Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA

E-mail: 
martin@klus.sk; martin.klus@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
pondelok 8:30 – 9:30 (konzultácie prosím potvrdiť emailom)
Miestnosť: 
410

Martin Klus (1980 v Banskej Bystrici) je docentom v odbore politológia. Vyštudoval politológiu na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj doktorandské štúdium a habilitačné konanie. Na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity pôsobí od roku 2016.

odborné zameranie: verejná politika, európska politika

Predmety:

     Bc. stupeň

 • Aktéri verejnej politiky
 • Verejná politika
 • Lobing

     Mgr. stupeň

 • Politický marketing a masmediálna politika
 • Európske integračné procesy I.
 • Európske integračné procesy II.
 • Európske politické strany

     voliteľné predmety

 • Vedecko-odborné podujatie
 • Komparácia verejných politík I.
 • Komparácia verejných politík II.
 • Analýza aktuálnych politických problémov

Výber z publikačnej činnosti:

Monografie a kolektívne monografie

Aktéri verejnej politiky – Štrukturalizácia, Voľba. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2008, ISBN 978-80-8083-548-4.

Państwo Socjalne w Europie : Historia - Rozwój - Perspektywy / Alexander Awierin ... [et al.] Toruń : Wydawnictwo Naukove Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. - 625 s. - ISBN 978-83-231-3109-0.

Štúdie v zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch

Globalization and Intercultural Dialoque from the EU perspective : Globalization, integration and the EU culture policy / Martin Klus, Veronika Sklenková, 2013. In: Médias et sociétés interculturelles : Société et médias dans le dialogue interculturel / Sous la direction de Martin Klus, Gilles Rouet ; la revision de textes: Anne-Coralie Bonnaire, Christophe Lips. - Paris : L’Harmattan, 2013. - ISBN 978-2-343-01216-2, s. 81–88.

Media similarities and media market trends in Central Eastern Europe / Martin Klus, Gabriela Mezeiová, 2013. In: Médias et sociétés interculturelles : Société et médias dans le dialogue interculturel / Sous la direction de Martin Klus, Gilles Rouet ; la revision de textes: Anne-Coralie Bonnaire, Christophe Lips. - Paris : L’Harmattan, 2013. - ISBN 978-2-343-01216-2, s. 139–150.

A multi-layered Europe / Martin Klus, Veronika Sklenková, 2011. In: La Turquie et l`Union européenne: défis et perspectives d`adhésion = Turkey and the European Union: challenges and accession perspectives / sous la direction de Gilles Rouet, Peter Terem. - Bruxelles : Éditions Bruylant, 2011. - (Collection Voisinages Européens). - ISBN 978-2-8027-3094-1, s. 147–161. 

Štúdie v domácich vedeckých časopisoch a zborníkoch

Unregional vs. Regional cooperation of European Countries in Reflection of European Integration Processes, World, Europe and National State. Banská Bystrica: FPVaMV UMB v Banskej Bystrici, 2004, s. 139 – 141.

Byrokracia a byrokratizácia vo verejnom sektore. In: Politické vedy - časopis pre politológiu, najnovšie dejiny a medzinárodné vzťahy, Ročník V., číslo 3/2006, s. 75 – 82.

Politická kultúra ako determinant realizácie verejnej politiky a organizácie verejnej správy. In: Reforma verejnej správy na Slovensku. Žilinský samosprávny kraj, 2007, ISBN 978-80-969673-6-0, s. 80-83.

Nárast podpory extrémistických postojov v kontexte vzdelávacích procesov a ich zmien v demokratických spoločnostiach./ Marcel Martinkovič, Martin Klus.
In: Extrémizmus a radikalizmus - staré fenomény v nových kontextoch. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016. - ISBN 978-80-555-1765-0. - s. 114–126.