Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.

E-mail: 
eva.orbanova@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
štvrtok: 12:00-14:00 h.

Od roku 2007 vyučuje  na Katedre etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty TU v Trnave. V prednáškach sa venuje sociálnej a fundamentálnej etike, filozofickej axiológii a etickým dimenziám náboženstva a antropologických štúdii.  V roku 2016 obhájila habilitačnú prácu na Trnavskej univerzite v Trnave  na tému Náboženstvo a etika (kult a hodnota).

 

Pedagogická činnosť

v Filozofická axiológia

v Sociálna etika

v Svetové náboženstvá

v Etika reklamy

v Postmoderná religiozita

 

Školiteľ kvalifikačných prác

V súčasnosti je vedúcou dvoch dizertačných prác na doktorandskom štúdiu:

Mgr. Ivana Dedinská nastúpila v roku 2017/2018 ako externá doktorandka s názvom práce Expesívny individualizmu jako postmoderný konštrukt. Je v 2. Ročníku štúdia.

Mgr. Michal Gánovský nastúpil v roku 2018/2019 ako interný doktorand s názvom práce Téma ľudskej prirodzenosti v dejinách etického myslenia. 1. ročník štúdia.

 

Vedecko-výskumná činnosť
Členstvo

Redakčná rada časopisu Rozmer (2002 – 2012)

Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt (2002- 2012)

Redakčná rada periodika Acta Moralia Tyrnaviensia (od 2007)

Členka komisie pre ochranu náboženskej slobody a prenasledovaných pre náboženské presvedčenie pri Ľudsko-právnom výbore NR SR (od 2019)

 

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce

ORBANOVÁ, E. Komparácia autonómie svedomia a autenticity v kresťanstve a v hinduizme. In ActaMoraliaTyrnaviensia II, Trnava: FF Trnavská univerzita, 2007. s. 133-141. ISBN 80-8082-177-7 

ORBANOVÁ, E. Identita a identifikácia v kontexte postmodernej religiozity. In ActaMoraliaTyrnaviensia III, Trnava: FF Trnavská univerzita, 2008. s. 34-43. ISBN 978-80-8082-187-6 

ORBANOVÁ, E. Chvála etiky v tvorbe Milana Rúfusa. In ActaMoraliaTyrnaviensia IV, Trnava: FF Trnavská univerzita, 2008. s. 143-152. ISBN 978-80-8082-430-3

ORBANOVÁ, E. TheValueOrientation of a Person in theContext of a TotalitarianRegime. In Ezycznewymiaryprawczlowieka. Warszawa : UniversytetaKardynalaWyszynskiego, 2009. s. 67-75. ISBN 978-83-7072-586-0 

ORBANOVÁ, E. Kritické výhrady voči waldorfskej škole – vyžiadaná prednáška pre Konzervatívny inštitút m. R. Štefánika, panelová diskusia na tému Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku? 22. 10. 2009.
Pozri http://www.vii.sk/video/dsp5mdvnn/aka-je-buducnost-waldorfskych-skol-na-slovensku-diskusia-cast-2/

ORBANOVÁ, E. Náboženský synkretizmus v hnutí New Age. Trnava : FF TU v Trnave. 2010. s. 210. ISBN 978–80–8082–343–6

ORBANOVÁ, E. Axiologický rozmer metamorfóz posttotalitnej identity rodín na Slovensku po roku 1990. In Hrehová a kol. Transformácia identity človeka v slovenskej spoločnosti. Trnava: FF TU v Trnave, 2010. s. 43-66. ISBN 978-80-8082-357-3

ORBANOVÁ, E. Pokles dominancie skupinovej identity z pohľadu postmodernej religiozity. Hrehová a kol. Transformácia ľudskej identity v strednej Európe po roku1990. Trnava: FF TU v Trnave, 2010. s. 85-94. ISBN 978-80-8082-323-8

ORBANOVÁ, E.  Neo-Gnosis and Paul´sMission in theContext of inter-RelionDialogue. In TheMission of Paul and theMulticultural Society. Bratislava : Univerzita Komenského,  2010. S. 58-64. ISBN 978-80-223-2969-9

ORBANOVÁ, E.  Náboženský synkretizmus v hnutí New Age. rec. Ján Šafin, Štefan Mordel. 1. vyd. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. s. 210. ISBN 97-80-8082-343-6 - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/5814.pdf

ORBANOVÁ, E.  AxiologicalPluralism of thePostmodernLlifestyles. In O prawachczlowiekaniecoinaczej. Warszawa : UniversytetaKardynalaWyszynskiego, 2011, s. ISBN 978-83-7072-675-1

ORBANOVÁ, E. Eticko-paradigmatické dilemy waldorfského vzdelávania. In Hrehová, H. a kol. Etika a kultúra. Kraków : TowarzystwoSlowaków w Posce, Trnava : Trnavská univerzita, 2012, s. 99-112. ISBN 978-83-7490-543-5

