Skočiť na hlavný obsah
E-mail
klasjaz@truni.sk

Štúdium

1972 ukončil štúdium dejín umenia a klasickej archeológie na FFUK v Prahe

od 1973 – Ústav pro klasická studia AV ČR, vědecký pracovník

1973 rigorózna skúška titul PhDr. udelený FF UK v Prahe pre odbor vied o umení

1995 habilitovaný ako docent na FF UK, habilitačná práce: Antický portrét

2005 profesor pre odbor archeológie na FF UK v Prahe

Pracovné pôsobenie

od 1973 - Ústav pro klasická studia AVČR, odborný, teraz vedúci vedecký pracovník

od 2016 – garant magisterského štúdia na Katedre klasických jazykov FF TU v Trnave

Členstvo

od 1973 - Český výbor pro vydávání Corpus Vasorum Antiquorum

1989 – 1999 Mezinárodní vědecká rada Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, zástupce České republiky

 

Výber z prednášateľskej činnosti
2005: Maďarsko, Budapešť, Collegium Budapest. Institute for Advanced
Studies, Senior Fellow
2004, marec: Veľká Británia, Londýn, The Warburg Institute, Senior Research Fellowship
2003, jún: Ecole des hautes etudes en sciences sociales, Paris, hostující perofesor
2001, jún: Veľká Británia, Londýn, British Academy, štipendium
1997, jún: Veľká Británia, Londýn, British Academy, štipendium

Oblasť výskumu

Antika v českom umení

Granty:

2009-2013: Grant Grantové agentury Akademie věd České republiky "Antická inspirace v českém barokním umění"

2001-2005: Grant Grantové agentury Akademie věd České republiky "Antika v českém umění II. Antika v českém renesančním umění "

1996-1998: Grant Grantové agentury Akademie věd České republiky "Antika v českém umění"

1993-1995: The Research Support Scheme. The Central European University „Classical Inspiration in Czech Art and Architecture“

1991-1994: Grant Grantové agentury Akademie věd České republiky "Dějiny chápání a interpretace antického umění"

 

Výber z publikačnej činnosti:

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Jan Bažant: Perseus as Alter Ego of Ferdinand I. In: Studia Hercynia. - ISSN 1212-5865. - Vol. 20, No. 1 (2016), s. 127-150.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Jan Bažant: Non vidi nec fas : Afrodita Knidská v antické textové a obrazové tradici. In: Sambucus 11. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2016. - ISBN 2453-7284. - ISSN 2453-7284. - S. 28-40.

 

Odborné knihy a články (většina přístupná on-line):  https://cas-cz.academia.edu/JanBazant  a https://www.researchgate.net/profile/Jan_Bazant .