Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD.

E-mail: 
katarina.maria.vadikova@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
pondelok: 12:30 – 14:30 h.

Curriculum vitae

Vzdelanie:

doktorandské 1999-2002

Katedra filozofie FHTU v Trnave, odbor: systematická filozofia                                                  

Dizertačná práca: Problematika svedomia v kontexte dialogického personalizmu.

vysokoškolské 1994 – 1999

Katedra filozofie a dejín filozofie FiFUK BA, odbor: filozofia                                    

Dilomová práca: Osobné svedomie a totalitarizmus.

Pedagogické minimum                                                                                                                              

 

 

ODBORNÉ ZAMERANIE

 • Etika (všeobecná etika, sociálna etika, aplikované etiky, bioetika)
 • Morálna filozofia
 • Filozofia 19. - 21. storočia
 • Sociálna filozofia
 • Aretológia, Axiológia

 

Odborné záujmy

 • Etika: etika morálneho rozhodovania (pojem vina, pojem svedomie, pojem autonómia)
 • Sociálna etika a sociálna filozofia
 • Bioetika: pojem bioetika, problematika paliatívnej starostlivosti, etických komisií
 • Filozofická terminológia, metodológia a jej aplikácia v praxi
 • Riešenie etických a morálnych dilem

 

Doterajšie zamestnania:

2010 – Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave; odborný asistent;

2009 – 2014 Katedra psychológie VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.,  externý prednášateľ preodbor: sociálna práca, psychológia, misiológia; predmety: Filozofia, Etika;

2007 – 2012 Katedra sociálnej práce VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.; externý prednášateľ preodbor: sociálna práca, psychológia, misiológia; predmety: Filozofia, Etika a školiteľ preodbor: sociálna práca;

2006 – 2009 Ústav medicínskej etiky a bioetiky n. f., Heydukova 14, 811 08 Bratislava, odborný asistent;

2005 – 2006  Neuwaldegg Institute, Waldeggofstr. 5, A-1170 Viedeň, akademické oddelenie, odborný asistent;

2002 – 2005 Práca asistentky pre poslanca NR SR na Výbore NR SR pre zdravotníctvo;

1998 – 1999 Nadácia Konrada Adenaura v Bratislave (administratívno-prekladateľská  a organizačná činnosť);

1991 – 2006 Ústav medicínskej etiky a bioetiky, Limbová 12, 833 03 Bratislava (externý spolupracovník);

Zahraničné študijné pobyty:

2005 - Výskumný pobyt v Referenčnom centre pre etické otázky v oblasti biomedicínskych vied (Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowischenschaften), máj – jún 2005, Bonn, Nemecko, v rámci výmenného pobytového štipendia International Fellowship Programme for Central and Eastern European Foundations and NGOs, ktoré poskytla nadácia Bosch;

2000-2001 - Zahraničný študijný pobyt (10 mesiacov:1/10/00 - 31/7/01): Univerzita Ludwiga-Maximiliána, Inštitút morálnej teológie a kresťanskej sociálnej etiky, Mníchov, Nemecko;

 

Redakčná činnosť

 1. Časopis Ústavu medicínskej etiky a bioetiky, n. f. s názvom Medicínska etika a bioetika

2005 – Člen redakčnej rady

2006 – 2008 Výkonný redaktor

 1. Časopis Farmakoekonomika a lieková politika (Oficiálny časopis Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku)

2005 – 2006 Šéfredaktor

 

Pedagogická činnosť

 1. 1.     stupeň (Bc.)

ZS P Problematika svedomia v etickej praxi I.

ZS P Textový cudzojazyčný seminár

ZS P Manažérska etika

ZS P Profesijná etika

LS P Problematika svedomia v etickej praxi II.

LS P Metodika písania odborných textov

LS Audiovizuálny cudzojazyčný seminár

 

Bc. PVP

ZS PV Médiá a verejnosť  I

ZS PV Etika a bájka

ZS PV Spoločenská komunikácia I

LS PV Médiá a verejnosť  II

LS PV Etika a rodina

LS PV Wellness a etika

LS PV Spoločenská komunikácia II

 

 1. 2.     stupeň (Mgr.)

ZS P Seminár zo situačnej etiky

ZS Etika v kultúre I.

ZS Seminár z bioetiky I.

LS Seminár z bioetiky II.

LS Etické systémy personalizmu

 

Mgr. PVP

ZS PV Metodológia vedeckého výskumu v odbore Etika 

ZS PV Filozofické metódy a prístupy v etickej praxi

ZS PV Etické systémy dialogického personalizmu

LS PV D. Rougemont: Západ a láska

LS PV Dilema viny a odpustenia

LS PV Pojem spravodlivosť z hľadiska filozofie, etiky a morálky

Vedecko-výskumná činnosť

Publikačná činnosť

 

Monografia 

Vadíková, K. M. Problematika svedomia v kontexte dialogického personalizmu. Trnava: FFTU, 2011. 200s. ISBN: 978-83-7490-433-9


Skriptá

Glasová, K. Filozofia v praxi sociálneho pracovníka. Bratislava: VŠ Z a SP sv. Alžbety, 2008. 116s. ISBN: 978-80-89271-44-3.

