Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

E-mail: 
hrehovah@yahoo.com
Konzultačné hodiny: 
štvrtok: 10:00-12:00

Je vedúcou Katedry etiky a morálnej filozofie (od roku 2006 - 2017) a stálou členkou Akreditačnej komisie pri Ministerstve školstva vedy a športu Slovenskej republiky od roku 2004 - 2017. Venuje sa fundamentálnej a špeciálnej morálnej teológii, morálnej filozofii, tomizmu a novotomizmu, aretológii a filokalii a tiež ruskej filozofii. Od roku 1996 pôsobí na Trnavskej univerzite v Trnave. Vyučuje na Filozofickej fakulte a je autorkou početných  monografií, vysokoškolských učebníc, kapitol v monografiách, štúdií a článkov doma aj v zahraničí. Súčasťou jej vedeckej školy sú dvanásti študenti, ktorí získali stupeň PhD. V súčasnosti vedie jedného doktoranda (po dizertačnej skúške).

 

Pedagogická činnosť

 

Kresťanská etika

Aretológia a filokália

Morálna filozofia a  teológia  

T. Akvinský 

Morálna filozofia J. Maritaina

Ruská filozofia a etika

 

Štúdium a vedecká úroveň

 

1968 – 1973 (Mgr.) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice (študijný odbor: História + slovenský jazyk.  

 

1986 – 1991 (Bc. a Mgr.) Pápežská univerzita sv. Tomáša Akvinského v Ríme (Angelicum): štúdium filozofie a teológie (Taliansko).

 

1991 – 1993 (jún 1993 ThLic) Špecializácia z morálnej teológie a pokračovanie v doktorandskom štúdiu na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme  a (1993 – 1995 ThD.) (Taliansko). Pri nostrifikácii na Slovensku – jej bol uznaný titul  PhD.)

 

1999 – január (doc.) habilitácia - Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)

 

2004 – október (prof.) inaugurácia v Carolinum v Prahe prostredníctvom Palackého univerzity v Olomouci (Česká republika). Dekrét univerzitnej profesorky prevzala z rúk prezidenta Českej republiky prof. V. Klausa.

 

Venuje sa fundamentálnej a špeciálnej morálnej teológii, morálnej filozofii, tomizmu a novotomizmu, aretológii a filokalii a tiež ruskej filozofii.Od roku 1996 pôsobí na Trnavskej univerzite v Trnave. Vyučuje na Filozofickej fakulte a je autorkou početných  monografií, vysokoškolských učebníc, kapitol v monografiách, štúdií a článkov doma aj v zahraničí. Súčasťou jej vedeckej školy sú dvanásti študenti, ktorí získali stupeň PhD. V súčasnosti vedie jedného doktoranda (po dizertačnej skúške).

 

Vedecko-výskumná činnosť

 

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce

 

Pohľad do dejín etických systémov (1998)

 

Ruská ortodoxná morálna teológia v perspektíve “od obrazu k podobe”(2001)

 

Kresťanské cnosti vo východnej spiritualite a duchovnej literatúre (2002)

 

Etika – Sociálne vzťahy - Spoločnosť (2005)

 

Rozvážnosť podľa sv. Tomáša Akvinského (2006)

 

Morálna filozofia J.Maritaina. Reflexie o etike morálke (2006)

 

Etická rozprava o cnosti a dobrokráse. Aretologicko-filokalistické reminiscencie (2009)

 

Fenomén krásy  (2011)

 

Etika a kultúra (2012)

 

Základy morálnej teológie v dejinnom kontexte I. (2012)

 

Základy morálnej teológie v dejinnom kontexte II. (2014)

 

Spirituálne v existenciálnom alebo precitnutiach duše (2015)

 

Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii (2016)

 

Hrehová, H. (Елена Грегова): Славянская взаимность в прошлом и в современном мышлении славян в Центральной Европе. (Вклад В. С. Соловьёвa и Т. Шпидликa). Sankt-Peterburg: Санкт-Петербургский государственный университет, Vystúpenie na V. slovanskom filozofickom zjazde v plenárnom zasadnutí v dňoch  In: Философский полилoг, Журнал международного центра изучения русской философии, Выпуск 2. Sankt-Peterburg, 2017, s. 17 – 30 ISSN 2587-7283

 

Hrehová, H. (Елена Грегова): Тpaнcформация ценностей в coврeменном европейском духе и в рамках российско-словацкoго исторического опыта. In Kolektívna monografia Москва:  Финансоый университет  при правительстве Рoссийкой федерации, 2018, s. 6-19, 210 s. ISBN 978-5-91838-119-9

 

Pripravuje sa:

V roku 2018 - vydanie monografie v anglickom aj v slovenskom jazyku: J. Feber – H. Hrehová – P. Rusnák: Človek medzi profánnym a sakrálnym v ruskom myslení 20. storočia.

 

Účasť na vedeckých grantoch (uvedené len z čias pôsobenia na Katedre etiky):

 

Projekt VEGA č. 1/0453/03: Dejiny, súčasný stav a aktuálne problémy filozofického personalizmu. Doba riešenia: 2003-2005. Zástupca vedúceho grantu.

 

Projekt KEGA č. 3/4168/06 na tému Cnosť rozvážnosť a voľba podľa sv. Tomáša Akvinského. Doba riešenia: 2006. Hlavný riešiteľ.

 

Vedúca inštitucionálneho projektu za rok 2006 na tému Ľudská sloboda, hodnoty, cnosti, vzťahy;

 

Inštitucionálny projekt za rok 2006 na tému Aktuálne otázky slobody s osobitným zreteľom na zdôvodnenie konceptu zodpovednej slobody (zástupca vedúceho projektu);

 

Projekt VEGA č. 1/0278/08: Transformácia identity človeka v slovenskej spoločnosti. Doba riešenia: 2008-2010. Hlavný riešiteľ.

 

Projekt VEGA č. 1/0213/10: Fenomén krásy v reflexii ruského a slovanského myslenia 20. storočia. Doba riešenia: 2010-2011. Zástupca vedúceho projektu.

 

Projekt VEGA č. 1/0061/14: Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii. Doba riešenia: 2014-2016. Hlavný riešiteľ.

 

Projekt VEGA 1/0375/16: Človek medzi profánnym a sakrálnym v ruskom myslení 20. storočia. Doba riešenia: 2016-2018. Zástupca hlavného riešiteľa.

 

Projekt KEGA č. 011PU-4/2015: Dejiny etiky na Slovensku I. (16. - 18. storočie). Doba riešenia 2015-2017. Spoluriešiteľ.

 

Medzinárodný vedecký projekt: RE-LEARNING TO BE HUMAN FOR GLOBAL TIMES: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES (Znovu sa naučiť byť ľudským pre globálny vek: výzvy a príležitosti). Zameranie (podnázov) projektu na tému: SACRED VALUES: INCARNATION AND EXCARNATION (Posvätné hodnoty: Inkarnácia a exkarnácia). Trvanie projektu: Marec 2016 - December 2018. Spoluriešiteľ.

 

Vedecký grant VEGA č. 1/0231/18 pod názvom „Dráma slobody v ruskom filozofickom myslení 20. storočia.“ Hlavný riešiteľ.