ORBANOVÁ, E. Slovo odborníka - vyžiadané stanovisko pre české o. z. WaldorfOtevřene 
http://waldorf-otevrene.webnode.cz/news/slovo-odbornika/

ORBANOVÁ, E. Alternatíva – waldorfské nadšenie na Slovensku - vyžiadaná prednáška, 5. 2. 2012, na Pedagogickej fakulte UK Prahe,  Kulatýstůl pod názvem „Waldorfotevřeně 2012“.
Pozri http://waldorf-otevrene.webnode.cz/news/kulaty-stul-pod-nazvem-waldorf-otevrene-2012/
http://www.sekty.sk/sk/articles/show/1169

ORBANOVÁ, E. – Príbeh zvaný waldorf - vyžiadaná prednáška pre rodičov a laickú verejnosť v Pustých Úľanoch. Máj 2012.

ORBANOVÁ, E. – Pretrvávajúce otázniky nad waldorfskou alternatívou - vyžiadaná prednáška pre sekciu regionálneho školstva MŠ vedy, výskumu a športu SR, okrúhly stôl - panelová diskusia, 11. 3. 2013

ORBANOVÁ, E., VADÍKOVÁ, K. M., ČECHVALA, O., Terminológia filozofickej axiológie. Krakow 2013, 176 s. ISBN 978-83-7490-658-6.

ORBANOVÁ, E., Náboženstvo a etika [elektronický zdroj] : (kult a hodnota) - 1. vyd. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2016. - 1 CD-ROM; 206 s. - ISBN 978-80-8082-946-9. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12910.pdf.

ORBANOVÁ, E., Mixing Sport and Religions in the Media. s. 21-29. IN: Perspektywy kultury. Religion and the digital world. num. 16 (1/2017), Kraków: K&K Kraków. ISSN 2081-1446.

ORBANOVÁ, E., Duchowe korzene aikido. s. 46-57. In: Wschodnie szutki walki - mistrzowie ostrzegaja. Warszawa: Redakcia Monumen, 2016. ISBN 978-64789-29-8

ORBANOVÁ, E., Andrej Žarnov - svedok viery a pravdy. s. 230-239. In: FEBER, J. - RUSNÁK, P. (eds.) Acta Moralia Tyrnaviensia VII. Reflexia čoveka v slovanskom filozofickom prostredí. Trnava: FF TU, 2017. 1. vyd. ISBN 978-80-568-0067-6. 

ORBANOVÁ, E., Domovina v básnickej tvorbe Andreja Žarnova. s. 4. In: Kanadský Slovák. Mississauga Ontario: Kanadský Slovák. roč. 76., číslo 1/2018. ISSN 0047-3154.

Orbanová. E. Духовность_в_услугах_альтернативной_медицины (1). Personal Responsibility to hope for the best as an ethical dilema within giving a Palliative Care. In Zborník abstraktov z konferencie Religion and Medicine, Ukraina.

 

Nová printovo vydaná monografia

ORBANOVÁ, E., Náboženstvo a etika (elektronický zdroj): kult a hodnota. (rec. Božena Čahojová, Jozef Dolista, Peter Rusnák). vyd. 1. Trnava: FF TU, 2018. 208 s. ISBN 978-80-568-0117-8.

 

Predslov v monografii

ORBANOVÁ, E., Doslov. s. 189-190 In: DUFFEROVÁ, D. Náuka a dielo Edity Steinovej. Trnava: FF TU. 2017, 204 s. ISBN 978-83-8111-009-9.


 

Účasť na vedeckých grantoch

Projekt VEGA - číslo projektu: 1/0278/08, Transformácia identity človeka v slovenskej spoločnosti. Bol riešený v rokoch: 2008 – 2010. Spoluriešiteľ.

 

Projekt KEGA- číslo projektu: 018TTU – 4/2013. Terminológia filozofickej axiológie v roku 2013. Hlavný riešiteľ.

 

Projekt VEGA - číslo projektu: 1/0585/18, Bioetika reprodukčného zdravia v islame: východiská, diskusia a výzvy, na roky 2008 - 2010. Spoluriešiteľ.

 

Účasť na historicko-umeleckom grante 

Autorka námetu a scenára schváleného a financovaneho projektu filomového dokumentu v  RTVS pod názvom Andrej Žarnov -Ťaživosť pravdy pod kódom žiadateľa . 72395957.  Bol podaný z príležitosti 115. výročia narodenia tejto významnej osobnosti (19. 11. 1903). 

 

 

Podaný grant

Grant Kega pod č. 001TTU-4/2020 na vydanie vysokoškolskej učebnice Náboženstvá sveta a ich etické systémy.  Začiatok riešenia v roku 2020. Hlavný riešiteľ.