 

Samostatná rubrika v odbornom časopise

Autorka samostatnej rubriky s názvom Minirepetitórium pre etické komisie. Publikovaná v odbornom časopise Medicínska etika & Bioetika, prvý diel publikovaný v Medicínska etika & Bioetika 1-2/2007, r. 14 – predbežne posledný diel publikovaný  v Medicínska etika & Bioetika 3-4/2009, r. 16.

Výber z prednášok, vedeckých štúdií a publikácií v zahraničí

Prednáška na interdisciplinárnej konferencii (Pedagog. fakulta MU v Brne, Brno, Česká republika) "Totalitarizmus ve 20. století.", s názvom: Premena ľudskej bytosti v totalitnom režime (publikovaná: Glasová, K.: Premena ľudskej bytosti v totalitnom režime. IN: Totalitarizmus ve 20. století. Československé skušenosti. Ed.: Rybář, R.; Valach, M., Masarykova Univerzita v Brne, Brno 2001, s. 61-67.).

Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii „Bioethik in Europa: interdisziplinäre Forschung, gesellschaftliche Debatte, ethische und rechtliche Urteilsfindung“, 2002,  (DRZE, Bonn, Nemecko) s názvom: Interdisciplinarity of reasearch in bioethics in Slovakia.

Prezentácia výsledkov výskumného pobytu v Referenčnom centre pre etické otázky v oblasti biomedicínskych vied (Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowischenschaften) [Bonn, Nemecko] (pozri v životopise) v rámci výmenného pobytového štipendia International Fellowship Programme for Central and Eastern European Foundations and NGOs 2005, ktoré poskytla nadácia Bosch;

Posterová prezentácia výsledkov výskumu; prezentácia stavu riešenia problematiky na Slovensku na interdisciplinárnej interkontinentálnej konferencii/fóre GFBR 8. (Global Forum on Bioethics 8) s názvom:  1. Educational activities for RECs in the Slovak Republic. 2. Project: Minirepetitorium in Philosophy and Ethics for RECs members, jún 2007 (Vilnius, Litva).

Prednáška na interdisciplinárnej konferencii (Ped. fakulta PU v Olomouci, Olomouc, Česká republika) "Současné integrující přístupy k pojetí člověka.“ s názvom:  Človek ako osoba uprostred interpersonálnych vzťahov.“, jún 2007 (publikovaná: Glasová, K.: Človek ako osoba uprostred interpersonálnych vzťahov.. IN: Zborník z konferencie: Současné integrující přístupy k pojetí člověka,, str. 94-99). 

Prednáška na interdisciplinárnej konferencii „Ethics in Clinical Trials“ s názvom:  Glasová K., Grečmalová L., Glasa J.: Ethics Committees in Slovakia: Present Needs and Perspectives., október 2007, Praha, Česká republika. (Publikované: Dňa 3/3/2008 dostupné z http://www.forumek.cz/texty.htm, http://www.forumek.cz/doc/glasova-ethics_committees_in_slovakia-praha_20...)

Prednáška na konferencii s medzinárodnou účasťou „Život je dar“ s názvom: Život ako dar z pohľadu dialogického personalizmu., október 2007, Brno, Česká republika (Publikované: Bioetika, r. 8, 2008/1-2, str. 6-11).

Prednáška na konferencii s medzinárodnou účasťou (EACME Conference 2007) „Bioethics in the Real World“  s názvom: Glasová K., Grečmalová L., Glasa J.: Ethics Committees in Slovakia: Present Needs and Perspectives., september 2007, Zürich, Švajčiarsko.  

Glasa, J., Ďačok, J., Glasová, K.: Zur Diskussion der biomedizinischen Ethik in der Slowakischen Republik (1990-2007). IN: Zeitschrift für medizinische Ethik, r. 53, 2007/4: Bioethik in Ostmittel- und Osteuropa, str. 343-356.

Účasť na medzinárodnej diskusii (workshope): European Science Foundation Exploratory Workshop on Advance Directives: Towards a Coordinated European Perspective?, jún 2008, Zürich, Švajčiarsko. (Publikácie: 1. Glasova, K.: Slovakia. IN: Zborník z pracovného stretnutia Country Reports on Advance Directives, str. 56-59, dňa 11.11.2008 dostupné z  http://www.ethik.uzh.ch/ibme/veranstaltungen/2008advancedirectives/cr.pdf; 2. Tamayo Velázquez MI, Simón Lorda P, Glasova, K.:. AD in Slovakia. IN: AD Collaboratory Project (Španielsko), dňa 11.11.2008 dostupné z http://www.voluntadesanticipadas.com/course/view.php?id=128&edit=0&sessk...)

