Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Lucia Záhorcová, PhD.

E-mail: 
lucia.zahorcova@truni.sk; zahorcova.lucia@gmail.com
Konzultačné hodiny: 
piatok 11:30-13:10

VZDELANIE
2014 - 2017 - Trnavská univerzita v Trnave, doktorandské štúdium, sociálna psychológia
2014 - Trnavská univerzita v Trnave, psychológia
2009 - Osemročné gymnázium Varšavská cesta 1 v Žiline, zameranie: cudzie jazyky
Odborné stáže v zahraničí
2016 (január-november) – University of Wisconsin-Madison, Department of Educational Psychology, pozícia: visiting scholar, práca pod vedením prof. Dr. Roberta Enrighta
2015 (január-február) - University of Cambridge (uk), Department of Psychology, pozícia: visiting scholar
VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce
Martinčeková, L., Klatt, J.S. (v tlači). Mothers' grief, forgiveness, and posttraumatic growth after the loss of a child. Omega, vol. 75, ISSN 0305-0483.
Martinčeková, L. (2015). Zármutok u matiek po strate dieťaťa v súvislosti s časom od straty, typom straty a ďalším rodičovstvom. E- psychologie, vol. 9, no. 2, pp. 13-25. ISSN 1802-8853.
Martinčeková, L. (2015) Forgiveness in the treatment of alcohol and other substance abusers: a review. Moj addiction and medicine therapy, vol. 1. no. 1, pp. doi: 10.15406/mojamt.2015.01.00003
Granty a ocenenia
Grant Národného štipendijného programu na výskumný pobyt na University of Wisconsin-Madison (2016)
Grant programu Tatra banka na výskumný pobyt na university of wisconsin-madison (2016)
Grant Trnavskej univerzity pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov č.2/TU/2015
Grant programu Axa fond na študijné účely v Cambridge (2015)
Ocenie grantovým programom Talenty novej Európy (2014)
Cena rektora Trnavskej univerzity za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia (2014)
3. miesto na celoštátnom kole ŠVOK s prácou na tému Odpustenie u ženských obetí partnerského násilia
Recenzentská činnosť
E-mental: Elektronický časopis o mentálnom zdraví; interný recenzent
Recenzie článkov do časopisu Death Studies
Vybraná aktívna účasť na konferenciách
Human nature: two sides of one mind. 2nd EFSPA conference (Ružomberok, 2015) – pozvaná prednáška na tému: „The process model of forgiveness therapy: the key to healing“; pozvaný workshop na tému: „How to become a more forgiving person?”
Celostátní konference ČASP, z.s. Moc emocí, psychologie emocí a citu každodenní lidské zkušenosti (Praha, 2015)- prednáška na tému „Uzdravovanie bolestivých emócií viny a hanby, efektívne ospravedlnenie a odpustenie sebe“
Mezinárodní studentské psychologické dny (Brno, 2014) – príspevok na tému „Prežívanie zármutku u matiek po strate dieťaťa“
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Výučba realizovaná počas doktorandského štúdia:
Semináre zo sociálnej psychológie, psychológie osobnosti a ontogenetickej psychológie.
Konzultácie záverečných prác z oblastí odpustenia, smútenia, straty blízkeho a partnerských vzťahov.
ODBORNÁ PSYCHOLOGICKÁ PRAX
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina – psychiatrické oddelenie (2014)
Fakultná nemocnica Trnava –  psychiatrické oddelenie  (2014)
Univerzitná nemocnica Bratislava, Ružinov - psychiatrická klinika (2012)
Pomoc obetiam násilia, o.z. (2010-2012)
Plamienok, n.o.: dobrovoľník v práci s rodinami po strate blízkeho (2013-2014)
Nadácia krajina harmónie (2008 – 2009)
Vybrané absolvované psychologické kurzy, workshopy, certifikáty (2012-2016)
Grief support specialist certificate – certifikát špecialistu v oblasti smútkovej podpory po strate blízkeho (University of Wisconsin-Madison)
Soul injury: a new paradigm for responding to trauma (UW-Madison, Dr. Grassman)
Bereavement training course - sprevádzanie detí a rodín v smútení – Plamienok, n.o.
Kurz “Test kresby stromu“  (oz Artea)
Všechno má svou prasklinu – procesově orientovaný prístup k práci s traumatem jednotlivců; Umenie
zaobchádzania s konfliktmi vo vzťahoch (Inštitút proces orientovanej psychológie)
Zacházení s vinou v logoterapii (Slovenský inštitút logoterapie)
Práca s emóciami v poradenskom, koučovacom a terapeutickom procese; Pomáhajúci vzťah – prenos a protiprenos; Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore (Couchingplus)
Ďalšie aktivity
International forgiveness institute – Slovakia – riadenie slovenskej pobočky Medzinárodného inštitútu odpustenia so sídlom v Madisone, WI.
Klub študentov a absolventov psychológie Trnavskej univerzity - zakladateľka, predsedníčka klubu
Jazykové znalosti
anglický jazyk – úroveň C1 (Certificate in Advanced English)
nemecký jazyk – úroveň B2