Novolatinské písomníctvo

 

Písomníctvo latinského stredoveku

 

Stredoveká latinská poézia

 

Stredoveká latinská próza

 

Morfológia latinského jazyka

 

Syntax latinského jazyka

 

Latinský proseminár – Caesar

 

Latinský proseminár – Cicero, Sallustius

 

Latinský seminár – Horatius

 

Seminár k bakalárskej práci

 

Seminár k diplomovej práci

 

Latinský jazyk pre nefilologické odbory

 

Učebné texty
Erika Juríková : Kapitoly z novolatinského písomníctva III. [elektronický zdroj] ; [rec. Marta Dobrotková, Daniel Škoviera]. - 1. vyd. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. - 65 s., [3 AH]. - ISBN 978-80-8082-789-2..

 

Erika Juríková : Roman philosophical prose ; [rev. Michal Zvarík, Daniel Škoviera]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. - 104 s. - ISBN 978-80-8082-888-2. Iné vyd. na rovnakom médiu: : Rímska filozofická próza. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015. - ISBN 978-80-8082-887-5.. –

 

Erika Juríková : Rímska filozofická próza ; [recenzenti: Michal Zvarík, Daniel Škoviera]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. - 67 s. - (Základy humanitnej vzdelanosti). - ISBN 978-80-8082-887-5. Iné vyd. na rovnakom médiu: : Roman philosophical prose. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - ISBN 978-80-8082-888-2.