Prednáška na konferencii s medzinárodnou účasťou (EACME Conference 2008) „Organizing Bioethics: Challenges for Western, Central and Eastern Europe.“ s názvom: New Educational Program for ´Users´and Members of Ethics Committees in Slovakia, september 2008, Praha, Česká republika. (Publikované: Abstrakt. IN: Book of Abstracts, str. 16-17; )

Prednáška na interdisciplinárnej medzinárodnej konferencii O prawach czlowieka (Poľsko, Varšava, Uniwersytet Karddynala Stefana Wyszynskiego, máj 2010). Publikácia Vadíková, K. M.  Contemporary Understanding of the Notion of Human Rights in the Slovak Republic (139 – 156) IN: Mon, R. – Kobylinski, A. (Eds.) O prawach czlowieka nieco inaczej. Warsawa: Wydawnictvo, 2011. 315ps. ISBN: 978-83-7072-675-1.

Prednáška na interdisciplinárnej medzinárodnej konferencii Prawa czlowieka i swiat wartosci (Poľsko, Varšava, Uniwersytet Karddynala Stefana Wyszynskiego, máj 2011). Vadíková, K. M.  Human Rights and Personal Conscience. Axiology in Praxis. (49 – 62) IN: Mon, R. – Kobylinski, A. (Eds.) Prawa czlowieka i swiat wartosci.  Warsawa: Wydawnictvo Uniwersytetu Karddynala Stefana Wyszynskiego, 2011. 336ps. ISBN: 978-83-7072-723-9.

Pozvaná prednáška na medzinárodnú konferenciu Wellness a bio-psycho-sociální kontext zo dňa 24.11.2011 organizovanej VŠ TVS Palestra v Prahe s názvom Etické aspekty poskytovania wellness v biopsychosociálnom kontexte – publikovaná VADÍKOVÁ K. M. Etické aspekty poskytovania wellness v biopsychosociálnom kontexte. (111 – 118) IN: HOŠEK V. – Tilinger P. (Eds.) Wellness a bio-psycho-sociální kontext. Zborník prednášok. Praha: Palestra, 2012. 120s. ISBN: 978-80-904815-6-5.

Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii Values and the public life. Axiological foundations of interpersonal relations.  12.5.2012 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego, Varšava – publikácia VADÍKOVÁ K. M. Morality of Person Under the Pressure of Public Life. Axiology in Praxis. (Morálnosť osoby pod tlakom verejného života. Axiológia v praxi.) IN: Mon, R. – Kobylinski, A. (Eds.) Values and the public life. Axiological foundations of interpersonal relations. Warsawa: Wydawnictvo  Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2012. v tlači. Výber z prednášok, vedeckých štúdií a publikácií na Slovensku


Glasová, K.: K vymedzeniu pojmu osoba v kontexte dialogického personalizmu. Medicínska etika & Bioetika 3-4/2006, r. 13, s. 5-7.

Autorka odborného článku: Glasová, K., Glasa, J: Potreba dialógu a dialogických vzťahov v etickej komisii. Medicínska etika & Bioetika 1-2/2007, r. 14, s. 2-5.

Autorka odborného článku: Glasová, K.: Autonómia a heteronómia osoby v rozhodnutí sa pre vzťah. IN: Hrehová, H. (ed.): Acta Moralia Tyrnaviensia II. Trnava, FH TU v Trnave, 2007, str. 52-59.

Prednáška na medzinárodnej konferencii „Bioetika a zdravotnícka etika na slovenských vysokých školách a univerzitách“ s názvom Nový vzdelávací program pre členov a používateľov etických komisií na Slovensku, január 2008, FZ KU Ružomberok. (Publikácia: Glasová, K., Glasa, J.: Nový vzdelávací program pre členov a používateľov etických komisií na Slovensku. IN: Zborník prezentácií a abstraktov z konferencie Bioetika a zdravotnícka etika na slovenských vysokých školách a univerzitách, formát CD).

Vadíková, K. M. Svedomie a aplikovanie etiky v profesionálnej praxi. (116-122) IN: Aplikovaná etika a profesionálna prax. Banská Bystrica: FHV UMB, 2011. 320s. ISBN: 978-80-557-0217-9.

