Skočiť na hlavný obsah
E-mail
jana.kunova@truni.sk
Konzultačné hodiny
ONLINE piatok 10:00 - 11:00, mail alebo MS Teams

Má odbornú prax v poradenskej a školskej psychológii. Špecializuje sa na oblasť existenciálnej psychológie, logoterapie a edukácie.

 

Vzdelanie

Absolventka Fakulty Humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave v odbore psychológia.

V roku 2010 obhájila dizertačnú prácu na Katedre psychológie FF TU. Na Inštitúte existenciálnej psychológie a noo-logoterapie FF TU ukončila psychoterapeutický výcvik so zameraním na logoterapiu V. Frankla v r. 2009.

 

Pracovné skúsenosti

2016 – súčasnosť Katedra psychológie Trnavskej univerzity v Trnave. Odborná asistentka.

2016 – súčasnosť Centrum podpory študentov TU – odborné poradenstvo a konzultácie.

2015 – 2016 Katedra psychológie Trnavskej univerzity v Trnave. Externá vyučujúca

Katedra psychológie  Katolíckej univerzity v Ružomberku.  Externá vyučujúca

2009 - 2010    ZŠ Angely Merici v Trnave. Školská psychologička.

2008 - súčasnosť Licencia na samostatnú psychologickú prax v odbore poradenská psychológia.

2002 – 2008    Katedra psychológie FF Trnavskej univerzity v Trnave. Odborná                           asistentka.

1997 - 2002    Pedagogicko-psychologická poradňa v Bratislave - Petržalke. Psychologička.

 

Členstvá

Členka Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV a Slovenského inštitútu logoterapie (SILOE).

Členka redakčnej rady bulletinu „Absolvent“  v rokoch 2002 - 2008.

 

Vedecko-výskumná činnosť

Spoluriešiteľka viacerých grantov Vega:             

„Význam konceptu miesta a psychológie domova pri vytváraní spoločného európskeho priestoru“.

„Axiologické a psychologické dimenzie stability a variability hodnotových systémov a vzťahov v postmodernej spoločnosti“.                                                                    

„Kognitívne a afektívne aspekty religiozity a spirituality“.

 „Psychologická antropológia: kontexty a antropologické  konštanty z hľadiska dimenzionálnej ontológie" .

 

Publikačná činnosť

Kunová, J. (2002). Zvládanie náročných životných situácií a vzťah k Bohu u adolescentov. In  Psychologické sondy do spirituálno-religióznej sféry života Zborník  Ústavu experimentálnej psychológie SAV, Bratislava: ÚEP SAV, s. 96-105.

Kunová, J. (2002). Medzník v živote dieťaťa. Rodinné spoločenstvo, č. 7.

Kunová, J. (2003). Logoterapia a výchova: Využitie metódy zamerania sa na pozitívne prvky v skupinke detí. In Stempelová, J., Timuľák, L. (Eds.), Výzvy pre psychológiu tretieho tisícročia. Perspektíva z pohľadu logoterapie. Zborník príspevkov. Trnava: FH TU, s. 97 - 100.

Kunová, J. (2003).  Možnosti skúmania konceptu Boha: história a súčasnosť. In Halama, P., Klčovanská, E., Mráz, M. (Eds.),  Univerzita – miesto vedeckého, pedagogického i ľudského rastu. Zborník príspevkov. Trnava: FH TU, s. 72 - 78.

Kunová, J. (2003). Skúsenosti, postrehy, zážitky z mojej poradenskej praxe. In Absolvent, roč.2, 2/3, Trnava: Katedra psychológie FH TU.

Kunová, J. (2004). Význam obrazov v živote človeka. In Halama, P., Klčovanská, E., Mráz, M. (Eds.), Logoterapia. Človek pri hľadaní seba samého – logoteoretický prístup.  Trnava: FF TU, s. 84-89.

Kunová, J. (2005). Pokus o kvalitatívnu analýzu konceptu Boha u vysokoškolákov. In Sarmány-Schuller, I., Bratská, M. (Eds), Psychológia pre život. Zborník príspevkov z konferencie 23. Psychologické dni 8.-10. 9. 2005. Bratislava.

Kunová, J. (2006). Hľadanie súvislostí medzi konceptom Boha a zmysluplnosťou života u vysokoškolákov. In Zošit abstraktov zo Psychologických dní: Prožívaní sebe a měnícího se světa: 24. Psychologické dny Olomouc 2006. Praha: Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, s. 55.

Vojteková, R., Kunová, J. (2007). Koncept Boha u rómskych detí v detskom domove. In Psychológia pre život: zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanou pri príležitosti 15.výročia Katedry psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave, 11.-13.10.2007. Trnava: Katedra psychológie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, ISBN 978-80-8082-150-0, s. 24.

Kunová, J. (2007). Kvalitatívna analýza túžob vysokoškolských študentov vo vzťahu k životnej zmysluplnosti. In Psychológia pre život: zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanou pri príležitosti 15.výročia Katedry psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave, 11.-13.10.2007. Trnava: Katedra psychológie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, ISBN 978-80-8082-150-0, s. 12.

Kunová, J. (2007). Hľadanie súvislostí medzi konceptom Boha a zmysluplnosťou života u vysokoškolských študentov. In Psychologické dny: Prožívaní sebe a měnícího se světa: sborník příspěvků z konference 24.psychologické dny Olomouc 2006. Praha: Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, ISBN 978-80-7308-185-0.

Kunová, J. (2007). The Relationships Between God Concept, Constructive Thinking and Meaning of Life. In International Conference on Spirituality, Book of Abstracts. Praha: Czech-Moravian Psychological Society, p. 56.

Kunová, J. (2008). Túžba po  domove ako výraz existenciálnej túžby po zmysle. In E. Naništová, (ed.) Domov ako osobne významné miesto v živote človeka. Trnava: Tyrnaviensis.

Kunová, J. (2014). Koncept a obraz Boha vo vybraných psychologických smeroch a ich reflexia v dimenzionálnej perspektíve logoterapie In: Dimenzionálna perspektíva v psychológii. - Bratislava: SILOE.

 

Aktuálna pedagogická činnosť

Magisterský stupeň:
Existenciálna terapia
Logoterapia - kazuistický seminár
Edukačná psychológia II.

Bakalársky stupeň:
Edukačná psychológia I.
Školská psychológia
Psychológ ako vedec a praktik
Úvod do existenciálnej psychológie
Úvod do logoterapie