Aktívna účasť na 6. ročníku medzinárodnej konferencie o hospicovej a paliatívnej starostlivosti zo dňa 21.4.2012 v Trnave s názvom prednášky Význam porozumenia zomieraniu ako osobnému tajomstvu v podmienkach hospicovej a paliatívnej starostlivosti publikovanej VADÍKOVÁ K. M. Význam porozumenia zomieraniu akoosobnému tajomstvu v podmienkach hospicovej a paliatívnej starostlivosti. (46 – 48) IN: Križanová K. – Kulichová M. (eds.) Paliatívna medicína a liečba bolesti. Roč. 5. 2012. S (2) Trnava: Solen, 2012. ISSN: 1337 – 9917.

Príspevok do samostatnej kapitoly Terminologicko-metodologické vymedzenia morálky v kultúre, kolektívnej monografie s názvom Etika a kultúra: Vadíková K. M. K problematike terminologického vymedzenia pojmu kultúra na Slovensku. Etické dôsledky. (143 – 156) Hrehová, H. (Eds.) Etika a kultúra. Trnava: FFTU, 2012. 173s. ISBN: 978-83-7490-543-5. Účasť na výskumných projektoch:

 2013 - KEGA 018TTU-4/2013 Terminológia filozofickej axiológie (ved. projektu PhDr. E. Orbanová, PhD., účasť ako zástupca vedúceho projektu)

Výstup: učebný text

VADÍKOVÁ K. Kap. 5. Osobná axiológia – etické hodnoty v praxi (120 – 167) IN: ORBANOVÁ E.- VADÍKOVÁ K. M. – ČECHVALA O. Terminológia filozofickej axiológie. - 1. vyd. - Kraków : TowarzystwoSłowaków w Polsce, 2013, ISBN 978-83-7490-658-6.

 2012 – 2014 projekt INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÝ PEDAGOG, PALESTRA, PRAHA, ČR, kontaktná osoba: doc. PhDr. Markéta Šauerová, PhD.

Výstupy:

1. učebný text: VADÍKOVÁ K. M. Edukácia seniorov z pohľadu personalistickej etiky / Vadíková Katarína Mária, 2013. - Spôsob prístupu: ukftp.truni.sk/epc/10403.pdf. In: Specifikaedukaceseniorů / [Šauerová, M., Vadíková, K.M. (Eds.) a kolektiv] ; [rec. Helena Hrehová, Gabriel Švejda]. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportuPalestra, 2013. - ISBN 978-80-87723-09-8. - S. 180-229; [2 AH] / Šauerová Markéta.

2. Sylabus, semestrálne prednášky, výučba predmetu Etika v práci sesenioři.Palestra, n. o., Praha, ČR (ZS 2014)

 2008 –  Kontinuálny medzinárodný projekt AD collaboratory, Granada UniversityCampus, Španielsko, spoluriešiteľ.Pokračujúci projekt: hovorca za Slovenskú republiku na Portáli Collaboratory on AdvanceDirrectives (Portal VVAA)AndalusianSchool of PublicHealth, Granada – SPAIN[online; 21.1.2012] Dostupné na internete http://www.voluntadesanticipadas.com/ 

Najnovší výstup: TamayoVelázquez MI, Simón Lorda P, Glasova K, Bernal M. (2012). ExecutiveSummary on AdvanceDirectives in Slovakia (2012). AdvanceDirectiveCollaboratory 2.0. Available at www.advancedirectives.eu  or www.voluntadesanticipadas.com. [ONLINE: 10.5.2013] http://www.voluntadesanticipadas.com/course/view.php?id=128&edit=0&sesskey=5

 2007 - 2009 Projekt VEGA 1/4666/07 Špecifické aspekty svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti, spoluriešiteľ.

2007 – 2009 Rubrika: Minirepetitórium pre etické komisie. IN: Medicínska etika a bioetika, od 1-2/2007, popis: základy filozofie a etiky; adresát: členovia a užívatelia etických komisií; forma: leporelo; (autorka)

2005 – Medzinárodný výskumný projekt EUREC (EuropeanNetwork of ResearchEthicsCommittees) v rámci 6. rámcového programu Európskej únie (spoluriešiteľka);

2004 – Medzinárodný výskumný projekt EHBP (EuropeanHospital-basedBioethics) v rámci 5. rámcového programu Európskej únie (spoluriešiteľka);

2004 – Medzinárodný  výskumný multicentrický  projekt EURETHNET v rámci 5. rámcového programu Európskej únie (spoluriešiteľka);

2000 – domáci dvojsemestrálny výskumný projekt: "Totalitarianideology and personalconscience", pod patronátom VeritasInstituteforthe Study of Bioethics and PublicValues, Auburn, California, USA, hlavný riešiteľ (výstup z projektu bol Veritas inštitútom publikovaný v anglickom jazyku v USA);

1998 - Študentská vedecká konferencia Fi FUK BA (aktívna účasť: Úskalia autonómie svedomia u I. Kanta, 1. cena za výskumnú činnosť);